ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ…………..

Στην Αθήνα σήμερα στις……….., στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό………………, σ’ εμένα τ… Συμβολαιογράφο……. με έδρα τ………….. παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν εξαιρούνται από το νόμο: α) …………………………….. του …………….., κάτοικος …………………, οδός …………………….., κάτοχος του ΑΔΤ………. , με ΑΦΜ ………… και ΔΟΥ ………. β) ……………………………… του ………………, κάτοικος ……………, οδός …………………………, κάτοχος του ΑΔΤ ………… , με ΑΦΜ ……………. και ΔΟΥ ………. γ) …………………………….. του ……………, κάτοικος …………………….., οδός …………………….., κάτοχος του ΑΔΤ……….. , με ΑΦΜ …………και ΔΟΥ………… Οι οποίοι μου δήλωσαν υπεύθυνα κατά τον Ν. 1599/1986 άρθρο 8, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η πιο πάνω αναφερόμενη για τον καθένα τους και ότι κέκτηνται την Ελληνική Ιθαγένεια και οι οποίοι στην συνέχεια ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Ότι συνιστούν με το παρόν συμβόλαιο Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955 όπως ισχύει τροποποιημένος ιδίως από το Π.Δ. 419/25-11/10-12-1986, το Καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1:
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «……………» και με το διακριτικό τίτλο «…………». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι η ακριβής μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

 1. Η εμπορία ……………………. καθώς και η παροχή υπηρεσιών…………….
 2. Η εκμίσθωση …………….. και γενικά η εκμετάλλευση ………………..με κάθε τρόπο.
 3. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
 4. Η συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.
 5. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

Άρθρο 3:
ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ……………… και κατάστημα αυτής το επί της οδού ………… αρ……. το οποίο είναι μισθωμένο από τους συμβαλλόμενους για το σκοπό αυτό. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 4:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε…… (….) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους…..(…) Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων, τροποποιητική του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5:
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ.(….) και διαιρείται σε ……. εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας Ευρώ…………….(………) το κάθε ένα. Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εδώ συμβαλλομένων εταίρων ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους εταίρους με κατάθεση σε μετρητά στο -Ταμείο της εταιρείας, κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1) Ο εκ των εταίρων ……………… μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε …… εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας Ευρώ ………………….(………)
2) Ο εκ των εταίρων ……………… μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε …… εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας Ευρώ ………………….(…………).
3) Ο εκ των εταίρων………………. μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε …… εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας Ευρώ …………………. (………..).
Το κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί δια νεωτέρων καταθέσεων των μελών αυτής, ανάλογα του κύκλου των εργασιών της, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6:
ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 7:
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεώνουν και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 8:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει
α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού τους.
γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών. δ) Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία αυτής.
ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής.
στ) Για τη σύναψη δανείου από τους εταίρους ή τρίτους.
ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/55 και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9:
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές τότε η σύγκλιση αυτής ενεργειται από οποιονδήποτε εταίρο, με ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου (2) του άρθρου 11 του Ν.3190/1955, δηλαδή μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου……………
 2. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνελεύσεως των εταίρων γίνονται εγγράφως και επιδίδονται σε καθένα από τους εταίρους με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή από τον διαχειριστή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

Άρθρο 10:
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

 1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνελεύσεως των εταίρων γίνονται εγγράφως και επιδίδονται σε καθένα από τους εταίρους με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή από τον διαχειριστή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
 2. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα για συζήτηση.
 3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύναται να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων παραγράφων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 11:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 1. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.
 2. Στη Συνέλευση των εταίρων τακτική ή έκτακτη προεδρεύει ο μικρότερος στην ηλικία από τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτή.

Άρθρο 12:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

 1. Κάθε εταίρος έχει στη Συνέλευση τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά μερίδια αυτού.
 2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο, όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.
 3. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφο εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος δύναται να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 13:
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις αυτής λαμβάνονται με την αυτή πλειοψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 14:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στις Συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.

Άρθρο 15:
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.
 2. Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
 3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.
 4. Η απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Άρθρο 16:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων σε μυστική ψηφοφορία και δύνανται να είναι εταίροι ή τρίτοι.
 2. Οι διαχειριστές απαρτίζουν το Συμβούλιο διοικήσεως, διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εξαιρετικά παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική επωνυμία και με μία μόνο υπογραφή ενός εκ των ως άνω συνδιαχειριστών να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν γραμμάτια και συναλλαγματικές, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οπισθογραφούν και προεξοφλούν φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων σε κάθε Τελωνειακή αρχή και επιμελητήριο, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, μέχρι του ποσού των ……………….(…..) Ευρώ, συμβιβάζονται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνούν του όρους του συμβιβασμού, προσλαμβάνουν το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό, να το απολύουν. Παρέχεται επίσης εξαιρετικά το δικαίωμα όπως με την εταιρική επωνυμία και με δύο μόνο υπογραφές δύο εκ των ως άνω συνδιαχειριστών να διενεργούν τις ίδιες ως άνω πράξεις για ποσά από ………………………………. έως ……………………….. Επίσης οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία όλης της χώρας στους Λιμένες και στα Αεροδρόμια καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, να επάγουν και δίνουν του επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να παραλαμβάνουν κοινοποιούμενα έγγραφα, να προβαίνουν στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, Ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργούν απογραφές και γενικά να επιχειρούν όλες τις σχετικές με την ιδιότητά τους αστικές και δικονομικές πράξεις, να ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και να παρέχουν κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες κατά τις ως άνω διακρίσεις είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και οι διαχειριστές ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.
 3. Πράξεις των διαχειριστών ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθείς τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.
 4. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.
 5. Η θητεία των διαχειριστών είναι……………., αρχίζει δε την επομένη ημέρα της Συνελεύσεως των εταίρων του έτους της εκλογής των και λήγει την ημέρα της Τακτικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους της εξόδου τους.
 6. Ο κάθε διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση.
 7. Οι διαχειριστές δικαιούνται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση να διορίζουν πληρεξούσιό τους, άλλον συνδιαχειριστή ή τρίτο πρόσωπο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, διατηρούν όμως ακέραιη την ευθύνη τους απέναντι στους εταίρους.

