Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014_x000D_
Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών_x000D_
_x000D_
Κατηγορία: Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά_x000D_
_x000D_
ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014_x000D_
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 _x000D_
_x000D_
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ _x000D_
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ_x000D_
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών_x000D_
_x000D_
Ο.Α.Ε.Ε._x000D_
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ _x000D_
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ _x000D_
ΤΜΗΜΑ EΣΟΔΩΝ _x000D_
_x000D_
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 _x000D_
ΠΛΗΡΟΦ : Ε.ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ-Μ.ΚΑΛΙΑΒΟΥ _x000D_
ΤΗΛ. : 210 5285617 -210 5285598 _x000D_
Fax : 210 5285599 _x000D_
e-mail : esoda@oaee.gr _x000D_
_x000D_
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27_x000D_
_x000D_
ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών»_x000D_
_x000D_
Σχετ : -Άρθρο 54, Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237Α /31.10.2014)_x000D_
– Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/7.11.2014, ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π._x000D_
_x000D_
Με τις διατάξεις του άρθρου 54 Ν.4305/2014 παρέχεται νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ν.Α.Τ._x000D_
_x000D_
Με τη νέα διάταξη θεσπίζεται μεταβατικά ένα ευνοϊκό, δίκαιο και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπει:_x000D_
_x000D_
-Την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις στα Τέλη Καθυστέρησης._x000D_
_x000D_
-Την επιβάρυνση της οφειλής με μειωμένο επιτόκιο. _x000D_
_x000D_
-Την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μεγάλη διάρκεια τμηματικής καταβολής._x000D_
_x000D_
-Την ένταξη στη ρύθμιση με απλή διαδικασία. _x000D_
_x000D_
-Τη δίκαιη μεταχείριση των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν.4152/2013 και είναι συνεπείς. _x000D_
_x000D_
Για την καλύτερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της νέας ρύθμισης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού, δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις:_x000D_
_x000D_
Α. Δικαιούχοι υπαγωγής_x000D_
_x000D_
Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή, σε κύρια και επικουρική ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε.), πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλιση)._x000D_
_x000D_
Β. Οφειλόμενες εισφορές που υπάγονται στη ρύθμιση_x000D_
_x000D_
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές έως την 31.8.2014, οι οποίες:_x000D_
_x000D_
-δεν τελούν σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης, διευκόλυνσης, διακανονισμού ή άλλης νομοθετικής ρύθμισης τμηματικής καταβολής. _x000D_
_x000D_
-Έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις και είναι ενεργές. _x000D_
_x000D_
-Τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου._x000D_
_x000D_
Οι προαναφερόμενες οφειλές δε μπορούν να υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) κύριας οφειλής. Για οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση «Νέα Αρχή » του Ν.4152/2013._x000D_
_x000D_
Δε μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνου και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση)._x000D_
_x000D_
Γ. Προϋπόθεση υπαγωγής_x000D_
_x000D_
Η καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.9.2014 και έως την ημερομηνία υποβολής ένταξης στη ρύθμιση._x000D_
_x000D_
Δ. Όροι ρύθμισης_x000D_
_x000D_
1. Υποβολή αιτήσεως έως 31.3.2015. _x000D_
_x000D_
2. Εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης επί των Τελών Καθυστέρησης, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, όπως αυτά διαμορφώνονται την 31.12.2012, ως εξής:_x000D_
_x000D_
α. Εφάπαξ εξόφληση με ποσοστό έκπτωσης 100%_x000D_
β. Δώδεκα (12) δόσεις -//- -//- 90%_x000D_
γ. Είκοσι τέσσερις (24) δόσεις -//- -//- 80%_x000D_
δ. Τριάντα έξι (36) δόσεις -//- -//- 70%_x000D_
ε. Σαράντα οχτώ (48) δόσεις -//- -//- 60%_x000D_
στ. Εξήντα (60) δόσεις -//- -//- 50%_x000D_
