Φορολογικό καθεστώς Κύπρου

 

 

Κύπρος

__________________________________
Σύνοψη

Η Κύπρος είναι ανεξάρτητη νησιωτική χώρα, στη βόρειο-ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Η πρωτεύουσα της είναι η Λευκωσία (Nicosia), η οποία έχει πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκους. Η Κύπρος κέρδισε την ανεξαρτησία της από την Βρετανία το 1960 και υιοθέτησε ένα προεδρικό σύστημα Διακυβέρνησης, με τις εκλογές να γίνονται κάθε 5 χρόνια. Το 1974 η Τουρκία εισέβαλλε στην Κύπρο και από τότε έχει στην κατοχή της το 40% της βόρειας πλευράς του νησιού. Υπάρχουν συνεχιζόμενες, μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για την επανένωση του νησιού. Οι επίσημες γλώσσες είναι τα ελληνικά και τα τουρκικά, με τα αγγλικά να μιλιούνται ευρέως, ενώ είναι η γλώσσα που κυρίως χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις, στη διακυβέρνηση και το νομικό σύστημα. Οι νόμοι βασίζονται στο αγγλικό νομικό σύστημα και το εταιρικό δίκαιο έχει ως πρότυπο το Νόμο περί εταιριών του Η.Β. (UK Companies Act 1948). Η Κύπρος από το 2004 αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθέτησε το ευρώ ως νόμισμα το 2008. Διαθέτει άριστο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Κυπριακή Εταιρία

Μία Κυπριακή Εταιρία ορίζεται ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (limited liability company) που έχει ιδρυθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι Κυπριακές  εταιρίες έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Φορολογία

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Κυπριακού φορολογικού συστήματος είναι τα εξής:

 • Ένας, ενιαίος, εταιρικός συντελεστής φορολογίας της τάξεως του 12,5% επιβάλλεται σε όλες τις επιχειρήσεις.
 • Το εταιρικό μέρισμα απαλλάσσεται από φόρους στην Κύπρο. Απαλλάσσεται επίσης από την έκτατη αμυντική εισφορά της τάξεως του 20% με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση που εκδίδει το μέρισμα, εμπλέκεται είτε άμεσα, είτε έμμεσα, σε δραστηριότητες που οδηγούν σε μη-επενδυτικό εισόδημα άνω του 50%. ‘Η, εναλλακτικά, με την προϋπόθεση ότι η επιβάρυνση του εισοδήματος της εταιρίας δεν είναι μικρότερη από 5%, ανεξάρτητα από την πηγή του εισοδήματος αυτού. Όλα τα παραπάνω ισχύουν εφόσον τηρούνται κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις.
 • Ισχύει απαλλαγή διπλής φορολόγησης, ασχέτως της ύπαρξης ή μη σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας.
 • Τα έσοδα από τόκους εξαιρούνται από τους εταιρικούς φόρους, εκτός και αν εισπράττονται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, οπότε φορολογούνται σαν κανονικό εμπορικό εισόδημα. Οι φορολογικοί κάτοικοι επιβαρύνονται με μία ειδική εισφορά για την άμυνα της τάξεως του 30%, αλλά δίνεται απαλλαγή για φόρο εξωτερικού που κατέβαλε η εταιρία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας.
 • Τα κέρδη από την διάθεση τίτλων εξαιρούνται από τους φόρους στην Κύπρο.
 • Τα κέρδη μιας μόνιμης εγκατάστασης που διατηρείται στο εξωτερικό από μία Κυπριακή εταιρία εξαιρούνται από φόρους στην Κύπρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρων σε μέρισμα που πληρώθηκε σε μετόχους που δεν είναι κάτοικοι της χώρας.
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρων σε πληρωμές τόκων στο εξωτερικό.
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρων στην καταβολή δικαιωμάτων (royalties) που προέρχονται από το εξωτερικό.
 • Σε περίπτωση εταιρικής αναδιοργάνωσης ισχύουν διάφορες φοροαπαλλαγές.
 • Υπάρχει μέριμνα για τη μεταφορά ζημιών μεταξύ εταιριών του ίδιου Ομίλου.
 • Οι ζημιές μπορούν να μεταφέρονται για τα επόμενα 5 χρόνια από την 1/1/2013.

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Κύπρος διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων με πάνω από 50 χώρες, παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν πολύ συμφέρουσες φορολογικές δομές για μια εταιρία στην Κύπρο.

