Πρόγραμμα για να «μεγαλώσουν» μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Άνοδος της Ελλάδας στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020
4 Σεπτεμβρίου, 2020
Πόροι 150 εκατ. για μικρές επιχειρήσεις στην Κ. Μακεδονία
4 Σεπτεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Πρόγραμμα για να «μεγαλώσουν» μικρομεσαίες επιχειρήσεις

04/09/2020

Από τις 6 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για την υπαγωγή των μεταποιητικών ΜμΕ στο πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα». Έως 65% το ύψος της επιδότησης. Οι στόχοι και οι επιλέξιμες δαπάνες.

Το ποσό των 10 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) θα διαθέσει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων της. Οι πόροι αυτοί θα διατεθούν μέσω του προγράμματος «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ».

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 6 Οκτωβρίου και «κλείνει» στις 27 Νοεμβρίου 2020, ενώ το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και το 65%, καθώς αυτό μεταβάλλεται ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης.
Όπως προαναφέρθηκε, η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7 εκατ. ευρώ προορίζονται για υφιστάμενες επιχειρήσεις και τα 3 εκατ. ευρώ για τις νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Οι στόχοι

Η δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» απευθύνεται σε εδραιωμένες, υγιείς και κατά κύριο λόγο μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για τη στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται και εναρμονίζονται είτε από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κυρίαρχο πρόσημο την αύξηση του μεγέθους τους αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας με ίδια μέσα, την έξυπνη αξιοποίηση πόρων, τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος,

Επίσης, εστιάζει στην ανάγκη ψηφιακοποίησης διεργασιών και διαδικασιών (Digital Industry), την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και, κυρίως, στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.

Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές επιλογές-στόχους:

α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός

Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία

Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη διεθνή παρουσία των Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα

Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης περιλαμβάνονται κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, δαπάνες προσωπικού, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικών, δαπάνες προς τρίτους – τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.
Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.ο.κ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς τον ΕΦΔ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.ο.κ.).

Πηγή: Euro2day.gr