Πράσινες επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ από ΜμΕ

Με 442.000.000 ευρώ ενισχύονται 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
11 Νοεμβρίου, 2022
Προδημοσίευση του «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» για ΜμΕ
11 Νοεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Πράσινες επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ από ΜμΕ

11/11/2022

Με αφετηρία το νέο πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση», προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ

Πράσινα επενδυτικά σχέδια από μικρομεσαίες, ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει το νέο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία που σχεδιάζεται να προκηρυχθεί εντός του Νοεμβρίου.

Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα προέλθει από το πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα είναι από απόψεως προϋπολογισμού το μεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο των ΕΣΠΑ και θα υλοποιηθεί μέσα από δύο διακριτές δράσεις.

Το πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αποσκοπεί στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει των δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ., χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διακριτές δράσεις, καθεμία από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:
– Τη δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.000 έως και 1.000.000 ευρώ.
– Τη δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη δράση 1, «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη δράση 2, «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Αμφότερες, απευθύνονται σε όλες τις υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες είναι επιλέξιμες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό επιδότησης) μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 40% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού και μέρος αυτής μπορεί να καταβληθεί προκαταβολικά κατόπιν προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Με την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους, θα παρέχεται στις επιχειρήσεις πρόσθετη ενίσχυση ποσοστού 10% εφόσον υλοποίησαν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του τελικά πιστοποιούμενου και ενισχυόμενου επενδυτικού κόστους του έργου τους.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας μέχρι και την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας κάθε αίτησης χρηματοδότησης, ακολουθεί τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και την αξιολόγηση των προτάσεων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που θα οριστούν στην αναλυτική πρόσκληση.

Έλεγχος φακέλου

Μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας στον οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά υποβολής – ένταξης, ο ΕΦΕΠΑΕ ελέγχει την πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, προκειμένου να επιβεβαιώνεται και να διασφαλίζεται η προσήκουσα συμπλήρωση / σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και μπορεί να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα.

Οι 6 επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στις δύο δράσεις, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:
1. Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»), που περιλαμβάνουν κάθε μορφής εργασίες που συμβάλλουν αποκλειστικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.

  1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της (συμβατικές ή και δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»).
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
  3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
  4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή και χωρών εκτός Ε.Ε. (πρότυπα χωρών προορισμού).
  5. Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες, γ) ψηφιακή προβολή, δ) μεταφορικά μέσα, ε) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, στ) συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, ζ) έμμεσες δαπάνες.

Πηγή: Ναυτεμπορική