ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ


Στο……, σήμερα την….-……-20…. οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, αφενός ο …………, κάτοικος ……, κάτοχος του υπ’ αρ….. Α.Δ.Τ., μεΑ.Φ.Μ………., αρμόδια Δ.Ο.Υ…….., και αφετέρου ο……………του…………, κάτοικος ……., κάτοχος του υπ’ αρ…………. Α.Δ.Τ., μεΑ.Φ.Μ………., αρμόδια Δ.Ο.Υ………… συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν τα εξής:

  1. – Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του μία ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, που βρίσκεται στην θέση ………….., συνολικής επιφάνειας…….τ.μ. (….).
  2. – Με το παρόν συμφωνητικό, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να συνάψουν σύμβαση μισθώσεως της ως άνω ισόγειας οικοδομής, με μισθωτική σχέση η οποία κατά τον νόμο διατυπώνεται με απόλυτη ελευθερία των μερών. Ρητά συμφωνείται ότι στη μίσθωση αυτή θα συμβληθεί ως μισθώτρια η υπό σύσταση σήμερα εταιρεία με την επωνυμία «…..».
  3. – Η διάρκεια της μίσθωσης που θα συναφθεί θα είναι τριετής, αρχομένη την …..και λήγουσα την……
  4. – Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως………………
  5. – Ως μηνιαίο μίσθωμα θα οριστεί σε Ευρώ…(..) για το διάστημα……- ….., στην συνέχεια και από ……… έως ….. το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε Ευρώ ……. (……..) και τέλος από …. έως …… το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε Ευρώ …….. (…..) . Το μηνιαίο μίσθωμα είναι προκαταβλητέο την …ην κάθε ημερολογιακού μηνός. Οι συμβαλλόμενοι θεωρούν το μίσθωμα απόλυτα εύλογο και ανάλογο με τη μισθωτική αξία του ακινήτου.
  6. – Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο .. κάθε μήνα στα χέρια του εκμισθωτή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή.
  7. – Το ιδιωτικό συμφωνητικό για τη μίσθωση της ως άνω οικοδομής θα συναφθεί εντός μηνός από σήμερα, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης της μισθώτριας εταιρείας. Αυτή άλλωστε είναι η και η αιτία της υπογραφής του παρόντος προσυμφώνου.
  8. – Για την πιστή δε τήρηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ο κ….. κατέβαλε σήμερα στα χέρια του εκμισθωτή το ποσό των………ευρώ, και το παρόν επέχει θέση απόδειξης καταβολής και είσπραξης αντίστοιχα.

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