«Οδηγός» του ΟΟΣΑ για τη θωράκιση των ΜμΕ απέναντι στις νέες προκλήσεις

Χρέη προς τον ΕΦΚΑ: Ψαλιδίζονται οι προσδοκίες παραγραφής
19 Αυγούστου, 2022
Ενδιαφέρον από 6 μεγάλα ονόματα για τον Φορέα διαχείρισης α’ κατοικίας
19 Αυγούστου, 2022
Δείτε τα όλα

«Οδηγός» του ΟΟΣΑ για τη θωράκιση των ΜμΕ απέναντι στις νέες προκλήσεις

19/08/2022

Δέσμη μέτρων για τη θωράκιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στις νέες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον προτείνει ο ΟΟΣΑ.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προτείνει μία σειρά από κατευθυντήριες γραμμές – συστάσεις εν είδει «εργαλειοθήκης», που έχουν ως στόχο να καταστήσουν τις ΜμΕ πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές προσφέροντας τις κατάλληλες βάσεις για να αναπτυχθούν περαιτέρω και να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Ο ΟΟΣΑ προβαίνει σε αυτή την κίνηση, λαμβάνοντας υπόψη το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ΜμΕ, λόγω της ψηφιοποίησης, της κλιματικής αλλαγής και της διεθνοποίησης και αναγνωρίζοντας ότι οι πολιτικές για τις ΜμΕ και την επιχειρηματικότητα έχουν ευρύ και ποικίλο πεδίο εφαρμογής, που κυμαίνεται από μέτρα που στοχεύουν ειδικά στις ΜμΕ έως την ενίσχυση των συνθηκών πλαισίου και την υποστήριξη της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο διεθνής οργανισμός αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη για αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα πλαίσια πολιτικής για τις ΜμΕ και την επιχειρηματικότητα για τη διασφάλιση της συνοχής και της συνέργειας μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών και παραγόντων και για την εξέταση της ποικιλομορφίας των ΜμΕ. Σε όλα αυτά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αξία του κοινωνικού διαλόγου και η συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των πολιτικών και της υλοποίησής τους. Ακόμη, ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι οι χώρες-μέλη και αυτές που δεν είναι μέλη του και οι οποίες έχουν συμμορφωθεί με την παρούσα σύσταση έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τις ΜμΕ και τις πολιτικές επιχειρηματικότητας ανάλογα με το νομικό, το θεσμικό και το πολιτιστικό πλαίσιο, καθώς και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν την ανάγκη για αποτελεσματικές πολιτικές.

Οι συστάσεις

Τι προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού:

1. Θέσπιση οριζόντιων και συνεκτικών προσεγγίσεων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για τις ΜμΕ και την επιχειρηματικότητα με:

α) Συντονισμό και ευθυγράμμιση της πολιτικής για τις ΜμΕ και την επιχειρηματικότητα μεταξύ κυβερνητικών φορέων και διαφορετικών επιπέδων μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών διακυβέρνησης και προσεγγίσεων βάσει τόπου, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, τις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε χώρας.

β) Διασφάλιση ότι οι επιπτώσεις για τις ΜμΕ και τους επιχειρηματίες λαμβάνονται υπόψη στους διάφορους τομείς πολιτικής που επηρεάζουν τις προοπτικές και τα αποτελέσματά τους, προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργειες πολιτικής, να αντιμετωπιστούν πιθανοί συμβιβασμοί και να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις, μέσω της αυξημένης προσοχής στις ιδιαιτερότητες, ρυθμιστικού σχεδιασμού, δοκιμών και αξιολογήσεων ΜμΕ, μηχανισμών διαβούλευσης, εξορθολογισμένων διαδικασιών και προσεγγίσεων με επίκεντρο τον χρήστη κατά την εφαρμογή.

γ) Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των ΜμΕ και των επιχειρηματιών κατά τη χάραξη πολιτικής, αξιολογώντας τις επιπτώσεις για διαφορετικούς τύπους ΜμΕ, επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους, υιοθετώντας σχετικές τυπολογίες πολιτικής και συλλέγοντας αναλυτικά δεδομένα για τα βασικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των ΜμΕ και των επιχειρηματιών.

δ) Δημιουργία ισχυρών μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις πολιτικές των ΜμΕ και τον αντίκτυπό τους στην
επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιώντας σχετικά δεδομένα και μεθοδολογίες.

