Επιχορήγηση για επενδύσεις σε έρευνα, γνώση και πολιτισμό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Απόφαση – σταθμός του ΣτΕ: Εκτός φορολογικών ελέγχων τραπεζικές καταθέσεις 5 ετών και πάνω
16 Νοεμβρίου, 2017
Ασφαλιστική ενημερότητα τεσσάρων ταχυτήτων
17 Νοεμβρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Επιχορήγηση για επενδύσεις σε έρευνα, γνώση και πολιτισμό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]16/11/2017

Στόχος η συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, αλλά και η ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων του πολιτισμού.

Την επιδότηση έως και το 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων που θα υπαχθούν στις ειδικές δράσεις Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά Υλικά», «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» προβλέπει το ομώνυμο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που ενεργοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που θα γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων θα μείνει ανοικτή έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Κύριος στόχος των δράσεων, ο προϋπολογισμός των οποίων (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 24,25 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 30 εκατ. ευρώ, είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, αποσκοπούν στην επικέντρωση προσπαθειών και πόρων σε συγκεκριμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, όπως έχουν αναδειχθεί από την Εθνική Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) για την έξυπνη εξειδίκευση (Στρατηγική RIS3).

Ειδικότερα, οι ειδικές δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» και «Βιομηχανικά Υλικά» αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας.

Αντίστοιχα η ειδική δράση «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ETAK με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

Όπως προαναφέρθηκε, η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 24,25 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως ακολούθως ανά ειδική δράση:

«Υδατοκαλλιέργειες»: 5,25 εκατ. ευρώ

«Βιομηχανικά Υλικά»: 6 εκατ. ευρώ,

«Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»: 13 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης είναι α) «Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων» και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων», β) «Επιχειρήσεις» και γ) «Φορείς Πολιτισμού» (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»), οι οποίοι θα αντιμετωπίζονται ως «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων» ή ως «Επιχειρήσεις».

Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φθάσει το 80% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο 75% για τις μεσαίες και στο 65% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για τη δράση Υδατοκαλλιέργειες μπορεί να κυμανθεί από 200.000 έως 400.000 για έργα του επενδυτικού σχήματος Α’ και από 50.000 έως 200.000 ευρώ για τα έργα που θα κατατεθούν με τη μορφή του σχήματος Β’. Στη δράση Βιομηχανικά Υλικά, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στις 600.000 ευρώ και στη δράση Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό έως 1.000.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της ειδικής δράσης χρηματοδοτούνται:

– Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

– Δαπάνες προσωπικού

– Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

– Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

– Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

– Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.

– Δαπάνες καινοτομίας

– Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται ανάλογα με την ειδική δράση στην οποία αφορούν, από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού.

Στην πρόσκληση της δράσης που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.espa.gr περιγράφονται αναλυτικά οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι.

Πηγή: Euro2day.gr[:]