ΕΣΠΑ 2014–2020: Δείτε ποιοι αποκλείονται με τις τελευταίες τροποποιήσεις

Νέα μείωση του αφορολόγητου ορίου
28 Απριλίου, 2016
Επανένταξη οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων
5 Μαΐου, 2016
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ 2014–2020: Δείτε ποιοι αποκλείονται με τις τελευταίες τροποποιήσεις

[:el]28/4/2016

Δύο τροποποιήσεις σε κάθε μία από τις δύο πρώτες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ανακοινώνοντας έτσι την παράταση των δύο προγραμμάτων, αλλά και σημαντικές αλλαγές στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης.

Αναλυτικότερα, για την κάθε μία από τις δύο δράσεις:

Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Αρχικά πρέπει να επισημάνουμε την παράταση υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων έως την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.

Ήσσονος σημασίας ήταν η προσθήκη της δυνατότητας συμμετοχής και των αποφοίτων Σχολών Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και των αποφοίτων μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος, όπως επίσης και των συμβολαιογραφικών υπηρεσιών.

Επισημαίνεται επίσης ο περιορισμός ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία ∆ράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.

Στη συνέχεια και στην πρώτη τροποποιητική διευκρίνίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή μεταφορά έδρας στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Πιο σοβαρές αλλαγές περιείχε η δεύτερη τροποποίηση του προγράμματος:

Κυριότερη είναι η απαγόρευση συμμετοχής του δικαιούχου σε οιασδήποτε μορφής εταιρεία, και μάλιστα από την Πρόσκληση του προγράμματος, ήτοι στις 12 Οκτωβρίου 2015.

Κι εδώ γεννάται ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο δεν διευκρινίζεται: τι συμβαίνει με τους δικαιούχους που έχουν στην κατοχή τους μετοχές από εισηγμένες εταιρείες; Θεωρούνται μέτοχοι; Έχουν ή δεν έχουν δικαίωμα ένταξης στο ΕΣΠΑ;

Αναμένουμε την απάντηση από το Υπουργείο τις επόμενες ημέρες…

Επίσης, για την κατηγορία των ανέργων, διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, και φυσικά να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Εδώ δε διευκρινίζεται τι συμβαίνει κατά το μεσοδιάστημα, δηλαδή αν ο άνεργος μεταξύ υποβολής της αίτησης και έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας προσληφθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε κάποια επιχείρηση.

Αντίστοιχα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να προβούν σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.

Κλείνοντας τις τροποποιήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου από τον δικαιούχο της δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο ή προτιθέμενο νόμιμο εκπρόσωπο του επιχειρηματικού σχεδίου), υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση, ήτοι έως και την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.

Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Σε αυτό το πρόγραμμα οι τροποποιήσεις είναι πιο σημαντικές από το προηγούμενο και έρχονται να μειώσουν σημαντικά το ποσοστό δυνητικών δικαιούχων.

Αρχικά να σημειώσουμε ότι δόθηκε παράταση στη συγκεκριμένη δράση μέχρι την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.

Ήσσονος σημασίας τροποποίηση αποτελεί η πρόσθεση των ΚΑΔ Κτηνιατρικών Δραστηριοτήτων στον Τομέα ΙΓ: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες» , ΚΑΔ Ναυπήγησης στον Τομέα Γ « Μεταποίηση» και ΚΑΔ Υπηρεσιών λειτουργίας υδατοδρομίων και ποντοπόρων πλοίων στον Τομέα Η «Μεταφορά και Αποθήκευση».

Πιο σημαντικές αλλαγές όμως αποτελούν οι προσθήκες που έγιναν αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των δυνητικών δικαιούχων και τις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα για τους αυτοαπασχολούμενους ισχύει επιπλέον το εξής: ότι δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός/οί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο)

Από τις επιχειρήσεις που μπορεί να συστήσει ο δικαιούχος εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ και μονοπρόσωπες ΙΚΕ.

Επίσης, ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. Άρα, είτε θα πρέπει ο δικαιούχος να μεταβιβάσει την επιχείρησή του, είτε να την κλείσει.

Επίσης, όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα,  για την κατηγορία των ανέργων, διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, και φυσικά να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Ούτε εδώ διευκρινίζεται τι συμβαίνει κατά το μεσοδιάστημα, δηλαδή αν ο άνεργος μεταξύ υποβολής της αίτησης και έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας προσληφθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε κάποια επιχείρηση.

Αντίστοιχα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να προβούν σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.

Και σε αυτό το πρόγραμμα απαγορεύεται η συμμετοχή του δικαιούχου σε οιασδήποτε μορφής εταιρεία, και μάλιστα από την Πρόσκληση του προγράμματος, ήτοι στις 12 Οκτωβρίου 2015, με όλα τα εύλογα ερωτήματα που γεννάει η ασάφεια αυτής της τροποποίησης.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού  σχεδίου από τον δικαιούχο της δράσης (από τον δηλωθέντα προτιθέμενο νόμιμο εκπρόσωπο του επιχειρηματικού σχεδίου), υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση, ήτοι έως και την Πέμπτη 19 Μαϊου 2016 και ώρα 17:00.[:]