Πιο ευέλικτο το θεσμικό πλαίσιο για τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού

«Οδικός χάρτης» για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις
13 Μαΐου, 2024
Κονδύλια 200 εκατ. σε μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις
15 Μαΐου, 2024
Δείτε τα όλα

Πιο ευέλικτο το θεσμικό πλαίσιο για τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού

14/5/2024

Την επιλογή να διαπραγματευτούν την ένταξη και την ενίσχυσή τους από τον αναπτυξιακό νόμο θα μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει προτεινόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ νομοσχέδιο, αυξάνονται τα όρια της επιτρεπόμενης έντασης των περιφερειακών ενισχύσεων για τις μεγάλες επενδύσεις και παρέχεται το δικαίωμα υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου σε διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης. Παράλληλα, αυξάνεται από τους δύο στους έξι μήνες ο χρόνος εντός του οποίου ο επενδυτής υποχρεούται να απευθύνει αίτημα στους αρμόδιους φορείς για την τελική πιστοποίηση υλοποίησης της επένδυσης.

Ως προς την αλλαγή των κριτηρίων ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, το άρθρο 13 του νομοσχεδίου «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από έκτακτες περιστάσεις» αναφέρει ότι οι φορείς (επιχειρήσεις) των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση μικρότερων ποσοστών ενίσχυσης και επομένως μειωμένων ποσών ενισχύσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα, με αντιστάθμισμα την απόδοση υψηλότερης βαθμολογίας στα κριτήρια αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις πιθανότητες για την ένταξή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων. Δηλαδή, αντί των ισχυόντων σήμερα ποσοστών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), των επιλέξιμων δαπανών και το μέγεθος της επιχείρησης, ο φορέας της επένδυσης θα μπορεί να ζητήσει χαμηλότερη ενίσχυση ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες να τη λάβει, καθώς η «έκπτωση» θα δίνει μεγαλύτερη βαθμολογία. Τα κριτήρια για την έκπτωση έναντι της ένταξης στον αναπτυξιακό θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης.

Με το ίδιο νομοσχέδιο θα παρέχεται και το δικαίωμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σε διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης (αντί της ενιαίας εγκατάστασης που προβλέπεται σήμερα). Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις καθετοποιημένης παραγωγής, ένα μέρος της θα μπορεί να υλοποιείται σε έναν τόπο εγκατάστασης, ενώ ένα άλλο μέρος σε διαφορετικό, υπό την προϋπόθεση ότι οι «διαφορετικοί τόποι» θα υπάγονται στην ίδια Περιφέρεια.

Όρια διαφοροποιήσεων

Παράλληλα, τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 19 του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα προκειμένου οι διαφοροποιήσεις του αρχικά εγκεκριμένου κόστους που πραγματοποιούνται κατά την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, εφόσον δεν ξεπερνούν τα οριζόμενα ποσοστά, να εξετάζονται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης των επενδύσεων και να μην απαιτείται, όπως υφίσταται τώρα, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα τροποποίησης, ακόμα και λίγο διάστημα πριν από την υποβολή των αιτημάτων ολοκλήρωσης.

Το παραπάνω συνιστά θέσπιση ορίων διαφοροποιήσεων μεταξύ του αρχικώς εγκεκριμένου κόστους επιμέρους κατηγοριών δαπανών, που όμως δεν μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση του αρχικά εγκεκριμένου συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και του συνολικού ποσού της ενίσχυσης.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, προστίθεται η παρ. 3α στο άρθρο 19 του νόμου 4399/2016, με την οποία καθορίζονται όρια διαφοροποιήσεων για βασικά στοιχεία των ενισχυόμενων επενδύσεων (δυναμικότητα, ισχύς), με μέγιστο όριο διαφοροποίησης σε περίπτωση μείωσης της ισχύος ή δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου το 50%, πέραν του οποίου ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ακολουθεί ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Με το νομοσχέδιο εναρμονίζεται και το θεσμικό πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 και ειδικότερα ο τρόπος παροχής των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 2023/1315. Ειδικότερα, αναπροσαρμόζονται:

