ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ)


Στην Κηφισιά σήμερα την..-20… οι κάτωθι υπογράφοντες:
1) ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧ, κάτοικος ΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧ αρ. XX, κάτοχος του υπ’ αρ. ΧΧΧΧΧ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως Α.Τ ΧΧΧΧΧΧ και με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧ, ο οποίος και ενεργεί στο παρόν και με την ιδιότητα του ως ομόρρυθμου εταίρου και διαχειριστή των εταιριών με την επωνυμία «ΧΧΧΧΧ» με έδρα ΧΧΧΧΧΧΧ και «ΧΧΧΧΧΧΧΧ» με έδρα ΧΧΧΧΧΧΧ και ατομικά
2) ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧ, κάτοικος ΧΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧ αρ. 42-ΧΧΧ, κάτοχος του υπ’ αρ. ΧΧΧΧΧΧΧ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως Α.Τ ΧΧΧΧΧ και με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧ
3) ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧ, κάτοικος ΧΧΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧΧΧ αρ. ΧΧΧΧ, με ΑΦΜ ΧΧΧΧ,
Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:
Με το από ΧΧΧΧΧΧ ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό ΧΧΧΧΧΧ συστήθηκε μεταξύ των ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧ ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΧΧΧΧΧ» με σκοπό την εκμετάλλευση του επί της οδού ΧΧΧΧΧΧ αρ.Χ ΧΧΧΧΧΧ και με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Με το ..-Χ-20ΧΧ ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας ο δεύτερος των συμβαλλόμενων μεταβίβασε την εταιρική του μερίδα και ο τρίτος των συμβαλλόμενων μεταβίβασε μέρος της εταιρικής του μερίδας και συγκεκριμένα ποσοστό ΧΧ% προς τον πρώτο συμβαλλόμενο. Με την δημοσίευση του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού και την ολοκλήρωση των ανωτέρω μεταβιβάσεων ο πρώτος των συμβαλλόμενων δηλώνει ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι αναλαμβάνει έναντι του δεύτερου και τρίτου των συμβαλλόμενων την απεριόριστη και εις ολόκληρη ευθύνη τους για τις υποχρεώσεις της άνω εταιρίας απέναντι σε τρίτους απαλλάσσοντας τους από την ως άνω ευθύνη.
Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, με το παρόν, αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του δεύτερου και τρίτου των συμβαλλόμενων να εξοφλήσει όλες τις οφειλές και υποχρεώσεις της εταιρίας που υπάρχουν προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προς το Δημόσιο και προς κάθε Διοικητική Αρχή, και οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τη λειτουργία της εταιρίας μέχρι και την αποχώρηση του δεύτερου των συμβαλλόμενων και την μεταβίβαση του μέρους της εταιρικής μερίδας του τρίτου των συμβαλλόμενων απαλλάσσοντας ταυτόχρονα αυτούς από κάθε ευθύνη και κάθε οφειλή εξ’ οποιασδήποτε αιτίας και αν αυτή προέρχεται.
Ρητά συμφωνείται ότι στις προαναφερόμενες οφειλές, που ο πρώτος των συμβαλλόμενων υποχρεούται να εξοφλήσει, συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές ή οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς κάθε τρίτο, προς το Δημόσιο και προς κάθε Διοικητική Αρχή, που ήθελε προκύψουν και καταλογιστούν στο μέλλον και δημιουργήθηκαν μέχρι και την ..-Χ-20ΧΧ
Σε περίπτωση που ο πρώτος των εναγόμενων δεν ανταποκριθεί στις ως άνω υποχρεώσεις και ο δεύτερος και ο τρίτος των συμβαλλόμενων μηνυθούν ή ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη ή θα διώκεται προσωπική τους κράτηση ή θα εκδοθεί σε βάρος τους τίτλος εκτελεστός με τον οποίο θα υποχρεώνονται να καταβάλουν χρέος της εταιρίας ο πρώτος εναγόμενος υπόσχεται και αναλαμβάνει επιπλέον την υποχρέωση να καταβάλει σ’ αυτούς τη δαπάνη εξαγοράς της ποινής ή το κεφάλαιο του εκτελεστού τίτλου μετά των πάσης φύσεως τόκων και εξόδων.
Σε περίπτωση που ο πρώτος των συμβαλλόμενων μεταβιβάσει την εταιρική του μερίδα και η εταιρία δεν έχει εξοφλήσει τις άνω περιγραφόμενες οφειλές της, ο πρώτος των συμβαλλόμενων υποχρεούται να κάνει γνωστό το παρόν συμφωνητικό στο αποκτώντα ή αποκτώντες εταίρους και να συνομολογήσει μαζί τους την ανάληψη εκ μέρους τους των εκ του παρόντος υποχρεώσεων του.
Σε περίπτωση που ο πρώτος των συμβαλλόμενων παραβιάσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, και ο δεύτερος και τρίτος των συμβαλλόμενων
λόγω απειλής κατ’ αυτών αναγκαστική εκτέλεσης, εξαναγκαστούν να εξοφλήσουν οι ίδιοι το χρέος, έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν από τον πρώτο των συμβαλλόμενων την καταβολή του ποσού του χρέους και επιπλέον αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία ήθελε προκληθεί σ’ αυτούς
Όλοι οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν ανεπιφύλακτα και ομολογούν ότι α) η διαχείριση και η διοίκηση της ως άνω εταιρίας ήταν νομότυπη β) τα εμπορικά, φορολογικά και λογιστικά βιβλία και στοιχεία της ως άνω εταιρίας δεν απεικονίζουν την πραγματική της οικονομική κατάσταση της.
Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι καμία απαίτηση που να απορρέει από τα άνω ιδιωτικά συμφωνητικά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν διατηρούν μεταξύ τους και σε κάθε περίπτωση παραιτούνται από οποιαδήποτε παρόμοια.
Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν τέλος ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμα τους και από κάθε αξίωση τους να προσβάλλουν ή διαρρήξουν το παρόν συμφωνητικό για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και από κάθε αγωγή ή ένσταση τους, που προέρχεται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.
Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια αυτά των Αθηνών.
Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω που συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, και το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφτηκε από αυτούς κι έλαβε το κάθε μέρος από ένα.