Μέτοχοι

Απαιτείται το ελάχιστο ένας μέτοχος και τα στοιχεία του εμφανίζονται στο δημόσιο Αρχείο, όμως η ανωνυμία μπορεί να διατηρηθεί με την χρήση nominee μετόχων. Ανώνυμες μετοχές δεν επιτρέπονται.

Διευθυντές (Διαχειριστές)

Απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός του ενός διευθυντή και τα στοιχεία του εμφανίζονται στο δημόσιο Αρχείο, όμως η ανωνυμία μπορεί να διατηρηθεί με την χρήση τρίτων (nominees). Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση οι διευθυντές να είναι κάτοικοι Κύπρου, αλλά, για να ισχύσουν οι ελαφρύνσεις που προβλέπονται στις φορολογικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από την Κύπρο, είναι πιθανό η εταιρία να χρειαστεί να φανεί ότι είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο και επομένως η πλειοψηφία των διευθυντών της να είναι στην Κύπρο.

Υποβολή στοιχείων

Οι εταιρίες πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα ετησίως:

 1. Υποβολή της, ετήσιας, εταιρικής φορολογικής δήλωσης στο Επιμελητήριο των Εταιριών.
 2. Υποβολή ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων στα ελληνικά στο Επιμελητήριο των Εταιριών.
 3. Υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Εσόδων της επιχείρησης στις Αρχές Φόρου Εισοδήματος.
 4. Υποβολή προσωρινής φορολογικής δήλωσης την 31η Ιουλίου του φορολογικού έτους και τελικής φορολογικής δήλωσης την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου που ακολουθεί του τέλους του φορολογικού έτους, στις Αρχές Φόρου Εισοδήματος.

Χρονοδιάγραμμα

Κανονικά χρειάζονται, κατά προσέγγιση, 5 εργάσιμες μέρες από την παραλαβή των δικαιολογητικών της τεκμηρίωση δέουσας επιμέλειας (due diligence) των ιδιοκτητών, για την ίδρυση της εταιρίας. Σε ειδικές περιστάσεις μια επιταχυμένη διαδικασία είναι δυνατή  η οποία  επιτρέπει η ίδρυση της εταιρίας να γίνει μέσα σε 2-3 μέρες από την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών. Έτοιμες εταιρίες, αν και όχι γενικά διαθέσιμες, μπορούν να μεταβιβαστούν κατόπιν αίτησης.

Τοπικές Απαιτήσεις

Για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς Νόμους περί εταιριών, η εταιρία ΠΡΕΠΕΙ να διατηρεί μια καταστατική έδρα στην Κύπρο και πρέπει επίσης να διορίσει έναν εταιρικό γραμματέα ο οποίος, για πρακτικούς λόγους, είναι αναγκαίο να κατοικεί στην Κύπρο. Εμείς παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες ως μέρος των υπηρεσιών εταιρικής έδρας.

Περιορισμοί Ονόματος/Δραστηριοτήτων

Τα ονόματα πρέπει να τελειώνουν με την λέξη “limited”. Οι ακόλουθες λέξεις και οι συναφείς δραστηριότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Assurance, Bank, Building Society ή οποιαδήποτε άλλη λέξη που μπορεί να κριθεί ως ευαίσθητη ή προκλητική.

Λογιστικά/Ελεγκτικές Υπηρεσίες Όλες οι κυπριακές επιχειρήσεις απαιτείται να υποβάλουν ετήσιες, ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο έλεγχος πρέπει να υποβάλλεται στα ελληνικά.

Επιπλέον Υπηρεσίες

Διευθυντές (Διαχειριστές – “Directors”)

Οι περισσότερες «onshore» χώρες έχουν διατάξεις στο πλαίσιο τις φορολογικής τους νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες οποιαδήποτε εταιρία, οπουδήποτε κι αν έχει ιδρυθεί, η οποία διευθύνεται ή ελέγχεται μέσα από την δικαιοδοσία τους, θεωρείται ότι είναι μέσα στην φορολογική τους επικράτεια και φορολογείται με βάση τις τοπικές διατάξεις. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε offshore εταιρία η οποία έχει διευθυντές στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα φορολογηθεί εκεί για τα παγκόσμιά της έσοδα. Αποφυγή των διευθυντών να δηλώσουν την φορολόγηση της offshore εταιρίας με βάση το φορολογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται παράβαση των νόμων, με δυνητικά πολύ σοβαρές οικονομικές και ποινικές συνέπειες.

