Επιδοτήσεις: Τι «τρέχει» και τι «θα τρέξει» το 2018

Δραστικότερα σχέδια διευθέτησης «κόκκινων» δανείων
28 Δεκεμβρίου, 2017
Αντίστροφη μέτρηση 30 ημερών για την πληρωμή των εισφορών του 2016
3 Ιανουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Επιδοτήσεις: Τι «τρέχει» και τι «θα τρέξει» το 2018

[:el]29/12/2017

Πολλές καθυστερήσεις, ασάφειες, παρατάσεις και δυσκολίες παρουσιάστηκαν στον πρώτο κύκλο των επιδοτήσεων που προκηρύχθηκαν από τις αρχές του 2016. Μέσα στο 2017 φάνηκε μία αισθητή βελτίωση, τόσο στους χρόνους υποβολής, όσο και στο χρόνο αξιολόγησης των προτάσεων και δημοσίευσης των δυνητικών δικαιούχων, που τρέφει σοβαρές ελπίδες για τα προγράμματα που τρέχουν, αλλά και αυτά που θα ανοίξουν το 2018. Αναλυτικότερα:

Ανοιχτά προγράμματα

 • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η δράση αφορά την χρηματοδότηση με έως 50% επιδότηση (από 25.000€ έως 400.000€) Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων είναι η 28/03/2018.

 • Νέος Επενδυτικός Νόμος (Αναπτυξιακός ν.4399/2016)

Ο δεύτερος κύκλος του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» προκηρύχθηκε στις 18/12/201, με καταληκτική ημερομηνία την 15/02/2018. Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται από 100.000€ έως 5.000.000€ με ποσοστά επιχορήγησης που φθάνουν έως και το 55% ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

·         Εργαλείο Επιδότησης – Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Instrument)

Το SME instrument υποστηρίζει  και χρηματοδοτεί την ανάπτυξη  των πλέον καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων ή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφορά αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις (αυτοτελώς ή σε σύμπραξη) και αποτελείται από δύο φάσεις, τη «Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας» και την «Ανάπτυξη». Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 70% – 100% και για την πρώτη φάση ο προϋπολογισμός έργου ανέρχεται σε 50.000€, ενώ για τη δεύτερη από 500.000€ έως 2.500.000€. Η κατάθεση φακέλων γίνεται σε πολλαπλές ημερομηνίες, με πρ΄τη καταληκτική την 10/01/2018.

 • Mέτρο 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Η δράση αφορά σε φυσικά πρόσωπα αγρότες  και εταιρίες αγροτικού χαρακτήρα για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης». Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει το 85%, ενώ ο προϋπολογισμός τις 300.000€. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων είναι η 02/04/2018.

 • Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ » (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Η δράση αφορά σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα για την εγκατάσταση και χρήση ΑΠΕ στην παραγωγική διαδικασία. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει το 85%, ενώ ο προϋπολογισμός τις 300.000€. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων είναι η 02/04/2018.

 • Στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων έρευνας και τεχνολογίας μέσω φοροαπαλλαγών

Η ΚΥΑ αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω της φοροαπαλλαγής που παρέχεται για δαπάνες ερευνητικού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων. Η απόφαση αυτή  προβλέπει οι δαπάνες που σχετίζονται με αποσβέσεις εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών έργων να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

 • Μέτρα 3.1.8 και 4.1.2: Επιδότηση για Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νεοσύστατες και ΜΜΕ, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών.

Ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι άνω των 2.000€, ενώ η Δημόσια ενίσχυση κυμαίνεται από 30% έως 85%. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 10/01/2018.

 • Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»

Αφορά σε φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που θα πραγματοποιήσουν το έργο. Η επιδότηση κυμαίνεται από 50% έως 85%, ενώ ο προϋπολογισμός από 20.000€ έως 8.000.000€. Η ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 23/10/2015.

