Έρχονται κονδύλια 1,5 δισ. για τις μμε

«Κόκκινα» στεγαστικά: Σπάσιμο στα δύο και πάγωμα τμήματος του δανείου
16 Δεκεμβρίου, 2016
ΕΣΠΑ: Έρχονται έξι νέα προγράμματα για επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις
16 Δεκεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Έρχονται κονδύλια 1,5 δισ. για τις μμε

[:el]16/12/2016

Κονδύλια ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα «ξεκλειδώσουν» εντός των πρώτων μηνών του νέου έτους. Τα κονδύλια αυτά, τα οποία θα χορηγούνται σταδιακά με τη μορφή χαμηλότοκων δανείων, θα προέλθουν κατά κύριο λόγο από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), αλλά και από το Ταμείο Συμμετοχών, το Fund of Funds που έχει εξαγγείλει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σε πρώτη φάση αναμένεται να ενεργοποιηθεί, στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Μέσω του Ταμείου αυτού θα δοθούν 800 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το παραπάνω ποσό θα προέλθει κατά 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα θα αποτελούν την τραπεζική συνεισφορά, καθώς το ΕΤΕΑΝ θα υπογράψει συμβάσεις συνεπένδυσης με τα πιστωτικά ιδρύματα στη βάση του 1:1. Βέβαια, το ΤΕΠΙΧ Π είναι μόνο ένα από τα υποταμεία του ΕΤΕΑΝ, καθώς εντός του 2017 θα συσταθούν κι άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η πρόσκληση για τη σύσταση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αναρτήθηκε στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου το ΕΤΕΑΝ, το οποίο είναι και ο μοναδικός δικαιούχος, θα πρέπει να έχει υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δέσμευση του ποσού.

Η εκκίνηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Φεβρουάριο, αφού το ΕΤΕΑΝ θα πρέπει να καταλήξει σε συνεργασία με τις τράπεζες, αλλά και να ολοκληρωθεί το ΤΕΠΙΧ Ι, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση.

Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Το Ταμείο μπορεί να επενδύσει σε περισσότερα από ένα χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του.

Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιρειών (ΑΕ., ΕΠΕ κλπ.). Ειδικότερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) με τους εννέα στρατηγικούς τομείς του προγράμματος. Υπογραμμίζεται ότι αφορούν οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται προβληματικές επιχειρήσεις.

Οι εννέα στρατηγικοί τομείς που αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας «Ελλάδα 2021» είναι:  -Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων – Ενέργεια -Εφοδιαστική Αλυσίδα – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες – Περιβάλλον –Τουρισμός – Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΠΙΕ) – Υγεία – Υλικά – Κατασκευές.

Ανοικτά προγράμματα

Μέχρι να ενεργοποιηθεί το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν το ΤΕΠΙΧ Ι, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως την 31η Ιανουαρίου 2017. Στο πλαίσιο του ΤΕΙΙΙΧ Ι παραμένουν ενεργά τρία χρηματοδοτικά εργαλεία:

1.Επιχειρηματική επανεκκίνηση: Η δράση έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, καθώς και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 300.000 ευρώ, με διάρκεια έως 48 μήνες.

Για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού (ενίσχυση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων) το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη.

  1. 2. Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα: Η δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων να λάβουν δάνεια επενδυτικού σκοπού ή και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους. Μέσω της δράσης χρηματοδοτείται το 70% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού / επιχειρηματικού σχεδίου και το υπόλοιπο 30% καλύπτεται με ίδια συμμετοχή της επιχείρησης.

Το δάνειο μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 30.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής έως τέσσερα έτη και επιτόκιο είτε μηδενικό , για επιχειρήσεις που υλοποιούν επένδυση σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, είτε σταθερό 2,80%, για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις σε νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων. Το μηδενικό επιτόκιο ισχύει επίσης και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νησιά της ελληνικής επικράτειας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

  1. 3. Παροχή εγγύησης σε επιχειρηματικά δάνεια: Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα πρέπει να απευθύνονται στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εξέταση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, την έγκριση των δανείων και την υποβολή των σχετικών αιτημάτων για την παροχή εγγύησης στο ΕΤΕΑΝ. Τα χαρακτηριστικά των δανείων και των εγγυήσεων της συγκεκριμένης δράσης είναι τα εξής:

 

  • Δάνεια για επενδυτικά σχέδια: το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 5έως10 έτη με περίοδο χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό εγγύησης ανέρχεται στο 70% του δανείου.
  • Δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και Επενδυτικό Νόμο): το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 500.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 3 έτη, η περίοδος χάριτος στους έξι μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 80%.
  • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή και δάνεια χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων: το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 10 έτη, η περίοδος χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 70%.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]