Στην τελική ευθεία το «Ερευνώ-Καινοτομώ»

2 στις 10 ΜμΕ χρησιμοποίησαν την επιδότηση ως μορφή χρηματοδότησης
2 Αυγούστου, 2023
Τα σημεία – κλειδιά της αποεπένδυσης του Δημοσίου από τις τράπεζες
3 Αυγούστου, 2023
Δείτε τα όλα

Στην τελική ευθεία το «Ερευνώ-Καινοτομώ»

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται από το ΥΠΑΝ η προκήρυξη της δράσης, προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ.

3/08/2023

Την τελική έγκριση του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα και του αρμόδιου υφυπουργού Μαξίμου Σενετάκη «αναμένει» το πρόγραμμα «Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027» συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ για να βγει στον αέρα.
Το πρόγραμμα τελεί υπό καθεστώς προδημοσίευσης και είναι έτοιμο να προκηρυχθεί, ωστόσο η προεκλογική περίοδος και η αλλαγή ηγεσίας στο υπουργείο Ανάπτυξης οδήγησαν πιο πίσω την έναρξη υποβολής αιτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξή του ενδεχομένως να γίνει και εντός των επόμενων ημερών.
Σε κάθε περίπτωση, η εκκίνηση του εν λόγω προγράμματος θα γίνει με την Παρέμβαση Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από τις Επιχειρήσεις» και την Παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων». Οι άλλες δύο παρεμβάσεις του προγράμματος, και συγκεκριμένα η Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» και η Παρέμβαση IV «Σφραγίδα Αριστείας για επιχειρήσεις» θα προκηρυχθούν σε δεύτερη φάση, πιθανόν έως τέλος του έτους.

Οι στόχοι
Στόχος της δράσης, η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ερευνητικούς οργανισμούς, είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό την μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή το «Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027» αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και της καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών δικαιούχων με παρεμβάσεις όπως:
– Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ
– Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
– Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
– Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού
– Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης
– Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Αφορούν τέσσερις εξειδικευμένους τομείς – άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς
III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας για επιχειρήσεις

Οι δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι a) Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις και b) Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί οργανισμοί.
Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την Ε.Ε.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Μέγιστο ύψος ανά αίτηση

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027» είναι (ενδεικτικά):
– Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις: 800.000 ευρώ
– Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000 ευρώ
– Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ
– Σφραγίδα Αριστείας για επιχειρήσεις: στο όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από το «Horizon Europe».

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