Ασφαλιστική ενημερότητα τεσσάρων ταχυτήτων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Επιχορήγηση για επενδύσεις σε έρευνα, γνώση και πολιτισμό
16 Νοεμβρίου, 2017
Επενδυτικά κίνητρα με τρεις ειδικές δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
17 Νοεμβρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Ασφαλιστική ενημερότητα τεσσάρων ταχυτήτων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]17/11/2017

Εγκύκλιο με την οποία ξεκαθαρίζει ως ένα βαθμό το τοπίο για τη λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας από εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, παράλληλα απασχολούμενους αλλά και οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, εξέδωσε χθες η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με αυτή την εγκύκλιο, από 1-1-2017, δηλαδή από την ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ των προϋφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης (σ.σ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ,κλπ.), ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, οι οποίες λειτουργούν έκτοτε ως υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Συνεπώς οι εργοδότες και οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) εξακολουθούν να λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τις ίδιες υπηρεσίες που ελάμβαναν έως 31-12-2016.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επεξεργάζονται την διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου με συνυπολογισμό ενδεχόμενων οφειλών στο σύνολο των προϋφιστάμενων Ασφαλιστικών Ταμείων και ανεξαρτήτως ιδιότητας (εργοδότη- αυτοαπασχολούμενοι κλπ) έτσι ώστε να προκύπτει η ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ.

Μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και προκειμένου να διευκολύνονται οι ασφαλισμένοι στην διεκπεραίωση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας το Υπουργείο Εργασίας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η διοίκηση του ΕΦΚΑ διευκρινίζει τα ακόλουθα σε σχέση με τους όρους λήψης της ασφαλιστικής ενημερότητας από κάθε μεγάλη κατηγορία συναλλασσομένων με τα ασφαλιστικά ταμεία:

1) Εργοδότες: Λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα όπως και πριν την 31-12-2016

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες (φυσικά- νομικά πρόσωπα), θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

Συνεπώς, οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εξακολουθούν να χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α.

Ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση των πληροφοριακών
συστημάτων των εντασσομένων φορέων που μετά την 1-1-2017 απεικονίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), στο χορηγούμενο έντυπο της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Για αυτό το λόγο εφόσον υπήρχε έως 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και σε άλλο φορέα που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ (τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) θα δηλώνεται και θα προσκομίζεται αντίστοιχη βεβαίωση στην υπηρεσία που κατατίθεται η παρούσα βεβαίωση.

2) Μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, γεωργοί):

Ασφαλιστική ενημερότητα 6μηνης διάρκειας με την καταβολή των κατωτάτων εισφορών

Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι χορηγείται βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.

Ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάση των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφ΄ όσον έχει καταβάλλει, κατ΄ ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών (κατώτατο όριο).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού, όπως αυτό προκύπτει στο ειδοποιητήριο και όχι η καταβολή, κατ΄ ελάχιστον, του κατώτατου κατά περίπτωση ορίου, όπως αναγράφεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο.

Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής βάσει των εισοδημάτων του 2016, και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας είναι απαραίτητη η καταβολή του πλήρους ποσού της μηνιαίας δόσης, όπως αυτή έχει οριστικοποιηθεί.

3) Μισθωτοί που είναι παράλληλα αυτοαπασχολούμενοι ή αγρότες: Λαμβάνουν ενημερότητα ενός μήνα αρκεί να έχουν καταβληθεί οι εισφορές για τη μισθωτή απασχόλησή τους

Μη μισθωτοί  (δηλ. αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μπλοκάκια) ασφαλισμένοι που απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτητές εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.

Ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 δεν υποχρεούνται σε καταβολή της ελάχιστης κατά περίπτωση εισφοράς εφόσον αυτή καταβάλλεται από τη μισθωτή τους απασχόληση.

Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της διατήρησης της ιδιότητάς του μισθωτού και κατά συνέπεια η καταβολή της ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, η χορηγούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα έχει μηνιαία διάρκεια.

Ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει μαζί με την αίτησή του, να προσκομίζει και οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου μήνα, κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει αφενός ότι διατηρεί την ιδιότητα του μισθωτού και αφετέρου το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του.

4) Οφειλέτες των ταμείων: Λαμβάνουν ενημερότητα ένα μήνα εφόσον τηρούν τη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των χρεών τους και παράλληλα καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές

Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών, για τη χορήγηση της βεβαίωσης  θα πρέπει να τηρείται η οικεία ρύθμιση.

Ως προς την καταβολή των τρεχουσών εισφορών ισχύουν, κατά περίπτωση, τα παραπάνω (βλέπε σημεία 1,2,3) .

Η χορηγούμενη ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει μηνιαία διάρκεια προκειμένου να διασφαλίζονται οι όροι της ρύθμισης.

Πηγή: Capital.gr[:]