Όλα ηλεκτρονικά στη σύσταση επιχειρήσεων

Δάνεια μεταξύ ιδιωτών και φορολογικοί έλεγχοι
30 Οκτωβρίου, 2020
Όλοι οι όροι για την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε 73 κλάδους της οικονομίας τον Οκτώβριο
30 Οκτωβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Όλα ηλεκτρονικά στη σύσταση επιχειρήσεων

30/10/2020

Στην ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/1151 προχωρά στο επόμενο διάστημα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τι προβλέπει για τις διαδικασίες σύστασης. Υποχρεωτικά από την 1/8/2021 η ισχύς του νέου πλαισίου.

Αμιγώς ηλεκτρονικά, θα μπορούν να συστήνονται το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2021 οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθώς και τα παραρτήματα τους. Η σχετική πρόνοια, επιβάλλεται από την κοινοτική οδηγία 2019/1151 η οποία πρόκειται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους.

Σημειώνεται, πώς, ήδη με απόφαση του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, συστήθηκε η νομοπαρασκευαστική ομάδα που θα καταρτίσει εθνικό νομοθετικό κείμενο η οποία θα πρέπει να το καταθέσει το αργότερο έως τις 28/2/2021. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου, όπως ορίζει η ΕΕ είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη από την 1/8/2021.

Η οδηγία επιβάλλει την υποχρέωση στα κράτη μέλη να καθορίσουν διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν τη σύσταση εταιρειών, την εγγραφή παραρτημάτων και την καταχώρηση εγγράφων και πληροφοριών εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν κατά πόσο ορισμένες ή όλες οι διαδικτυακές διαδικασίες θα είναι υποχρεωτικές.

Ειδικότερα, όπως ορίζει η οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επιγραμμική σύσταση εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης μιας εταιρείας.

Επίσης, τα κράτη μέλη θα μπορούν να καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την επιγραμμική σύσταση των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη χρήση υποδειγμάτων και τις πράξεις και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας.

Ως μέρος των κανόνων αυτών, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση πράξεων ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων, πράξεων και των στοιχείων.

Πηγή: Capital.gr