Μείωση δικαιολογητικών και απλοποιήσεις στο διαμετακομιστικό εμπόριο.

Τα νέα κριτήρια κατάταξης σε αστέρια για τα ξενοδοχεία.
14 Ιανουαρίου, 2015
Τι περιλαμβάνει η αίτηση για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του N. 4307/2014.
16 Ιανουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Μείωση δικαιολογητικών και απλοποιήσεις στο διαμετακομιστικό εμπόριο.

Την απαλλαγή των υποχρεώσεων καταβολής Φ.Π.Α. σε εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα – μέλος της Ε.Ε. αποφάσισε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α.

Με σκοπό τη διαμόρφωση σαφέστερου και ευνοϊκότερου για την επιχειρηματικότητα κανονιστικού πλαισίου, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε νέα απόφαση για την εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42, με την οποία επιτρέπεται στους εγκατεστημένους εισαγωγείς στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Κοινότητας, η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε., με απαλλαγή από την καταβολή του Φ.Π.Α..

Ειδικότερα, μειώνονται τα δικαιολογητικά που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν γραφειοκρατικά εμπόδια, αίρονται περιορισμοί και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης του διαμετακομιστικού εμπορίου.

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα σε εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. να πραγματοποιούν τις διατυπώσεις του τελωνειακού καθεστώτος 42 με την απόκτηση ΑΦΜ /VIES στην χώρα μας, χωρίς την υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.

Με την νέα αυτή απόφαση, διασφαλίζονται οι εισπράξεις των εισαγωγικών δασμών, και τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ενωσιακή νομοθεσία προϋποθέσεις, διατυπώσεις ή εγκρίσεις.

Η οριστικοποίηση της απαλλαγής συντελείται με την συσχέτιση και επαλήθευση των προσκομιζόμενων από τους εισαγωγείς δικαιολογητικών, όπως αντίγραφα των οικείων παραστατικών των τραπεζών που μεσολαβούν, αντίγραφα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή των δηλώσεων INTRASTAT.

Τέλος σημειώνεται ότι εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και οι εισαγωγείς που έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ’ επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.