Πώς θα εξασφαλίσετε επιστροφή από την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ

Πρόσθετη «ένεση» ρευστότητας 5 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2020
16 Οκτωβρίου, 2020
Οι 83 κλάδοι στους οποίους επιτρέπεται η μείωση ενοικίου
16 Οκτωβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Πώς θα εξασφαλίσετε επιστροφή από την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ

16/10/2020

Με πρόβλεψη για «κούρεμα» οφειλής 30%-40% η υπουργική απόφαση για την γ’ φάση του μέτρου ενίσχυσης των πληττόμενων επιχειρήσεων από Covid-19

Αρχίζει η διαδικασία εκταμίευσης των χαμηλότοκων δανείων της επιστρεπτέας προκαταβολής ΙΙΙ. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της αναλυτικής υπουργικής απόφασης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport, οι περισσότεροι από 160.000 αιτούντες θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αίτηση μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.

Σε όσους σπεύσουν να υποβάλουν την αίτηση, είναι πιθανή η εκταμίευση του δανείου ακόμη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στην υπουργική απόφαση έχει εγγραφεί ως προϋπολογισθέν ποσό διανομής το 1,5 δισ. ευρώ, κάτι που ανακηρύσσει την τρίτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής ως τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ελάχιστα ποσά δανεισμού -από 2.000 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων- υπάρχουν και πάλι, όπως και η διάταξη που επιτρέπει το «κούρεμα» της οφειλής κατά 30%-40%, ανάλογα με το αν θα διατηρηθούν οι θέσεις των εργαζομένων, αλλά και το αν θα υπάρξει μείωση εσόδων και το 2021. Και σε αυτήν τη φάση υπάρχει ρήτρα μη μείωσης προσωπικού μέχρι το τέλος του έτους, ενώ για να μπορέσει ο αιτών να λάβει τα χρήματα, τα έσοδά του θα πρέπει να εμφανίζουν μείωση κατά τουλάχιστον 10% στο διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου συγκριτικά με το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2019 (γίνεται αναγωγή των εσόδων των εννέα μηνών σε έσοδα εξαμήνου, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύγκριση με το φετινό διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου).

Ελάχιστα ποσά δανεισμού

Τα ελάχιστα ποσά δανεισμού είναι τα εξής και θα τα λάβουν μόνο όσοι δεν πήραν χρήματα κατά τις δύο πρώτες φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής:

α) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 2020,

β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούσαν 1 έως 5 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 2020,

γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούσαν 6 έως 20 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 2020,

δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούσαν 21 έως 50 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 2020,

ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούσαν άνω των 50 εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 2020.

Ανώτατα όρια

Επιπλέον, τίθενται και ανώτατα όρια στο ύψος της προκαταβολής, ανάλογα με την κατηγορία των επιχειρήσεων και τον αριθμό των απασχολουμένων, ως εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του προσωρινού πλαισίου, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν έως 250 άτομα και το ποσό των 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από 250 άτομα κατά την 1η Αυγούστου 2020. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής το ποσό των 100.000 ευρώ.

β) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του κανονισμού de minimis, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον ΚΑΔ 49.41 – Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, το ποσό των 100.000 ευρώ.

Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τομείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 ή με βάση τον κύριο ΚΑΔ όπως ισχύει στις 20 Μαρτίου 2020, εφόσον η επιχείρηση έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, η επιχείρηση διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι ο κύκλος εργασιών με τον οποίο συγκρίνονται τα έσοδα κατά το φετινό διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου και υπολογίζεται ως εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία:

αα) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με ένα τρίτο (1/3), του δεύτερου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με τρία τρίτα (3/3) και του τρίτου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3).

ββ) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών του έτους 2019, διαιρεμένος με δύο (ώστε να προκύψει σε εξαμηνιαία βάση).

γγ) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί έξι.

δδ) Σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν.

β) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

αα) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2019.

ββ) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών σε έναν εκ των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου ή Αυγούστου του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών του έτους 2019, διαιρεμένος με δύο (ώστε να προκύψει σε εξαμηνιαία βάση).

γγ) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί έξι.

δδ) Σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εντός του 2019 έκανε αλλαγή στον τύπο βιβλίων που τηρεί (από απλογραφικά σε διπλογραφικά ή το αντίστροφο), υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών αναφοράς και με τους δύο τρόπους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β) και ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ των δύο.

Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ:

α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ως τα ακαθάριστα έσοδα του 2019, διαιρεμένα με δύο (ώστε να προκύψει σε εξαμηνιαία βάση).

β) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα myBusinessSupport, ως τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενα με έξι.

γ) Σε περίπτωση μη θετικών εσόδων κατά το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι:

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

* Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή εφόσον:

  1. i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους περιγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20ή Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020,
  2. ii) είτε έχουν την έδρα τους στον δήμο Μεσσαπίων και στις δημοτικές ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

* Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020.

* Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτηρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα που πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της παραγράφου 3.

Πηγή: Ναυτεμπορική