ζ. Εβδομήντα δύο (72) δόσεις -//- -//- 30%_x000D_
η. Εκατό (100) δόσεις -//- -//- 20%_x000D_
_x000D_
Για την υπαγωγή στην τελευταία περίπτωση ρύθμισης (100 δόσεις), το ποσό της κύριας οφειλής δε μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, (15.000€)._x000D_
_x000D_
3. Επιβάρυνση της κύριας οφειλής από 1.1.2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα υποβολής της αίτησης, με ετήσιο επιτόκιο 4,56%._x000D_
_x000D_
4. Επιβάρυνση της οφειλής κατά το χρόνο αποπληρωμής με ετήσιο επιτόκιο 4,56%._x000D_
_x000D_
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις, τυγχάνει για το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, απαλλαγής σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στο αριθμό δόσεων που διαμορφώνεται κατά την εξόφληση. _x000D_
_x000D_
5. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πενήντα ευρώ, (50,00€)._x000D_
_x000D_
6. Η πρώτη δόση καταβάλλεται σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. έως την 21η ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης ή του μήνα που ακολουθεί και αν δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα._x000D_
_x000D_
7. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η κάθε μήνα και αν δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη μέρα. Η καταβολή πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη._x000D_
_x000D_
8. Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης οι δόσεις είναι ισόποσες και εξοφλούν σταθερό ποσό εισφορών και τόκων._x000D_
_x000D_
9. Παρέχεται δυνατότητα καθυστέρησης, μετά το πρώτο εξάμηνο από την ένταξη στη ρύθμιση: _x000D_
_x000D_
– μίας (1) δόσης, ανά έτος ρύθμισης, για δύο (2) μήνες ή_x000D_
_x000D_
– δύο (2) δόσεων, ανά έτος ρύθμισης, έως ένα (1) μήνα η κάθε μία._x000D_
_x000D_
Ως έτος ρύθμισης νοείται το 12μηνο, με έναρξη από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση._x000D_
_x000D_
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό, (2%)._x000D_
_x000D_
10. Υποχρεωτική καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης._x000D_
_x000D_
11. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση:_x000D_
_x000D_
α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 και αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε ή διακόπτεται η εκτέλεσή της, εφόσον άρχισε. Κατά το χρόνο αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος._x000D_
_x000D_
β. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Τα ληφθέντα μέτρα συνεχίζονται αν ο οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα της ρύθμισης. _x000D_
_x000D_
γ. Αναστέλλεται η παραγραφή οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 2 του Ν.2556/1997._x000D_
_x000D_
12. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας._x000D_
_x000D_
Ε. Δικαιολογητικά_x000D_
_x000D_
Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής._x000D_
_x000D_
ΣΤ. Αρμοδιότητα_x000D_
_x000D_
Αρμόδια Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι το Περιφερειακό Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγεται ο ασφαλισμένος οφειλέτης._x000D_
_x000D_
Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Ε._x000D_
_x000D_
Οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., λόγω βεβαίωσης των οφειλών τους, υποβάλουν την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση απευθείας στην Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. που ανήκουν._x000D_
_x000D_
Ζ. Υπολογισμός οφειλής_x000D_
_x000D_
Η οφειλή υπολογίζεται από τη μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 32/2013 («Νέα Αρχή»)._x000D_
_x000D_
Η. Συμψηφισμός_x000D_
_x000D_
Ο συμψηφισμός, που προβλέπεται από τη διάταξη της περ. 2 της υποπ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ άρθρο 1 του Ν.4254/2014 και αφορά χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές Φ.Π.Α και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, λαμβάνει χώρα και μετά την ένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των υπολοίπων δόσεων._x000D_
_x000D_
Το συμψηφισθέν ποσόν θα εξοφλεί, κατά προτεραιότητα, τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. _x000D_
_x000D_
