Φιλικότερος εξωδικαστικός μηχανισμός


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ποιοι επαγγελματίες υπάγονται και ποιοι εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος
14 Ιουνίου, 2019
Από 1η Ιουλίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων σε οινοποιεία
14 Ιουνίου, 2019
Δείτε τα όλα

Φιλικότερος εξωδικαστικός μηχανισμός


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

14/06/2019

Έως 300.000 ευρώ, αντί 50.000, το όριο – Ευνοϊκότερη για τους οφειλέτες αναλογία κερδών/οφειλής

Την απλοποιημένη -fast track- διαδικασία διευθέτησης των οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί από τις επόμενες ημέρες η συντριπτική πλειονότητα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην αυτοματοποιημένη διαδικασία οφειλών έως 300.000 ευρώ, αντί των 50.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Η ΚΥΑ για την επέκταση της fast track διαδικασίας φέρνει και μία σημαντική βελτίωση για τους οφειλέτες, καθώς στα κριτήρια επιλεξιμότητας, ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση προστίμων και των προσαυξήσεων προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10) αντί του σημερινού ισχύοντος κριτηρίου όπου ο λόγος θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του οκτώ (8). Το νέο κριτήριο θα ισχύει τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία διαγράφεται το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την επέκταση των ορίων της απλοποιημένης διαδικασίας θεωρείται ως δεδομένο ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία ρύθμισης οφειλών για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που σήμερα είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν χωρίς να είναι απαραίτητο τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές.

Διευκρινίζεται ότι η επέκταση αφορά και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο στο οποίο αυτές βρίσκονται.

Η απόφαση

Αναλυτικά η απόφαση (με την οποία τροποποιείται η υπ. αρ.130060/27.11.2017 (ΦΕΚ 4158 Β’) ορίζει τα εξής σχετικά με τον τυποποιημένο τρόπο αξιολόγησης βιωσιμότητας:

 1. Στον τίτλο της απόφασης, οι λέξεις «δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ)» αντικαθίσταται από τις λέξεις «δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ)».
 2. Στο άρθρο 1 οι λέξεις «το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά τα 50.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τις λέξεις «το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ)».
 3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3

Τυποποιημένος τρόπος αξιολόγησης βιωσιμότητας

 1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10). Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:

αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

ββ) του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις.

 1. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από ομόρρυθμο εταίρο, ο οποίος δεν έχει παράλληλα και ατομική επιχείρηση ή την ιδιότητα του επιτηδευματία, προκειμένου αυτός να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν.4469/17 στο πρόσωπο της εταιρείας και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών της αίτησης, μετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το μέσο όρο των πραγματικών ατομικών του εισοδημάτων των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από την υποβολή της αίτησης να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10).

 1. Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας».
 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120)».
 3. Στην περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές», αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε όλους τους πιστωτές, πλην των πιστωτών που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου».
 4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «για όλους τους θεσμικούς πιστωτές», αντικαθίστανται με τις λέξεις «για όλους τους πιστωτές».
 5. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «στους θεσμικούς πιστωτές», αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε όλους τους πιστωτές».
 6. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 εφόσον:

α) η προς ρύθμιση οφειλή είναι έως 50.000 ευρώ και η συνολική περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει το εικοσαπενταπλάσιο αυτής,

β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ αλλά όχι τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το εικοσαπλάσιο αυτής όσο και το 1.250.000 ευρώ, ή

γ) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το δεκαπενταπλάσιο αυτής όσο και τα 4.000.000 ευρώ».

Πηγή: Ναυτεμπορική