Πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ για στήριξη της καινοτομίας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Έρχονται «διευκολύνσεις» για τις 120 δόσεις στην Εφορία
19 Ιουλίου, 2019
Πώς μοιράζονται 50 εκατ. ευρώ για τόνωση της εξωστρέφειας
19 Ιουλίου, 2019
Δείτε τα όλα

Πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ για στήριξη της καινοτομίας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

19/07/2019

Προχωρά η δράση «Κέντρα Ικανοτήτων». Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων και οι επιλέξιμες δαπάνες. Πού στοχεύουν. Ως και 100% το ύψος της επιδότησης.

Τη σύσταση «Κέντρων Ικανοτήτων» προβλέπει σχετική δράση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), που τέθηκε σε καθεστώς προδημοσίευσης.

Τα εν λόγω κέντρα είναι «δομές», οι οποίες αποτελούνται από φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση τεχνολογικών προβλημάτων, που συχνά εμποδίζουν την καινοτομία σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής νέων, αναβαθμισμένων εξειδικευμένων υπηρεσιών ή προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας προς τους παραγωγικούς φορείς ενός ή περισσότερων τομέων ή σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Οι φορείς των Κέντρων Ικανοτήτων θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας και να δραστηριοποιούνται στους οκτώ θεματικούς τομείς της RIS3, στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης έχουν:

 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών/προϊόντων,
 • Συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων, καθώς και
 • ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις ως χρήστες εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών/προϊόντων.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους δικαιούχους και αφορά:

Ι. Τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Ικανοτήτων

Στην αίτηση χρηματοδότησης των φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων θα παρατίθενται/τεκμηριώνονται τα ακόλουθα:

 • οι εξειδικευμένες προτεραιότητες για έρευνα και ανάπτυξη, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κάλυψη των απαιτήσεων/αναγκών του κλάδου, όπως αποτυπώθηκαν στο επιχειρησιακό σχέδιο και η αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού έργου (αντικείμενο, μεθοδολογία, παραδοτέα κ.α.),
 • η αναλυτική περιγραφή της απαραίτητης υποδομής για την παροχή των νέων ή βελτιωμένων υπηρεσιών/προϊόντων εκ μέρους του Κέντρου Ικανοτήτων,
 • η βιωσιμότητα του Κέντρου Ικανοτήτων τουλάχιστον για δύο έτη μετά τη λήξη της δημόσιας χρηματοδότησης,
 • η οργάνωση και οι διαδικασίες του Κέντρου Ικανοτήτων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών/προϊόντων προς τις επιχειρήσεις,
 • το φυσικό αντικείμενο και τα παραδοτέα των προσυμφώνων.

 ΙΙ. Την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου του Κέντρου Ικανοτήτων από Συλλογικό φορέα των επιχειρήσεων του κλάδου ή από το ίδιο το Κέντρο, στο οποίο θα πρέπει να αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου, η συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας, οι εξαγωγικές του επιδόσεις κ.ο.κ.

ΙΙΙ. Ενισχύσεις καινοτομίας σε επιχειρήσεις-χρήστες των υπηρεσιών/προϊόντων του Κέντρου Ικανοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στη Δράση ενός εν δυνάμει Κέντρου Ικανοτήτων είναι η κατάθεση συμβάσεων εν ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης (κατατεθειμένες κατά τον νόμο στην αρμόδια ΔΟΥ) και προσυμφώνων (ή συμβάσεων με την αίρεση έγκρισης του έργου) μεταξύ των φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων και επιχειρήσεων του κλάδου (του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα) για παροχή των νέων ή βελτιωμένων εξειδικευμένων υπηρεσιών/προϊόντων, που θα παρασχεθούν από το Κέντρο Ικανοτήτων με την υλοποίηση του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπολείπεται των 600.000, ούτε να υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιχείρηση-χρήστη των υπηρεσιών/προϊόντων του Κέντρου Ικανοτήτων το ύψος του επιχορηγούμενου προσυμφώνου δεν μπορεί να υπολείπεται των 10.000 ευρώ.

Το Κέντρο Ικανοτήτων μπορεί να απαρτίζεται:

 • είτε από έναν οργανισμό έρευνας
 • είτε από δύο φορείς, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον θα πρέπει να είναι οργανισμός έρευνας και ο άλλος φορέας δύναται να είναι ιδιωτική επιχείρηση παροχής εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών/προϊόντων.
 • είτε από δίκτυο τριών ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας ή από έναν οργανισμό έρευνας τουλάχιστον και από ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών/προϊόντων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες καινοτομίας, δαπάνες για ερευνητικές υποδομές, κτίρια, εγκαταστάσεις, λοιπή βασική υποδομή, μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό, διαπίστευση υπηρεσιών κ.ο.κ.

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το είδος της δαπάνης και μπορεί να κυμαίνεται από 50% έως και 100%.

Πηγή: Euro2day.gr