ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

A/AΕΡΩΤΗΣΕΙΣΟΕΙΚΕΕΠΕΑΕ
1Ποιος είναι ο μέσος χρόνος σύστασης1 ημέρα, 16 ώρες και 54 λεπτά1 ημέρα 10 ώρες και 30 λεπτά5 ημέρες, 14 ώρες και 32 λεπτά6 ημέρες, 3 ώρες και 13 λεπτά
2Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που χρειάζεται ”για να
συσταθει?”
Ο νόμος δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου για να συσταθεί μια Ο.Ε., γιατί ούτως ή άλλως δεν διαχωρίζεται η περιουσία των εταίρων, αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι και με την προσωπική τους περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.Δεν απαιτείται πλέον να καταβληθεί κεφάλαιο (κεφαλαιακή εισφορά) για την
σύσταση της ΙΚΕ
Το κεφάλαιο της ΕΠΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς κανένα περιορισμ. Το
κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύσταση της. Δεν είναι
απαραίτητο να είναι ολόκληρο σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφοπά σε είδος,
δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία(πχ ακίνητο). Όμως στην
περίπτωση που μέρος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου (το πολύ το 50% αυτού)
καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει έχει προηγηθεί αποτίμηση, σύμφωνα με
τισ διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920
Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση
μιας ΑΕ είναι 24.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί πολύ
μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά
τη σύσταση της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μετρητά, μπορεί να είναι και
εισφορά σε είδος, δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ.
ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος ή το σύνολο του αρχικού μετοχικού
κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει προηγηθεί
αποτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν2190/1920.
3Που απευθυνόμαστε για τη ”σύσταση της εταιρείας?’Στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα
Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μιας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ). Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται το καταστατικό να
συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο
πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική
πραξη σύστασης
Στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως
Υπηρεσία Μιας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε ειδικές
περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται το καταστατικό να συνταχθεί με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος
συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πραξη σύστασης.
Στον πιστοποιήμενο συμβολαιογράφο που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη
σύσταση
Στον πιστοποιήμενο συμβολαιογράφο που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική
πράξη σύστασης.
4Τι θα χρειαστεί να πληρώσουμε για να ”συσταθεί η εταιρεία?”Καταρχήν το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (50€). Εφόσον οι ιδρυτές
είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον
ιδρυτή. Και επιπλέον το Τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ (10€), την εισφορά υπέρ
του Ταμείου Νομικών (0,5% επί του κεφαλαίου της εταιρείας), το Τέλος υπέρ
του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο για τη σύσταση
ομορρύθμων, ετερορρύθμων με κεφάλαιο από 586,94 ευρώ και άνω ανέρχεται σε
ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό. Επιπλέον
εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%. Εάν το κεφάλαιο είναι έως
586,94 ευρω εισπράττεται μόνο ποσό 5,807 ευρώ.
(Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας) Το Γραμμάτιο Κόστους
Σύστασης Εταιρείας, που είναι 70€ και εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από το 3, το
κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. Επιπλέον το τέλος
καταχώρησης ΓΕΜΗ(10€), το τέλος υπέρ του Ταμείου Νομικών , το οποίο
ανέρχεται σε ποσό 5,8 ευρώ, το τέλος υπέρ του Ταμείου Νομικών, το οποίο
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του κεφαλαίου(κεφαλαιακές εισφορές)εάν
συστήνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό. Εάν συστήνεται με συμβολαιογραφική
πράξη το ποσοστό ποικίλει και περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν απο τον
πιστοποιημένο συμβολαιογράφο
Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, που είναι 70€. Εφόσον οι ιδρυτές είναι
πάνω από το 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. Το
τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ(10€). Το Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων
Αθηνών, το οποίο ανέρχεται σε ποσό 5,80€.
Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, που είναι 70€. Εφόσον οι ιδρυτές
είναι πάνω από το 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον
ιδρυτή. Το τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ(10€). Τέλος υπέρ της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που
αναγράφεται στο καταστατικό.
5Υπάρχουν άλλες οικονομικές ”επιβαρύνσεις?”ΚαμίαΑμοιβή Συμβολαιογράφου(εφόσον επιλεγεί η σύσταση της ΙΚΕ με σύσταση της ΙΚΕ
με συμβολαιογραφικό έγγραφο).
Αμοιβή Συμβολαιογράφου Σημείωση : Είναι το 44,02 ευρώ για την σύνταξη του
συμβολαίου πλέον 6ευρώ ανά φύλλο, πλέον ΦΠΑ 23%. Το κόστος των αντιγράφων
είναι 5 ευρώ ανά φύλλο, πλέον ΦΠΑ 23% . Εισπράττεται από τον ίδιο τον
Συμβολαιογράφο και δεν αποτελεί μέρος του Γραμματίου Ενιαίου Κόστος Σύστασης.
