Επιχορήγηση μεσαίων επιχειρήσεων στην Στερεά Ελλάδα

Η ηλεκτρονική υποβολή των παρακρατούμενων φόρων
22 Μαρτίου, 2019
Ανοίγει τις πύλες το TAXISnet: Τι αλλάζει φέτος στις φορολογικές δηλώσεις
27 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

Επιχορήγηση μεσαίων επιχειρήσεων στην Στερεά Ελλάδα

22/03/2019

Ειδικό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών «ανοίγει» στις 2 Απριλίου. Έως και 50% το ύψος της επιδότησης.

Την ενίσχυση υφισταμένων μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προβλέπει σχετικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων αυτών, μέσω επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων των οποίων ο προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 500.00 ευρώ έως 5,5 εκατ. ευρώ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 2 Απριλίου έως και τις 28 Ιουνίου 2019 και το ύψος της επιδότησης μπορεί να φθάσει έως και το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, είναι επενδυτικές δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού (περιλαμβάνεται και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός), εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος ή εξοικονόμησης ενέργειας, μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, δαπάνες πιστοποίησης και δικτύωσης μισθολογικό κόστος κ.ο.κ.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που τίθενται στις επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, είναι, να έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον πλήρεις ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία. Επίσης, να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση, είναι, να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, ενώ κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης, ο δικαιούχος να μην έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και να δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης.

Όπως προαναφέρθηκε, δικαίωμα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, έχουν μεσαίες επιχειρήσεις. Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία, ως προς τα άνω όρια, απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ και ως προς τα κάτω όρια, απασχολεί τουλάχιστον 50 εργαζομένους ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού είναι τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Euro2day.gr