Νέο «εργαλείο» χρηματοδότησης για καινοτόμες ΜμΕ

Αγορές «ημιπράσινων» στεγαστικών δανείων από τράπεζες
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Πώς θα δοθούν φθηνά στεγαστικά δάνεια
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Νέο «εργαλείο» χρηματοδότησης για καινοτόμες ΜμΕ

09/09/2022

Οι όροι για δανειοδότηση και επιχορήγηση μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Στη χρηματοδότηση καινοτόμων ΜμΕ εστιάζει το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο φιλοδοξεί να παράσχει δάνεια 141 εκατ. ευρώ, αλλά και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και επιχορηγήσεις.

Το ύψος των δανείων που καλύπτονται στο 80% με τη εγγύηση της ΕΑΤ κυμαίνεται από 25.000 έως και 400.000 ευρώ και εφόσον οι επιχειρήσεις καλύψουν μια σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας και ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) έχουν τη δυνατότητα να λάβουν και επιχορήγηση έως και το 20% του κεφαλαίου του δανείου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή του.

ADVERTISING

Σκοπός χορήγησης των δανείων είναι η υλοποίηση επενδυτικού πλάνου που περιλαμβάνει επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο κίνησης που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Η διάρκεια των δανείων είναι από 1 έως 10 έτη συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας περιόδου χάριτος από 1 έως 3 έτη. Η δε εκταμίευσή τους θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2025.

Δικαίωμα λήψης δανείων έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οι οποίες θα έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Ωστόσο, επειδή το Ταμείο απευθύνεται στις καινοτόμες επιχειρήσεις, αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα και πέραν της κατάθεσης του επιχειρηματικού σχεδίου απαιτείται να καλύπτουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω 12 κριτήρια:

 1. Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο μητρώο του Elevate Greece, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης δανείου προς τη συνεργαζόμενη με την ΕΑΤ, εμπορική ή συνεταιριστική τράπεζα.
 2. Επιχείρηση που έχει ενισχυθεί στο παρελθόν από προγράμματα στήριξης έρευνας καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης και προγράμματα της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνητικών έργων.
 3. Επιχείρηση που επιβεβαιώνει μέσω της υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) ότι στο προβλεπτό μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας.
 4. Απόδειξη μέσω παράθεσης οικονομικών στοιχείων που προσκομίζονται ότι δραστηριοποιείται σε μια αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια, μετά την πρώτη εμπορική πώλησή της και με μια μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε υπαλλήλους ή σε κύκλο εργασιών μεγαλύτερη από 20% κατ’ έτος, για μια περίοδο τριών ετών
 5. Απόδειξη ότι οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη.
 6. Επιβεβαίωση μέσω της παράθεσης business plan ότι αναλαμβάνει να δαπανήσει ένα ποσό τουλάχιστον ίσο με το 80% του ποσού με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.
 7. Απόδειξη ότι έχουν επίσημα χορηγηθεί στον δικαιούχο επιδοτήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από παρεμφερή Ευρωπαϊκά Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας ή μέσω των λοιπών οργάνων των προγραμμάτων αυτών ή μέσω περιφερειακών, εθνικών προγραμμάτων υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 36 μηνών.
 8. Απόδειξη ότι στον δικαιούχο έχει απονεμηθεί βραβείο έρευνας και καινοτομίας κατά τους τελευταίους 24 μήνες από ένα θεσμικό όργανο ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 9. Απόδειξη ότι ο δικαιούχος έχει καταχωρίσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα κατά τους τελευταίους 24 μήνες.
 10. Απόδειξη ότι ο δικαιούχος έχει λάβει μια επένδυση κατά τους τελευταίους 24 μήνες από ένα Venture Capital ή από έναν Business Αngel.
 11. Απόδειξη ότι ο δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων τριών ετών δαπάνες έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς ή οργανισμούς για την ενεργοποίηση και άλλων εταιρειών να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία.
 12. Απόδειξη ότι η επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους 36 μήνες «Καινοτόμος Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς.

Πώς δίνεται η επιχορήγηση

Η λήψη επιχορήγησης πραγματοποιείται μόνο με επίτευξη των παρακάτω κριτηρίων. Ειδικότερα, μετά την υλοποίηση του πλάνου, και τουλάχιστον 12 μήνες μετά την 1η εκταμίευση έως και 6 μήνες μετά το πέρας της τριετίας από την 1η εκταμίευση, ο δανειολήπτης μπορεί να αιτηθεί έλεγχο από την τράπεζα για την τήρηση των συνθηκών των παρακάτω δύο βασικών κατηγοριών κριτηρίων:

Α. ενός εκ των δύο παρακάτω κριτηρίων καινοτομίας: 1) Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία αποτελούν τουλάχιστον 20% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, έως και 36 μήνες από την 1η εκταμίευση του δανείου. 2) Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας έως και τρία έτη στη χρονική στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης με την τράπεζα οι συνολικές δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία που πραγματοποιήθηκαν έως και 36 μήνες από την 1η εκταμίευση είναι ίσες ή υπερβαίνουν το 20% του ποσού της χρηματοδότησης.

Η εκπλήρωση μίας εκ των παραπάνω συνθηκών θα επιβραβεύσει την επιχείρηση με επιχορήγηση σε 15% επί του ποσού του δανείου που εκταμιεύθηκε. Το ποσό θα πιστωθεί προς εξόφληση μέρους ή του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής.

Β. την ταυτόχρονη τήρηση τριών τουλάχιστον κριτηρίων σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις κατηγορίες εφαρμογής ESG (Environmental /Social /Governance) πρακτικών:

*** Κατηγορία Environmental: 1) Μείωση μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας με τεκμηρίωση κατά τουλάχιστον 20%, 2) Αύξηση ή διατήρηση ποσοστού χρήσης ΑΠΕ τουλάχιστον στο 20% σε σχέση με τη χρήση πηγών συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

*** Κατηγορία Social: 1) Ύπαρξη ή αύξηση ποσοστού γυναικών σε θέσεις ευθύνης, 2) Αύξηση του μέσου ετήσιου αριθμού εργαζομένων, 3) Αύξηση της μέσης ετήσιας δαπάνης για εκπαίδευση προσωπικού, 4) Ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας μέτρησης ικανοποίησης πελατών.

*** Κατηγορία Governance: 1) Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης, 2) Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων ή και προσωπικών δεδομένων.

Με τη βεβαίωση των παραπάνω κριτηρίων και μόνο εφόσον έχουν εκπληρωθεί τα κριτήρια καινοτομίας ο δανειολήπτης θα λαμβάνει επιπλέον 5% του κεφαλαίου του δανείου ως επιχορήγηση.

Πηγή: Ναυτεμπορική