Άρθρο 17:
ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

 1. Οι διαχειριστές ανακαλούνται με απόφαση της Συνέλευσης οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης της εταιρείας για αποζημίωση.
 2. Αν ανακληθεί, πεθάνει, πτωχεύσει, παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές, η Συνέλευση αποφασίζει για την αντικατάστασή του.

Άρθρο 18:
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Οι εταίροι και οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της παρούσης εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι οποιασδήποτε εταιρείας, ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση μπορεί να ισχύσει μόνον μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τους εταίρους ή τους διαχειριστές για λογαριασμό τους, να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ’αυτή η αμοιβή διαμεσολάβησης.
 3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση πέντε (5) χρόνια αφότου τελέσθηκαν.

Άρθρο 19:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Μία φορά τον χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, μελεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
 2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
 3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 20:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

 1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο Ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
 2. Τον Ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 21:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό που σχηματίζεται ανωτέρω φτάσει στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22:
ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία:
Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων.
Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, και το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 23:
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

 1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, για παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.
 2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή, εφόσον δεν λήφθηκε σχετική απόφαση της συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά πέντε έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Κ.ΛΠ.

Άρθρο 24:
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το εταιρικό μερίδιο ή τυχόν τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ». Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με κοινή γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφόσον αποφασίζει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία, αφού προηγουμένως προσκληθούν εγγράφως οι λοιποί εταίροι και απαντήσουν αυτοί εγγράφως ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που θα οριστεί για να απαντήσουν. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν’αποκτήσει τα ίδια της εταιρικά μερίδια.
Σε περίπτωση αιτία θανάτου μεταβίβασης εταιρικού/ών μεριδίου/ίων, αυτό/αυτά θα αγοράζεται/ονται, στην πραγματική του αξία, από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία με απόφασή της που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/1955.

Άρθρο 25:
ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή, ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας .

Άρθρο 26:
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της Συνελεύσεως με παμψηφία. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν’αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους, εφόσον λήφθηκε για τούτο απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/1955. Με την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους.

Άρθρο 27:
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με

 • 11 –
  έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 28:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών, ανάλογα με την εισφορά τους.
Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 29:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ως και για την μείωση των εκ του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955. Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 30:
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση και λαμβάνουν την αξία της μερίδος συμμετοχής τους, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 31:
ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνον με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 32:
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνιστά και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τα 20.000 Ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από 30 Ευρώ.

Άρθρο 33:
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον αφού περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση με επιμέλεια των διαχειριστών, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της Συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ’όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία τις αντιρρήσεις του εγγράφως.

Άρθρο 34:
ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ’αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 Ν. 3190/1955. Αν δεν ληφθεί απόφαση από την συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.
Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35:
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται εκτός των υπολοίπων περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό και: α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 36:
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όμως όχι κατά ποσοστό μικρότερο από το οριζόμενο στο άρθρο 4 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 ελάχιστο κεφάλαιο.
Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας την λύση της.

Άρθρο 37:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις: «υπό εκκαθάριση».
Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.
Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ’όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα

Άρθρο 38:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Η εκκαθάριση διενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων ανακαλούνται οποτεδήποτε με νέα απόφαση της συνέλευσης. Το αυτό ισχύει εάν την εκκαθάριση διενεργούν οι διαχειριστές. Οι εκκαθαριστές μπορούν να ανακληθούν με δικαστική απόφαση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των διαχειριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 39:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμελλητί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.

Άρθρο 40:
ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.
Οι εκκαθαριστές έχουν την εξουσία να διενεργήσουν και όποιες πράξεις εξυπηρετούν τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

Άρθρο 41:
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, και στην συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 42:
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει στην πρώτη (1 η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει στις 31/12/20.

Άρθρο 43:
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι:
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986 άρθρο 8, ότι κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και στην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού για τον καθένα.
Στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτάται το με αριθμό …………
Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου Νομικών, από το οποίο προκύπτει
ότι κατεβλήθησαν Ευρώ ………… για δικαιώματα του Ταμείου αυτού.
Τέλος σημειώνεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν από ……………….. σχέδιο του Δικηγόρου …………………… , για τον οποίο κατατέθηκε η αμοιβή του εκ Ευρώ ……………………. στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως εμφαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ’αρ….. Γραμμάτιο Είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου ……………., αντίγραφο του οποίου θα αποστείλω στο
Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος παρέστη στην υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου σήμερα ενώπιόν μου.
Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε ……………(…) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με τα έξοδα εκδόσεως…….αντιγράφων …………………Ευρώ, από τις οποίες Ευρώ ………… για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται απ’αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