Αμοιβή δικηγόρου, εφόσον παρίσταται. Η αμοιβή διαμορφώνεται ελεύθερα,
εισπράττεται από τον ίδιο το δικηγόρο και δεν αποτελεί μέρος του Γραμματίου
Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
Αμοιβή Συμβολαιογράφου Σημείωση : Είναι 500 ευρώ για την σύνταξη του
συμβολαιου πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο, πλέον ΦΠΑ 23%. Το κόστος των
αντιγράφων είναι 5 ευρώ ανά φύλλο, πλέον ΦΠΑ 23%
6Τι πρέπει να κάνουμε πριν απευθυνθούμε στην ”Υπηρεσία
Μιας Στάσης?
Να συντάξουμε το καταστατικό της εταιρείας. Να έχουμε βρεί το χώρο στον
οποίο θα στεγάζεται η εταιρεία. Να είμαστε φορολογικά ενήμεροι. Να έχουμε
αποφασίσει ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπος μας για τις διαδικασίες σύστασης
της εταιρείας
Να συντάξουμε το καταστατικό της εταιρείας. Να έχουμε βρεί το χώρο στον οποίο
θα στεγάζεται η εταιρεία. Να είμαστε φορολογικά ενήμεροι. Να έχουμε αποφασίσει
ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπος μας για τις διαδικασίες σύστασης της εταιρείας
Να συντάξουμε το καταστατικό της εταιρείας. Να έχουμε βρεί το χώρο στον οποίο
θα στεγάζεται η εταιρεία. Να είμαστε φορολογικά ενήμεροι. Να έχουμε αποφασίσει
ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπος μας για τις διαδικασίες σύστασης της εταιρείας.
α συντάξουμε το καταστατικό της εταιρείας. Να έχουμε βρεί το χώρο στον
οποίο θα στεγάζεται η εταιρεία. Να είμαστε φορολογικά ενήμεροι. Να έχουμε
αποφασίσει ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπος μας για τις διαδικασίες σύστασηςτης εταιρειας.
7Χρειάζεται να ” εγγραφούμε στον ΟΑΕΕ?”Αν απαιτείται η ασφάλιση των εταιρειών στον ΟΑΕΕ (απαιτείται κατά κανόνα
για τα μέλη Ομόρρυθμης Εταιρείας) η Υπηρεσία Μιας Στάσης αιτείται προς το
αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ την εγγραφή τους και την έκδοση
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ΕΦΟΣΟΝ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ.
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται : Οι διαχειριστές της ΙΚΕ που
ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και ο μοναδικός εταίρος
μονοπρόσωπης ΙΚΕ. Οι λοιποί εταίροι της ΙΚΕ υπάγονται προαιρετικά στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Αν απαιτείται η ασφάλιση των εταίρων στον ΟΑΕΕ (απαιτείται κατά κανόνα για τα
μέλη Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης) η Υπηρεσία Μιας Στάσης αποστέλλει
ανακοίνωση της σύστασης της ΕΠΕ προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση
ασφαλιστικούς φορείς καθώς και τα στοιχεία των εταίρων. Κατόπιν τούτου
απευθύνεστε στον ΟΑΕΕ για τις περαιτέρω ενέργειες
Αν απαιτείται η ασφάλιση των εταίρων στον ΟΑΕΕ (απαιτείται κατά κανόνα για
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Της Ανώνυμης Εταιρείας οι οποίοι είναι
ταυτόχρονα και μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3%) η Υπηρεσία Μιας Στάσης
αποστέλλει ανακοίνωση της σύστασης της Α.Ε. προς τους αρμόδιους κατά
περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς καθώς και τα στοιχεία των εταίρςν. Κ ατόπιν
τούτου απευθυνόμαστε στον ΟΑΕΕ για τις περαιτέρω ενέργειες
8Πότε καταχωρείται ”η εταιρεία στο ΓΕΜΗ?”Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, καταχωρεί ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο τα
στοιχεία της εταιρείας, καθώς και το καταστατικό αυτής στη βάση δεδομένων
του ΓΕΜΗ, το οποίο χορηγεί τον αριθμό ΓΕΜΗ και επιστρέφει ηλεκτρονικά με
αυτόματο τρόπο αυτόν, καθώς και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρηση. Η
ανωτέρω καταχώρηση, ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία
ΓΕΜΗ, με ανακοίνωση που συντάσσει η Υπηρεσία Μιας Στάσης.
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, καταχωρεί ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο τα στοιχεία
της εταιρείας, καθώς και το καταστατικό αυτής στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, το
οποίο χορηγεί τον αριθμό ΓΕΜΗ και επιστρέφει ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο
αυτόν, καθώς και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρηση. Η ανωτέρω καταχώρηση,
ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, με ανακοίνωση που
συντάσσει η Υπηρεσία Μιας Στάσης.
