Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας

Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για Σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας χρηματοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί μέχρι 250 άτομα προσωπικό και είτε ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το ενεργητικό της δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ._x000D_
_x000D_
Το δάνεια JEREMIE χορηγούνται μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών (Εθνική Τράπεζα και Eurobank) και συγχρηματοδοτούνται με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ και ίδιους πόρους των συνεργαζόμενων τραπεζών. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν δάνειο JEREMIE θα καταβάλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου που συνεισφέρεται με ίδιους πόρους της τράπεζας, καθώς το υπόλοιπο 50% του δανείου που συνεισφέρεται μέσα από την πρωτοβουλία JEREMIE είναι άτοκο._x000D_
_x000D_
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι τα επενδυτικά δάνεια καθώς και το κεφάλαιο κίνησης, τόσο για σκοπούς δημιουργίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας, όσο για για σκοπούς ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων παγίων στοιχειών, κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας._x000D_
_x000D_
Δεν επιτρέπεται η αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων, όπως και η χρηματοδότηση δαπανών που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από άλλα χρηματοδοτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης._x000D_
_x000D_
Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους έως και 500.000 ευρώ, ενώ η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα περισσότερες από μία φορές με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος δανείων που θα της χορηγηθούν δεν θα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Επιτόκιο θα καταβάλλεται μόνο για το 50% του δανείου (για το ποσό δηλαδή που χορηγείται από την τράπεζα), καθώς το υπόλοιπο 50% του δανείου συνεισφέρεται άτοκα από την πρωτοβουλία JEREMIE._x000D_
_x000D_
Η περίοδος υποβολής διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά την 31/12/2015.