Παράταση υποβολής περαίωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. :210 3375203, 3375317 210 3635963, 6789439

FAX :210 3375416

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1241

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010 και υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’) καθώς και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994.

3. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1187/2.9.2011 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1224/27.10.2011 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

5. Την αριθ. Υ25/8.12.2011 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2792/8.12.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

6. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων και των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών παρελθόντων ετών.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων του άρθρου 9 ή ειδικών σημειωμάτων του ν.3888/2010 που προβλέπεται από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, που αφορούν στην υποβολή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, καθώς και των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών παρελθόντων ετών, παρατείνεται μέχρι και την 30-12-2011.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΑΡΜΜΑΤΕΙΑΣ