Οι περισσότερες «onshore» χώρες έχουν παρόμοιες προβλέψεις στο πλαίσιο της φορολογικής τους νομοθεσίας, οπότε δεν προτείνεται στους «onshore» πελάτες να ενεργούν σαν διευθυντές μιας offshore εταιρίας. Για την απόδειξη ότι η διοίκηση και η εξουσία της επιχείρησης υφίστανται εκτός χώρας («offshore») και η εταιρία είναι επομένως φορολογικός κάτοικος offshore, εκτός από απλά έχουσα εκεί την έδρα της, παρέχεται υπηρεσία nominee directors. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η υπηρεσία είναι αναγκαία για να υπάρχουν νόμιμες φορολογικές απαλλαγές.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Μπορούμε να βοηθήσουμε με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την εταιρία, στην Κύπρο, αλλά και σε τρίτες χώρες. Οι αμοιβές μας για την συμμετοχή στις διαδικασίες ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού κυμαίνονται από €900, πλέον του κόστος της προετοιμασίας οποιασδήποτε επιπλέον συμβολαιογραφικής τεκμηρίωσης που μπορεί να χρειαστεί η τράπεζα.

Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης

Ως μέρος του πακέτου υπηρεσιών μας παρέχουμε εγγεγραμμένη διεύθυνση γραφείων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τοπικές νομικές απαιτήσεις. Μια επιπλέον υπηρεσία είναι η παροχή διεύθυνσης, τηλεφώνου και αριθμού fax για τη λήψη αλληλογραφίας, η οποία μπορεί να είναι η ίδια με την εγγεγραμμένη διεύθυνση ή κάποια άλλη διεύθυνση γραφείου. Όταν λαμβάνεται αλληλογραφία γίνονται οι ενέργειες που έχετε εσείς ορίσει. Τα κόστη για την παροχή αυτής της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες, πλέον ενός κόστους διεκπεραίωσης.

Αποκλειστική Εταιρική Τηλεφωνική Γραμμή

Για τις εταιρίες που είναι πιο ενεργές ή επιθυμούν να έχουν υψηλότερο προφίλ ή μεγαλύτερη «υπόσταση» μπορούμε να φροντίσουμε για την άμεση εγκατάσταση μιας αποκλειστικής εταιρικής τηλεφωνικής γραμμής, η οποία θα απαντάει σε εισερχόμενες κλήσεις με το όνομα της εταιρίας σας. Πρόσθετες δαπάνες ισχύουν για αυτήν την υπηρεσία.

Υπηρεσίες Καταπιστεύματος (Trust)

Η χρήση ενός Trust για την κατοχή μετοχών σε μια offshore εταιρία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πολύ ουσιώδη φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα, τόσο στο θάνατο, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του ιδρυτή. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι:

 • Αποφυγή  Φόρου Κληρονομίας:

Σε περίπτωση θανάτου, ο φόρος κληρονομιάς που κανονικά αξιολογείται με βάση την αξία των μετοχών, συνήθως μηδενίζεται.

 • Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων:

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί σε καταπίστευμα είναι γενικώς απρόσβλητα από πιστωτές που μπορεί να υπάρχουν λόγω οικονομικών δυσκολιών, διαδικασιών διαζυγίων, δικαστικών υποθέσεων κτλ.

(3)Αποφυγή διαδικασίας επικύρωσης διαθήκης:

Ένα καταπίστευμα παρέχει ένα μέσο με το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να περάσουν ομαλά στην επόμενη γενιά, χωρίς αναστατώσεις, καθυστερήσεις, επιπλέον κόστη, απώλεια εμπιστευτικότητας κ.τ.λ., συνυφασμένα με τη διαδικασία επικύρωσης της διαθήκης, η οποία αναγκαστικά έπεται όταν τα περιουσιακά στοιχεία κληροδοτούνται με διαθήκη.

(4)Συνέχεια:

Τα καταπιστεύματα παρέχουν τα μέσα με τα οποία τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδρυτή μετά το θάνατό του, ώστε να προστατεύονται οι αδύναμοι και να αποφεύγεται η σπατάλη.

(5)Φορολογική Οφέλη :

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, η σύσταση ενός καταπιστεύματος μπορεί να προσφέρει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις εισοδήματος και κεφαλαίου.

 

Υπηρεσίες καταπιστεύματος παρέχονται από συνεργαζόμενες αδειούχες εταιρίες στα Guernsey, Gibraltar, the Isle of Man και the Turks & Caicos Islands. Τα σχετικά κόστη υπολογίζονται κατά περίπτωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.