2. Διευκόλυνση της μετάβασης και της ανθεκτικότητας των ΜμΕ και των επιχειρηματιών με:

α) Υποστήριξη της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών, υπηρεσιών και δεδομένων από όλες τις ΜμΕ και τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τις ανάγκες, την ψηφιακή ωριμότητα και τις φιλοδοξίες τους μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης στην ψηφιακή υποδομή.

β) Ενθάρρυνση και παροχή δυνατότητας στις ΜμΕ και τους επιχειρηματίες να μεταβούν σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, πρακτικές και τεχνολογίες και να προωθήσουν πράσινες καινοτομίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους στις περιβαλλοντικές πολιτικές.

γ) Ενίσχυση της συμμετοχής των ΜμΕ και των επιχειρηματιών στο διεθνές εμπόριο και τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας μέσω ανοιχτών αγορών, ευνοϊκά ρυθμιστικά πλαίσια, διευκόλυνση και χρηματοδότηση του εμπορίου.

δ) Ενεργοποίηση της επιχειρηματικότητας με τη μείωση των φραγμών εισόδου, εξόδου, μεταβίβασης επιχειρήσεων και διαδοχής επιχειρήσεων και διευκολύνοντας τις δυνατότητες επανεκκίνησης για τους επιχειρηματίες που αποτυγχάνουν.

ε) Ενθάρρυνση και υποστήριξη υποεκπροσωπούμενων ή μειονεκτούντων ομάδων να συμμετάσχουν στην επιχειρηματικότητα, μέσω κατάλληλων στοχευμένων μέτρων και ίσης πρόσβασης σε ευρύτερα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας.

στ) Διευκόλυνση της μετάβασης από την άτυπη στην επίσημη επιχειρηματικότητα, διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους όπου χρειάζεται και διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με δημιουργία συνθηκών για παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για τους αυτοαπασχολούμενους και για κάθε είδους επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας της πλατφόρμας.

ζ) Προώθηση υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δέσμευσης ΜμΕ και επιχειρηματιών στην αποφυγή και αντιμετώπιση δυσμενών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και στη βελτίωση των κοινωνικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους και τις επιχειρηματικές τους σχέσεις κατά μήκος των αλυσίδων αξίας και εντός των τοπικών τους κοινοτήτων.

3. Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜμΕ και των επιχειρηματιών στους πόρους με:

α) Παροχή επαρκών κινήτρων για τις ΜμΕ και τους επιχειρηματίες για καινοτομία, ισχυρά και χωρίς αποκλεισμούς οικοσυστήματα καινοτομίας, τοπικά δίκτυα και υποδομές και κατάλληλα στοχευμένα μέτρα, όπου χρειάζεται.

β) Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜμΕ και των επιχειρηματιών σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών μέσων, αξιοποίηση του ρόλου των νέων τεχνολογιών, ενθάρρυνση έγκαιρων πληρωμών και ενίσχυση των οικονομικών δεξιοτήτων.

γ) Ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας σε ολόκληρη την κοινωνία και δημιουργία επαρκών κινήτρων για τις ΜμΕ και τους επιχειρηματίες να επενδύσουν σε δεξιότητες.

δ) Ενίσχυση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη δικτύων και δεσμών κατά μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού, μεταξύ ΜμΕ και με μεγάλες επιχειρήσεις, εντός και σε όλους τους τομείς.


Οι τρεις πυλώνες

Η σύσταση του ΟΟΣΑ στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

Συντονισμός και διακυβέρνηση πολιτικής, μετάβαση και ανθεκτικότητα, αξιολόγηση πηγών. Ο πρώτος εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθεί η χάραξη πολιτικών για την αποτελεσματική, αποδοτική και συνεκτική επίτευξη των στόχων που σκοπεύουν να επιτύχουν οι πολιτικές έναντι των ΜμΕ.

Ο δεύτερος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις και τις σχετικές αλλαγές στον τομέα της πολιτικής για τις ΜμΕ και την επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Αναγνωρίζει ότι αυτές οι μεταβάσεις παρουσιάζουν ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ΜμΕ και τους επιχειρηματίες και ότι η αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων μετάβασης για μεγάλα μερίδια του επιχειρηματικού πληθυσμού είναι πιθανό να μην επιτύχει ευρύτερους στόχους πολιτικής.

Ο τρίτος πυλώνας αντικατοπτρίζει τη σημασία για τις ΜμΕ και τους επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους για να ξεκινήσουν και να ακμάσουν, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, των δεξιοτήτων, της καινοτομίας, των δημοσίων συμβάσεων, των δικτύων και του ευρύτερου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Πηγή: Ναυτεμπορική