Ενισχύσεις σχεδίων σε μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα

«Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων
14 Σεπτεμβρίου, 2023
Σε ιστορικά υψηλό ρεκόρ τα επιτόκια της ΕΚΤ.
14 Σεπτεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις σχεδίων σε μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα

14/09/2023

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου υποβολής προτάσεων για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2023 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία αφορούν τον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και της εφοδιαστικής αλυσίδας και περιλαμβάνονται στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Δημιουργία νέας μονάδας.

β) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ) Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.

δ) Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες περιλαμβάνουν:

  1. Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:

α) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

– Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

– Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό επιχειρηματικής εγκατάστασης.

– Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

– Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

– Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

– Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

– Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

γ) Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και υπολογίζεται για δύο έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

  1. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

α) Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.

β) Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

γ) Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

δ) Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

ε) Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

στ) Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

– Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

– Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

– Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.

– Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

– Για συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς, ανάλογα με το μέγεθος / είδος του φορέα και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις φτάνουν έως και το 75% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, επίσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ–Αv (https://opsan.mindev.gov.gr), το οποίο υποστηρίζει τα επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr). Αιτήσεις υποβάλλονται έως την 29η Σεπτεμβρίου 2023.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