Οι εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών-επιστημόνων

"Ξεσκονίζουν" 70 επιχειρήσεις που έχουν έδρα στη Βουλγαρία
6 Ιουνίου, 2017
Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)
8 Ιουνίου, 2017
Δείτε τα όλα

Οι εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών-επιστημόνων

[:el]08/06/2017

Πώς θα υπολογίζονται οι καταβολές από το 2018 για 1,4 εκατομμύριο ασφαλισμένους

Το «καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση μαζί με τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές» θα αποτελούν τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2018 για 1,4 εκατ. ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Αυτό προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών, δηλαδή μόνο για το επόμενο έτος προβλέπεται μια έκπτωση 15% στη συνολική επιβάρυνση. Επίσης η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι θα υπολογίζονται για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της βάσης υπολογισμού όπως ανωτέρω περιγράφεται για κάθε έτος διά του δώδεκα.

Στην υπουργική απόφαση τονίζεται ότι εάν η προσδιοριζόμενη βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή 586 ευρώ μικτές μηνιαίες αποδοχές, καθώς και στις περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών ή υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του κατά τα ανωτέρω κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως τον μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους. Με τον ίδιο τρόπο διαμορφώνεται η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και για τους υγειονομικούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3232/2004. Η υπουργική απόφαση ορίζει πως όταν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας ή αγρότης καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτός (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016), η μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών του θα είναι το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από τη δραστηριότητά του ελεύθερου επαγγέλματος. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία από τις οποίες δημιουργεί υποχρέωση υπαγω- γής στην ασφάλιση σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκείται και μία ή περισσότερες δραστηριότητες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]