Αναμενόμενα μέσα στο 2018

 • Επιχειρούμε Έξω

Στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα (σε ποσοστό τουλάχιστον 2% επί του κύκλου εργασιών τους), μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Το ύψος της επιδότησης είναι 50%, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός 100.000€. Η δράση ανοίγει στις 8 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει 18 μήνες ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

 • Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Στόχος του πολυαναμενόμενου αυτού προγράμματος, είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων στις κατοικίες, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 20% έως 70% (ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα) ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός φτάνει τις 25.000€.

 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Πρόκειται για το δεύτερο κύκλο της δράσης με την οποία άνοιξε το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (έως 60.000€) φυσικών προσώπων για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς.

 • Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Και σε αυτή τη δράση πρόκειται για δεύτερο κύκλο του προγράμματος που προκηρύχθηκε το 2016 και αφορά την χρηματοδότηση με έως 50% επιδότηση (από 15.000€ και έως 200.000€ ανάλογα το τζίρο) υφιστάμενων & νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας.

 • Νέος Επενδυτικός Νόμος (Αναπτυξιακός ν.4399/2016)

Αναμένεται ο Β’ κύκλος των καθαστώτων των «Νέων Ανεξάρτητων ΜμΕ», της «Ενίσχυσης του Μηχανολογικού Εξοπλισμού και των «Επενδύσεων Μείζονος Σημασίας».

 • Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης

Η  δράση  αφορά  στην  αναβάθμιση  υφιστάμενων  πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών. Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  δράσης  ανέρχεται  σε 50.000.000€ (δημόσια δαπάνη). Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται  κατά  10%,  φτάνοντας  στο  50%  στην  περίπτωση  πρόσληψης  νέου προσωπικού.

 • Στήριξη επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 • Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους

Αφορά σε επιχειρήσεις με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα. Η δράση θα ενισχύσει, κυρίως, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, που προβάλλεται ως βασικό αίτημα των επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στα 100 εκ. €.

 • Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιομηχανίας

Η δράση αφορά στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την  επιχειρηματική  αξιοποίηση  υγρών,  στερεών  και  αερίων αποβλήτων  και  απορριμμάτων τρίτων. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να κυμαίνεται από 250.000-2.500.000 €, ενώ τα ποσοστά επιδότησης από 35% μέχρι και 70%,ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

 • Δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters)

Στόχο της δράσης είναι η δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στα 45 εκ. €.

 • Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση µε τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών-βιομηχανικών υποδομών  και  υποδομών  logistics  στις  περιφέρειες  της  χώρας,  οι  οποίες  αναμένεται  να συμβάλουν ουσιαστικά  στις  τοπικές  οικονομίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει στα 40.000.000€.

 • Έναρξη Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Αναμένεται να ανοίξει ο Β’ κύκλος του προγράμματος τον Απρίλιο του 2018.

 • LEADER: Μέτρο L123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων οι οποίες σχετίζονται με την μεταποίηση / εμπορία προϊόντων του πρωτογενή τομέα (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων), καθώς και προϊόντων της δασοκομίας. Το μέγιστο ύψος επένδυσης αναμένεται να ανέλθει σε 500.000€ ενώ το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το 60%.

 • LEADER: Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση, και επιθυμούν να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη γεωργία, όπως: αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κλπ. Το μέγιστο ύψος επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί από 300.000€ έως 600.000€ (ανάλογα με το είδος της επένδυσης), ενώ το ποσοστό επιδότησης στο 60%.

 • LEADER: Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων  οι οποίες θα υλοποιηθούν από πολύ μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενων, νέων & υπό ίδρυση)σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (Βιοτεχνία, Παροχή υπηρεσιών κ.α.). Το μέγιστο ύψος επένδυσης που μπορεί να ενισχυθεί αναμένεται να ανέλθει σε 300.000€, ενώ το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το 60%.

 • LEADER: Μέτρο L313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων οι οποίες σχετίζονται με την βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης. Το μέγιστο ύψος επένδυσης θα ανέλθει στις 600.000€, ενώ το ποσοστό επιδότησης στο 60%.

[:]