Η μηχανογραφική υλοποίηση της διαδικασίας συμψηφισμού είναι σε εξέλιξη στην Η.Δ.Ι.Κ.Α._x000D_
_x000D_
Θ. Ασφαλιστική Ικανότητα_x000D_
_x000D_
Για τους όρους χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης θα εκδοθεί οδηγία από τη Γενική Δ/νση Παροχών._x000D_
_x000D_
Ι. Απώλεια ρύθμισης_x000D_
_x000D_
Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:_x000D_
_x000D_
1. Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας εισφοράς κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της._x000D_
_x000D_
2. Μη τήρησης των όρων καθυστέρησης δόσεων ανά έτος ρύθμισης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο Δ περ.9 της παρούσας._x000D_
_x000D_
Κ. Επανένταξη στη ρύθμιση_x000D_
_x000D_
Κατ΄ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής, να υποβάλλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων._x000D_
_x000D_
Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία. _x000D_
_x000D_
Η αρμόδια Υπηρεσία αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, εάν δε ληφθεί απόφαση εντός του διαστήματος αυτού το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί._x000D_
_x000D_
Λ. «Νέα Αρχή» – Μετάπτωση στη νέα ρύθμιση_x000D_
_x000D_
Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (31/10/2014) έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» του Ν.4152/2013 και τηρούν τους όρους, υπόκεινται αναδρομικά από 01.01.2013 σε επιτόκιο ύψους 4,56% και δικαιούνται, από την ένταξή τους στη ρύθμιση, των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, δικαιούμενοι να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση._x000D_
_x000D_
Εναλλακτικά, να επιλέξουν να παραμείνουν σε αυτή, έχοντας ως πρόσθετο ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους στη ρύθμιση._x000D_
_x000D_
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της μετάπτωσης θα ρυθμιστούν με Υπουργική Απόφαση εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου._x000D_
_x000D_
Μ. Γενικές οδηγίες_x000D_
_x000D_
– Κατά την υποβολή του αιτήματος για ένταξη στη ρύθμιση θα πρέπει να ελέγχονται και ταυτοποιούνται ο Α.Φ.Μ, ο Α.Μ.Κ.Α, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ασφαλισμένου και να πραγματοποιούνται, όπου απαιτείται, οι σχετικές μεταβολές._x000D_
_x000D_
Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος ενόψει αλλαγής της περιόδου καταβολής των εισφορών και του νέου τρόπου ενημέρωσης των ασφαλισμένων._x000D_
_x000D_
– Το έντυπο ανάθεσης πάγιας εντολής παραμένει προσαρμοσμένο στις ανάγκες της νέας ρύθμισης._x000D_
_x000D_
– Η απόφαση της ρύθμισης και το πιστοποιητικό οφειλής χορηγούνται μετά την καταβολή της πρώτης δόσης και την υποβολή παραστατικού ανάθεσης πάγιας εντολής._x000D_
_x000D_
– Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση οφειλετών που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα είναι η έκδοση οριστικής απόφασης διαγραφής και η καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημα του σχετικού κωδικού._x000D_
_x000D_
Ασφαλισμένοι που τελούν σε προσωρινή διακοπή, με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. Α, 71, 72, κλπ) δύναται να ενταχθούν στη ρύθμιση, μετά την οριστικοποίηση της διαγραφής τους._x000D_
_x000D_
– Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4305/2014 δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής «Νέας Αρχής», για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στη νέα ρύθμιση._x000D_
_x000D_
– Εκπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές εκτός ρύθμισης εξακολουθούν να επιβαρύνονται με το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παρ.11 της υποπ.ΙΑ2 της παρ.ΙΑ του Ν.4152/2013._x000D_
_x000D_
– Για το χρόνο έναρξης καταχώρησης αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση, θα ενημερωθείτε άμεσα._x000D_
_x000D_
Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα, με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων, το προσωπικό των Υπηρεσιών._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ_x000D_
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ_x000D_
_x000D_
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ _x000D_
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ_x000D_
Ι. ΜΑΡΙΑ