ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑŸΛΩΝ (ΑΕΡΑ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ


Στην Αθήνα, σήμερα XX XXXXXXX 20XX, ημέρα XXXXXX και μεταξφ των κάτωθι
συμβαλλομενων μερών:
α) αφενόσ του ……………………… του ……………., κατόχου του υπ’ αριθ.
……………/……………….Δ.Α.Τ. του Τ.Α. ………………, με Α.Φ.Μ. ………………………. της Δ.Ο.Υ.
………………….ς, κατοίκου ……………………….., οδός …………………………………………και
β) αφετέρου του ……………………….. του ……………………………, κατόχου του υπ’ αριθ.
………………………. Δ.Α.Τ. του Τ.Α. ………………………………………………., με Α.Φ.Μ. ……………
της Δ.Ο.Υ. ………………………….., κατοίκου ……………………………….., οδός
……………………………………….,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα εξης:
1.- Ο αφενός συμβαλλόμενος με το από ……………………………. ιδιωτικό συμφωνητικό
μίσθωμα επαγγελματικής στέγης, μίσθωσε στον αφετέρου συμβαλλόμενο, ένα
…………………………….κατάσταση επιφανείας ………………. που βρίσκεται στην
……………………….στην πόλη της …………………………………. και δη επί της οδού
……………………………………………, που ανήκει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή
του, προκειμένου ο αφετέρου συμβαλλόμενος να το χρησιμοποιήσει για την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ήτοι την παροχή υπηρεσιών
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. Με το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό ο
αφενός συμβαλλόμενος παραχώρησε προς χρήση στον αφετέρου συμβαλλόμενο
και τα κινητά πράγματα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο ως άνω
αναφερόμενο από ……………………………….. ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
επαγγελματικής μίσθωσης και τα οποία βρίσκονται εντός του μισθίου και τα οποία
ο αφενός συμβαλλόμενος χρησιμοποιούσε κατά την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας, η οποία είναι η ίδια με αυτή του αφετέρου συμβαλλομενου.
2.- Επειδή στο μίσθιο κατάστημα ο αφενός συμβαλλόμενος –με τη μορφή
προςωπικής εταιρείας στην οποία συμμετείχε- διενεργουσε εμπορικές πράξεις ιδίας
φύσης και μορφής με αυτες που θα ενεργήσει και ο αφετέρου συμβαλλόμενος.
Επειδή, συνεπεία τουτου ο αφενός συμβαλλόμενος περαν της μίσθωσης του
καταστήματος προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο προβαίνει νομίμως και στην
πώληση προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο του αέρα της επιχείρηση, ήτοι του
συνόλου των πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών και πραγματικών
καταστάσεων (όπωσ πελατεία, φήμη, πίστη στις συναλλαγές κ.λπ).
2.1.- Με την πώληση αυτή (αέρα) νοείται ότι παρεχεται στον μισθτή – αφετέρου
συμβαλλόμενο η δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου καταστήματος για
ενεργεια σε αυτό εμπορικών πράξεων ιδίας φύσης και μορφής με αυτες που μέχρι
τώρα ενεργούσε ο εκμισθωτής –με τη συμμετοχή του σε ομόρρυθμη εταιρεία-
οπότε, χωρίς να μεταβιβζηεται ολόκληρη η επιχείρηση ως σύνολο, παραχωρείται
στον αφετέρου συμβαλλόμενο – μισθωτή με το κατωτέρω αναφερόμενο ειδικό
αντάλλαγμα, το σημαντικότερο στοιχείο της επιχείρησης, ήτοι φήμη, πελατεία κ.λπ.
3.- Ως αντάλλαγμα για την ως άνω παραχώρηση – πώληση (αέρα) συμφωνείται το
ποσό των XXXXXXX €. Το ως άνω ποσό των XXXXXX € να καταβλθκεί από τον
αφετέρου συμβαλλόμενο στον αφενός συμβαλλόμενο ως εξής:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Προς μεγαλυτερη εξασφάλιση του αφενός συμβαλλομενου, εξέδωσε αυτός
σήμερα και αποδέχτηκε ο αφετέρου συμβαλλόμενοσ έξι συναλλαγματιές και
ειδικότερα τισ κάτωθι: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3.1.- Ρητά συμφωνείται ότι το ως άνω ποσό των XXXXXX € αφορά μόνο για την
πώληση του «αέρα» της επιχείρησης.
3.2.- Επίσης, ρητά συμφωνείται ότι το ως άνω ποσό δεν αφορά σε καμία περίπτωση
μισθώματα, και σε καμία περίπτωση δεν θα έχει το δικαίωμα ο αφετέρου
συμβαλλόμενος να συμψηφίσει το ποσό αυτό με ενδεχόμενα μελλοντικά
μισθώματα
4.- Οιαδήποτε ασάφεια του παρόντος μισθωτηρίου εν σχέση με την ύπαρξη ή
την ένστασγ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομενων μερών
ερμηνεύεται όπωσ απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
5.- Για την επίλυση δικαστικώς οποιαςδήποτε τυχόν διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλομένων εν σχέση με την παρούσα μίσθωση τα μέρη ορίζουν από τούδε ως
αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.
6.- Οι ως άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητώς ότι παραιτούνται από κάθε
δικαίωμα για διάρρηξη, ακύρωση και γενικώς προσβολή του παρόντος ιδιωτικού
συμφωνητικου για οποιοδήποτε λόγο ουσιαςτικό ή τυπικό και αιτία και για όσα
αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX