ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΕ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΔΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

<<.………… >> ΑΝΩΝΥΜΗ ……….

ΕΤΑΙΡΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της Α.Ε. ορίζεται σε <<…….. >> με τον διακριτικό τίτλο ……..Για τις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία τηςεταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα και το διακριτικό τίτλο………

Άρθρο 2
Έδρα

Η έδρα της εταιρείας αλλάζει και ορίζεται στον Δήμο……… , από……..στην …….. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία, γραφεία και εκτός της έδρας της εταιρείας.