α) το υφιστάμενο όριο μέχρι του οποίου παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή από 50 εκατ. στα 55 εκατ. ευρώ,

β) το υφιστάμενο όριο μέχρι του οποίου παρέχεται το 50% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή από 100 εκατ. στα 110 εκατ. ευρώ,

γ) το υφιστάμενο όριο άνω του οποίου δεν παρέχεται στο πλαίσιο του απαλλακτικού κανονισμού ποσό ενίσχυσης από 100 εκατ. στα 110 εκατ. ευρώ.

Τέλος, διευρύνεται σε έξι μήνες η αρχική προθεσμία των δύο μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, εντός της οποίας θα δύναται ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλει αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, καθώς η δίμηνη προθεσμία αποδείχθηκε υπερβολικά σύντομη για την υποβολή της αίτησης αυτής.

Το άρθρο 13

Το «επίμαχο» άρθρο 13 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, με το οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ζητούν χαμηλότερες ενισχύσεις έναντι της αύξησης των πιθανοτήτων ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, φέρει τον τίτλο «Δυνατότητα χαμηλότερου ποσοστού ενίσχυσης, συγκριτικής ή άμεσης αξιολόγησης και δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε διαφορετικές περιοχές – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4887/2022». Το άρθρο έχει ως εξής:

«Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4887/2022 περί στοιχείων που περιλαμβάνονται στην απόφαση προκήρυξης καθεστώτων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ. δ’ προστίθεται η φράση «,για τα οποία δύναται να παρέχεται η επιλογή, με πρόταση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων, της διαφοροποίησης των ποσοστών ενίσχυσης, που συναρτάται με τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης του άρθρου 18», β) στην περ. στ’ προστίθεται η φράση «, που δύναται να αναπτύσσονται σε διαφορετικές περιοχές,», γ) στην περ. η’ προστίθεται η φράση «το είδος της αξιολόγησης που δύναται να γίνει, είτε με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, είτε με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης,», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. H απόφαση προκήρυξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

α. τον στόχο του καθεστώτος,

β. τη διάρκεια του καθεστώτος και των κύκλων υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής,

γ. τον συνολικό προϋπολογισμό του καθεστώτος και την προέλευση της δημόσιας χρηματοδότησης για κάθε κύκλο υποβολής,

δ. το είδος των επενδυτικών σχεδίων, τη μορφή, το ποσοστό και το ύψος των χορηγούμενων ενισχύσεων, για τα οποία δύναται να παρέχεται η επιλογή, με πρόταση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων, της διαφοροποίησης των ποσοστών ενίσχυσης, που συναρτάται με τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης του άρθρου 18, καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με το είδος της χορηγούμενης ενίσχυσης,

ε. τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης,

στ. τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές, τους πρόσθετους όρους και τους περιορισμούς για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, που δύναται να αναπτύσσονται σε διαφορετικές περιοχές, στο καθεστώς,

ζ. τα είδη, το ποσοστό ενίσχυσης και τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, όπου αυτό απαιτείται,

η. το είδος της αξιολόγησης που δύναται να γίνει, είτε με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, είτε με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται να λάβει το σχέδιο, προκειμένου να είναι επιλέξιμο,

θ. τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής και τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής,

ι. τα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτημάτων τακτικού ελέγχου,

ια. τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων,

ιβ. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

ιγ. το ύψος του παραβόλου για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής, αιτημάτων τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής, καθώς και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων,

ιδ. τις υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων, τόσο κατά το στάδιο πραγματοποίησης του σχεδίου όσο και μετά από την ολοκλήρωσή του,

ιε. άλλους όρους που προβλέπονται στις διατάξεις των καθεστώτων ενίσχυσης».

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr