«Πέπλο» προστασίας στους δανειολήπτες

Τι σημαίνει για την τσέπη μας η απόφαση του ΣτΕ για τον ΕΝΦΙΑ
18 Νοεμβρίου, 2016
Πώς θα ανοίξετε την δική σας επιχείρηση – Ευρωπαϊκό επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους επιχειρηματίες
23 Νοεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

«Πέπλο» προστασίας στους δανειολήπτες

[:el]21/11/2016

Τη βελτίωση της θέσης των καταναλωτών- δανειοληπτών έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων αναμένεται να επιφέρει η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 2014/17/ΕΕ. Στο κείμενο της οδηγίας που έχει κατατεθεί με τη μορφή νομοσχεδίου στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση να πραγματοποιείται αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πριν από τη χορήγηση πίστωσης, καθώς επίσης η καθιέρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων για τους πιστωτικούς φορείς – μεσίτες πιστώσεων που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης πίστωσης, αλλά και μετά τη σύναψη αυτής. Με το ν/σχ καθιερώνονται επίσης ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, όπως η άδεια εγκατάστασης και η εποπτεία των μεσιτών πιστώσεων και των μη πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ εξασφαλίζεται η ορθή εκτίμηση του ακινήτου εισάγοντας την υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων, με αξιόπιστα πρότυπα εκτίμησης. Επίσης, καλούνται οι πιστωτικοί φορείς να επιδεικνύουν εύλογη ανοχή και να καταβάλλουν. κάθε εύλογη προσπάθεια για την επίτευξη λύσης πριν κινήσουν διαδικασίες κατάσχεση<;.

Προληπτική προστασία

Με την εν λόγω οδηγία, εισάγονται και προληπτικά μέτρα προστασίας του καταναλωτή, καθώς πριν από την υπογραφή δανειακής σύμβασης ο πιστωτικός φορέας και κατά περίπτωση ο μεσίτης πιστώσεων παρέχουν στον καταναλωτή τις εξατομικευμένες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σύγκριση των πιστώσεων που διατίθενται στην αγορά, την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους και τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με τη σύναψη σύμβασης πίστωσης: α) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφού ο καταναλωτής δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις ανάγκες του, την οικονομική του κατάσταση και τις προτιμήσεις του, και εγκαίρως, πριν από την παροχή δεσμευτικής για τον πιστωτικό φορέα προσφοράς και σε κάθε περίπτωση, πριν ο καταναλωτής δεσμευθεί με σύμβαση ή προσφορά πίστωσης.

Σημειώνεται ότι μεταξύ της παροχής δεσμευτικής προσφοράς και της σύναψης σύμβασης πίστωσης μεσολαβεί χρονικό διάστημα μελέτης 10 ημερολογιακών ημερών ώστε ο καταναλωτής να συγκρίνει τις προσφορές και να αξιολογήσει τις συνέπειές τους προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.

Ωστόσο, η οδηγία παρέχει και  ασφαλιστικές δικλίδες για τον πιστωτή, αφού προβλέπεται ότι πριν από την παροχή δεσμευτικής προσφοράς, ο πιστωτικός φορέας πραγματοποιεί ενδελεχή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή. Επίσης η αξιολόγηση τnς πιστοληπτικής ικανότητας δεν βασίζεται κατά κύριο λόγο στην παραδοχή ότι η αξία του ακινήτου που προορίζεται για κατοικία υπερβαίνει το ποσό της πίστωσης ή στην παραδοχή ότι η αξία του εν λόγω ακινήτου θα αυξηθεί, εκτός αv ο σκοπός της σύμβασης πίστωσης είναι η κατασκευή ή ανακαίνιση ακινήτου που προορίζεται για κατοικία.

Με βάση τις πρόνοιες της οδηγίας, τα συμβαλλόμενα στη σύμβαση πίστωσης μέρη μπορεί να προβλέπουν ρητώς ότι η επιστροφή ή μεταβίβαση της εξασφάλισης ή των εσόδων από την πώληση της εξασφάλισης αρκεί για την αποπληρωμή της πίστωσης, ενώ δεν υπάρχει συμφωνία και μετά τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης παραμένει ανεξόφλητο ποσό, ο πιστωτικός φορέας διευκολύνει την αποπληρωμή του λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδίως τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης καθώς και την ύπαρξη τυχόν άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Στη σωστή κατεύθυνση

Σχετικά με τη συζήτηση της οδηγίας στη Βουλή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή (ΣτΚ) Λευτέρης Ζαγορίτης, επισημαίνει ότι «το σχέδιο νόμου βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, στο μέτρο που ενσωματώνει μια σημαντική ευρωπαϊκή οδηγία, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που προμηθεύονται ακίνητα για κατοικία. Ωστόσο τα προβλήματα με τη διόγκωση των κόκκινων στεγαστικών δανείων και τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας θα ήταν πολύ λιγότερα και στην Ευρώπη και, ιδίως, στην Ελλάδα, αν αυτό το θεσμικό πλαίσιο-ερχόταν πολύ νωρίτερα. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έρχεται να θεσπίσει το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι βασικές και αυτονόητες υποχρεώσεις πλήρους προσυμβατικής ενημέρωσης του υποψήφιου δανειολήπτη»

Σε ξένο νόμισμα

Προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα ανάλογα με αυτά που ίσχυσαν κατά την αλλαγή της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι στις περιπτώσεις συμβάσεων πίστωσης σε ξένο νόμισμα, ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει είτε να συμπεριλάβει στη σύμβαση πίστωσης όρο, σύμφωνα με τον οποίο ο καταναλωτής δικαιούται να μετατρέψει τη σύμβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα, τουλάχιστον όταν η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας υπερβαίνει το 20% σε σχέση με αυτό που ίσχυε κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, είτε να διασφαλίζει ότι n σύμβαση πίστωσης συνοδεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής με χρηματοπιστωτικό μέσο αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Αναφορικά με το κυμαινόμενο επιτόκιο ορίζεται ότι οι δείκτες ή τα επιτόκια-αvαφοράς που χρησιμοποιούνται από τον πιστωτικό φορέα για τον υπολογισμό του επιτοκίου χορήγησης πρέπει να είναι σαφείς, προσιτοί και επαληθεύσιμοι από τον δανειολήπτη.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]