Νέος Κώδικας Δεοντολογίας

 

Νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών

Νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών

Στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας αποσαφηνίζεται σειρά διαδικασιών επικοινωνίας με τους δανειολήπτες και λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και για περιπτώσεις δανείων με πολλαπλούς πιστωτές.

Τα στάδια

Η διαδικασία επίλυσης των καθυστερήσεων προβλέπει πέντε στάδια:

1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη

2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη

3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων

4: Πρόταση κατάλληλης λύσης

5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα προτείνονται τρεις εναλλακτικές:

Τα τρία πακέτα λύσεων:

- Μείωση Επιτοκίου (“Interest Rate Reduction”)

- Παράταση Διάρκειας(“Loan Term Extension”)

- Διαχωρισμός Οφειλής (“Split Balance”)

- Μερική Διαγραφή Οφειλής (“Partial Debt Forgiveness/ Write Down”)

- Λειτουργική Αναδιάρθρωση Επιχείρησης (“Operational Restructuring”)

- Συμφωνία Ανταλλαγής Χρέους με Μετοχικό Κεφάλαιο (“Debt/equity Swap”)

Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης

- Λοιπές Εξωδικαστικές Ενέργειες (“Other Out – of Court Settlements”)

- Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου (“Voluntary Surrender”)

- Μετατροπή σε Ενοικίαση/Χρηματοδοτική Μίσθωση (“Mortgage to Rent/ Lease”)

- Εθελοντική Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου (“Voluntary Sale of Property”)

- Διακανονισμός Απαιτήσεων (“Settlement of Loans”)

- Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό (“AuctionCollateral Repossession”)

- Ολική Διαγραφή Οφειλής (“Full Debt Write – off”)