Ψηφιοποίηση μικρών επιχειρήσεων με επιδότηση ως 70%

Ξεπερνούν τις 11.000 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ
6 Αυγούστου, 2020
Τα 10 βήματα για την επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος
6 Αυγούστου, 2020
Δείτε τα όλα

Ψηφιοποίηση μικρών επιχειρήσεων με επιδότηση ως 70%

07/08/2020

Τη χρηματοδότηση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της περιφέρειας Πελοποννήσου για την τεχνολογική τους αναβάθμιση προβλέπει σχετική δράση. Από 10.000 έως 60.000 ευρώ το ύψος των επενδυτικών σχεδίων. Οι επιλέξιμες δαπάνες.

Την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού προβλέπει σχετική δράση που θα υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 10.000 έως 60.000 για την προμήθεια εξοπλισμού ή εφαρμογών ΤΠΕ, ενώ το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή αν μία επιχείρηση υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 60.000 ευρώ, θα λάβει ως επιδότηση τις 42.000 ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2020 και τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί εντός 24 μηνών από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράση ανέρχεται σε 3.750.000 ευρώ εκ των οποίων 3.000.000 ευρώ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και 750.000 ευρώ επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

  1. Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού o Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware) λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software) o Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
  2. Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
  3. Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

1 Λογισμικό και Υπηρεσίες Εφαρμογών Λογισμικού

1.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού

1.2 Υπηρεσίες: ” υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως ένα έτος από το χρόνο προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής) ” εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

2 Συστήματα Αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ)

2.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού

2.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού

3 Ιστοσελίδα – Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop)

3.1 Δημιουργία ιστοσελίδας / Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας

3.2 Δημιουργία e-shop / Αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop

4 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (hardware)

4.1 Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, tablets κλπ)

4.2 Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές κλπ)

4.3 Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, εξωτερικός δίσκος, UPS, κλπ)

4.4 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcode readers, PDAs, διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ)

5 Λοιπές Υπηρεσίες

5.1 Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, newsletter κλπ)

5.2 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

5.3 Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

5.4 Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

6 Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

6.1 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν (ΕΕ) 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΚΕΔ) Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Πηγή: Euro2day.gr