ΕΣΠΑ: Ποιες δράσεις ανοίγουν «αύριο»

ΟΑΕΔ: Εντός Μαρτίου οι προσκλήσεις για τις δύο πρώτες δράσεις 100 εκατ. ευρώ
4 Μαρτίου, 2022
Εξετάζεται η αύξηση των δόσεων για την αποπληρωμή της επιστρεπτέας
4 Μαρτίου, 2022
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: Ποιες δράσεις ανοίγουν «αύριο»

04/03/2022

«Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

Ύψος Επένδυσης 1.500-2.000 €

Επιδότηση 100%

Λήξη Υποβολών 18/4/2022

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, για  να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.

Δικαιούχοι της επιδότησης

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως εξής:

 • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και
 • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Τι επιδοτείται

Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας:

 • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας: Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

  Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

 • Δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησής του και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

«Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου»

Ύψος Επένδυσης έως 100.000 €

Επιδότηση 75% – 100%

Λήξη Υποβολών 15/04/2022

Πρόσκληση του προγράμματος ενίσχυσης υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων στην περιοχή του Νότιου Αιγαίου από το ΕΣΠΑ. Προκηρύχθηκε και επίσημα το πρόγραμμα.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Η νέα δράση ΕΣΠΑ ενισχύει επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο και ο προϋπολογισμός των 4.000.000€  κατανέμεται ακολούθως σε:

-50% για υπό σύσταση επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών,
-50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Προτεραιότητα θα δοθεί:

 • στην ενίσχυση επιχειρηματιών ή/και ανέργων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και εμπειρία,
 • στη δημιουργία ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας
 • και στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτιριακά
 • Εξοπλισμός
 • Μεταφορικό μέσο
 • Προσωπικό (και εκπαίδευση)
 • Λογισμικά
 • Λειτουργικά Έξοδα
 • Ασφαλιστικές Εισφορές
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

«Πρόσληψη Άνεργου Προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ»

Ύψος Επένδυσης –   €

Επιδότηση 50-75%

Λήξη Υποβολών 30/03/2022

Το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών, έχει ως στόχο, αφενός να δώσει μια χείρα βοηθείας στις επιχειρήσεις που τόσο καιρό πλήττονται, αφετέρου να μειώσει τα ποσοστά ανεργίας της χώρας.

Δικαιούχοι της επιδότησης

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Τι επιδοτεί το πρόγραμμα

 • 473 € μηνιαία (5.676 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
 • 568 € μηνιαία (6.816 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
 • 615 € μηνιαία (7.380 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους
 • 710 € μηνιαία (8.520 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

Ανάσα ΙΙ – ΕΣΠΑ

Ύψος Επένδυσης –  €

Επιδότηση 2.000 – 7.000 €

Λήξη Υποβολών –

Δικαιούχοι της επιδότησης

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020. Οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. Επιπλέον πρέπει να έχουν μείωση κύκλου εργασιών όπως ορίζεται στην Πρόσκληση και διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα ,σύμφωνα με τους επιλέξιμους του προγράμματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

 • Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί στο «ΑΝΑΣΑ Ι»
 • Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται μια και μοναδική πρόταση ανά Α.Φ.Μ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (πλην των επιχειρήσεων ασφαλιστικού τομέα),
 • τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
 • καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, και ΔΕΝ διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
 • επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ΟΥΤΕ έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

Τι επιδοτείται

 • Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% με 2.000 €
 • Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% με 3.500 €
 • Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% με 5.000 €
 • Μείωση τζίρου άνω του 80% με 7.000 €

«Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους»

Σε ισχύ από 2 Μαρτίου θα τεθεί το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που επιδοτεί άνεργους όλων των ηλικιών ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους εταιρεία. Η ίδρυση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την ένταξή του δικαιούχου στο πρόγραμμα. Η επιδότηση αφορά κυρίως τις λειτουργικές δαπάνες που θα ακολουθήσουν με κάλυψη στο 100%.

Δικαιούχοι της επιδότησης

Όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 65 , που ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τί επιδοτείται:

 • Λειτουργικά Έξοδα (ενοίκια, ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ, θέρμανση, κοινόχρηστα)
 • Ασφαλιστικές Εισφορές
 • Συμβουλευτικές ,Λογιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
 • Προσωπικό
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού
 • Αναλώσιμα

«Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά»

Ενίσχυση έως και 400.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων, εταιρείες catering και σχολές χορού, με το νέο πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Δικαιούχοι της επιδότησης

Τα συναρμόδια υπουργεία κατάρτισαν ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τις επιχειρήσεις των παρακάτω κλάδων που πλήττονται σημαντικά από τους περιορισμούς που θέτουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Επιδοτούμενοι κλάδοι

 • Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
 • Σχολές χορού
 • Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.

Πηγή: boxmind.gr