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, καταχωρεί ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο τα στοιχεία
της εταιρείας, καθώς και το καταστατικό αυτής στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, το
οποίο χορηγεί τον αριθμό ΓΕΜΗ και επιστρέφει ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο
αυτόν, καθώς και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρηση. Η ανωτέρω καταχώρηση,
ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, με ανακοίνωση που
συντάσσει η Υπηρεσία Μιας Στάσης
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, καταχωρεί ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο τα
στοιχεία της εταιρείας, καθώς και το καταστατικό αυτής στη βάση δεδομένων
του ΓΕΜΗ, το οποίο χορηγεί τον αριθμό ΓΕΜΗ και επιστρέφει ηλεκτρονικά με
αυτόματο τρόπο αυτόν, καθώς και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρηση. Η ανωτέρω
καταχώρηση, ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, με
ανακοίνωση που συντάσσει η Υπηρεσία Μιας Στάσης.
9Πότε παίρνει ΑΦΜ ”η επιχείρηση?”Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αφού προβεί στην καταχώρηση της εταιρείας στο
ΓΕΜΗ διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται. Ο ΑΦΜ αποδίδεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών και
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι δηλώσεις
παραμένουν και φυλάσσονται στο φάκελο της εταιρείας στην αρμόδια
Υπηρεσία ΓΕΜΗ και μπορούν να διαβιβάζονται πρωτότυπες ή αντίγραφα στην
αρμόδια ΔΟΥ κατόπιν αιτήματος.
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αφού προβεί στην καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται. Ο ΑΦΜ αποδίδεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών και
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι δηλώσεις παραμένουν
και φυλάσσονται στο φάκελο της εταιρείας στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ και
μπορούν να διαβιβάζονται πρωτότυπες ή αντίγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ κατόπιν
αιτήματος.
10Πότε υπογράφεται η συμβολαιογραφική πράξη ”σύστασης
εταιρείας?”
Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι προηγούμενες διαδικασίες (προέλεγχος επωνυμίας,
προέγκριση χρήσης επωνυμίας, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα των
ιδρυτώ, εγγραφή στο ασφαλιστικό ταμείο των ιδρυτών, χορήγηση ΑΦΜ στους
ιδρυτές εφόσον απαιτείται) και πρόκειται να συσταθεί εταιρεία που απο τον νόμο
απαιτείται ή τα μέρει συμφωνούν να γίνει με τη σύνταξη συμβολαιογραφικού
εγγράφου, ο συμβολαιογράφος, ο οποίος λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης,
προβαίνει στη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πραξής, παρουσία των ιδρυτών ή
των ειδικών πληρεξουσίων τους
Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι προηγούμενες διαδικασίες (προέλεγχος
επωνυμίας, προέγκριση χρήσης επωνυμίας, ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα των ιδρυτώ, εγγραφή στο ασφαλιστικό ταμείο των ιδρυτών,
χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές εφόσον απαιτείται) και πρόκειται να συσταθεί
εταιρεία που απο τον νόμο απαιτείται ή τα μέρει συμφωνούν να γίνει με τη
σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ο συμβολαιογράφος, ο οποίος
λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, προβαίνει στη σύνταξη της
συμβολαιογραφικής πραξής, παρουσία των ιδρυτών ή των ειδικών
πληρεξουσίων τους
11Τι άλλο κάνει ”ο συμβολαιογράφος?”1) Ο συμβολαιογράφος, που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης συντάσσει
ανακοίνωση για τη σύσταση της ΕΠΕ, την οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τηλεομοιοτυπία προς το Εθνικό Τυπογραφείο
αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα χορηγεί Κωδικό Αριθμό
Δημοσίευσης (ΚΑΔ) και ενημερώνει ηλεκτρονικά, με αυτοματοποιημένο τρόπο ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με τηλεομοιότυπία την Υπηρεσία Μιας Στάσης.
2) Καταχωρεί τον ΑΦΜ της νεοσυσταθείσας εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
1) Ο συμβολαιογράφος, που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης συντάσσει
ανακοίνωση για τη σύσταση της ΕΠΕ, την οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τηλεομοιοτυπία προς το Εθνικό Τυπογραφείο
αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα χορηγεί Κωδικό Αριθμό
Δημοσίευσης (ΚΑΔ) και ενημερώνει ηλεκτρονικά, με αυτοματοποιημένο τρόπο ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με τηλεομοιότυπία την Υπηρεσία Μιας
Στάσης. 2) Καταχωρεί τον ΑΦΜ της νεοσυσταθείσας εταιρείας στο ΓΕΜΗ.