Η περίληψη του νέου Αναπτυξιακού και το κατατεθημένο σχέδιο νόμου

Τι προβλέπει αναλυτικά ο νέος αναπτυξιακός νόμος
3 Ιουνίου, 2016
Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κατασχέσει η εφορία
3 Ιουνίου, 2016
Δείτε τα όλα

Η περίληψη του νέου Αναπτυξιακού και το κατατεθημένο σχέδιο νόμου

[:el]3/6/2016

Στην Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» για το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο της χώρας.

Οι προωθούμενες διατάξεις προβλέπουν  ενισχύσεις για μικρές επενδύσεις τουλάχιστον 100.000 ευρώ και 12ετες σταθερό φορολογικό πλαίσιο σε μεγάλες εταιρείες που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Κατ απροτεραιότητα θα ενισχυθούν οι κλάδοι της αγροδιατροφικής αλυσίδας (από το χωράφι έως τον τουρισμό) και της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Επίσης οι κατηγορίες ενισχύσεων που μπορούν να διεκδικήσουν μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες, νέες αλλά και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι:

1. Φορολογική απαλλαγή, το ύψος της οποίας- με ανώτατο 20% ετησίως- μπορεί να επιμεριστεί έως και 15 χρόνια. Σκοπός είναι η ενίσχυση της απόδοσης και όχι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

2. Δημόσια επιχορήγηση από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4. Επιδότηση επιτοκίου.

5. Επιδότηση του κόστους απασχόλησης.

6. Δωδεκαετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις άνω των είκοσι (20) εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργούν τουλάχιστον δύο νέες θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμης δαπάνης.

7. Fast track αδειοδότηση.

8. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών – fund, εγγυήσεις δανείων και κεφαλαιακές συμμετοχές.

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι 100.000 ευρώ για τις Κοιν. Σ.Επ., 150.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεργατικούς σχηματισμούς και 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης είναι μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατομμύρια ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Τα καθεστώτα ενισχύσεων που περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε υγιείς επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων. Ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση καινούργιων ή μεταχειρισμένων υπό προϋποθέσεις μηχανημάτων. Επιδοτούνται επίσης τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων.

2. Γενική επιχειρηματικότητα: Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. Για όσα υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές οι ενισχύσεις είναι και φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

3. Νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Αυτές ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης στο 70% του ποσοστού, 100% φοροαπαλλαγές, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

4. Επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα: Δικαιούχες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφόσον τα σχέδια τους αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών. Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις η επιχορήγηση φθάνει το 70% του ποσοστού επιχορήγησης, προβλέπονται φοροαπαλλαγές, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

5. Συνέργειες και δικτυώσεις: Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης, που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και κοινών δράσεων. Αυτές μπορούν να αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, υποδομές κλπ. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή σε διαφορετικούς κλάδους που ενσωματώνουν υποστηρικτικές και συμπληρωματικές στην παραγωγικής αλυσίδα τους υπηρεσίες. Τα σχήματα συνέργειας και δικτύωσης ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – ταμεία συμμετοχών: Στόχος είναι η σύσταση και συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε Ταμεία Συμμετοχών. Το δημόσιο επενδύει σε Ταμείο συμμετοχών με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών πόρων. Στη συνέχεια ο διαχειριστής των ταμείων επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα. Οι επιδιώξεις του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση εξαιρετικά δυναμικών υφισταμένων επιχειρήσεων, η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.

7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια: Θα συμμετέχουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις ανά περιφέρεια και σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο ώστε να προτείνουν επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην περιοχή και σε κλάδο.

8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας: Τα επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον μία θέση εργασίας ανά 1 εκατ. κόστους επένδυσης θα έχουν σταθερό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για 12 χρόνια και σε περίπτωση μείωσης αυτός θα μειώνεται. Επίσης θα αδειοδοτούνται με τη διαδικασία fast track.

Το Σχέδιο Νόμου του νέου Αναπτυξιακού[:]