Κεφάλαια Κίνησης με εγγύηση Δημοσίου

Νέα γενιά «κόκκινων» χρεών και δανείων
15 Απριλίου, 2022
Ταμείο Ανάκαμψης: Στον Τουρισμό θα κατευθυνθούν 320 εκατ. ευρώ – Πώς θα διανεμηθούν
15 Απριλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Κεφάλαια Κίνησης με εγγύηση Δημοσίου

15/04/2022

Κεφάλαιο Κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, για πολύ μικρές επιχειρήσεις, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Προνομιακή χρηματοδότηση

Καλύψτε με ευελιξία οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη της επιχείρησης σας, με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και με 80%.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με Κανονισμό 651/2014) κάθε νομικής μορφής, αυτοαπασχολούμενους και μεμονωμένους επιχειρηματίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης και πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Δεν έχουν λάβει εγγύηση της ΕΑΤ στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Α΄ και Β΄ Κύκλος).
 • Έχουν κύκλο εργασιών έως 1.000.000 ευρώ κατά την 31.12.2019, εφόσον έχουν συσταθεί πριν την 31.12.2019,
 • Δεν θεωρούνται προβληματικές κατά την 31.12.2019. Επιπλέον, κατά την  31.12.2019 ή κατά την ημερομηνία κατάρτισης της δανειακής σύμβασης δεν έχουν καθυστερήσει ή αθετήσει  πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο δάνειο ή μίσθωση που χορηγείται είτε από την Τράπεζα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 138/139), όπως ισχύει.
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 • Εφόσον έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έχουν λήξει ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των εν λόγω προγραμμάτων της Ε.Α.Τ. (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών).

Για την περίπτωση επιχείρησης που έχει παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε σχέση με τα ανωτέρω, η Ε.Α.Τ. δύναται να εγκρίνει αίτημα χορήγησης δανείου στο πλαίσιο του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», εφόσον:

 • πρόκειται για Πρόγραμμα εγγυοδοσίας και δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της EAT ή
 • έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή
 • εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • δεν βρίσκονται σε Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία
 • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση

Χρηματοδότηση για δάνειο κεφαλαίου κίνησης, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το έτος ίδρυσης της επιχείρησής σας:

 • Για επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το 2020:
 1. έως ευρώ 250.000, ή
 2. έως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019,

όποιο από τα παραπάνω ποσά είναι μικρότερο.

Διάρκεια:

Έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Ολική Εκταμίευση μέχρι 30.06.2022.

Πηγή: Ναυτεμπορική