Όλες οι σημαντικές αλλαγές στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»
30 Αυγούστου, 2017
Capital controls: Την Παρασκευή οι νέοι όροι ανάληψης
31 Αυγούστου, 2017
Δείτε τα όλα

Όλες οι σημαντικές αλλαγές στο «ΕΡΓΑΝΗ»

[:el]31/08/2017

Οι νέες διαδικασίες στην τήρηση στοιχείων από τον εργοδότη στο σύστημα του υπουργείου Εργασίας

Σοβαρές αλλαγές και μία σειρά νέων διαδικασιών σε ό,τι αφορά την τήρηση στοιχείων από τον εργοδότη στο σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ – ΣΕΠΕ) εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή.

Οι αλλαγές αφορούν την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας, η οποία ειδικά στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, ενώ περιέχονται και σοβαρές αλλαγές στην τήρηση των στοιχείων των εργαζομένων που απασχολούνται σε οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα. Επίσης, αλλάζει η διαδικασία αναγγελίας στο ΣΕΠΕ της οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων από μία επιχείρηση και είναι χαρακτηριστικό ότι στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι «η συχνότερη στρέβλωση που παρατηρείται στην πράξη είναι η αναληθής αναγγελία εκ μέρους του εργοδότη οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού».

Η «Ναυτεμπορική» αποκωδικοποίησε τις σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές που αφορούν την τήρηση στοιχείων των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις και είναι οι ακόλουθες.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του νομοσχεδίου η καταχώρηση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» είναι η ακόλουθη: Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή η υπερωριακή του απασχόληση χωρίς αυτή να έχει γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα Άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011. 3. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρησης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Οικοδομικά και τεχνικά έργα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ είναι υποχρεωτική στο εξής η τήρηση των στοιχείων του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο.

Συγκεκριμένα το άρθρο 39 προβλέπει την «Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου». Έτσι ο εργοδότης έχει τις εξής υποχρεώσεις: Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ- ΣΕΠΕ) το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει το άρθρου 1 της ΥΑ 27397/122/19.8.- 2013 (Β’ 2062). Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011 (Α’ 170).

Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]