«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» ύψους 915, 75 εκατ. ευρώ για μμε

ΕΤΕπ: Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ
27 Ιουνίου, 2018
ΔΕΝ: «Υπερεργασία-υπερωρία και το νέο έντυπο Ε8»
2 Ιουλίου, 2018
Δείτε τα όλα

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» ύψους 915, 75 εκατ. ευρώ για μμε

29/06/2018_x000D_
_x000D_
[ΕΤΕΑΝ]Τον προσεχή Σεπτέμβριο αναμένεται η νέα δράση για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων με ευνοϊκό επιτόκιο_x000D_
_x000D_
Τον Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συστήνεται από κοινού από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και των τραπεζών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τις τράπεζες -Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), ώστε μετά την υπογραφή των συμβάσεων να ξεκινήσει το πρόγραμμα που επονομάζεται «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»._x000D_
_x000D_
Μέσω του προγράμματος αυτού, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 915, 75 εκατ. ευρώ (549,45 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες και 366,3 εκατ. ευρώ από το ΕΤΕΑΝ), θα παρέχονται δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο σε μμε. Το ευνοϊκό επιτόκιο έγκειται στο γεγονός το 40% του δανείου, δηλαδή στο ποσοστό που θα συμμετάσχει το ΕΤΕΑΝ, θα είναι άτοκο. Αντίστοιχα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρουν οι τράπεζες, δηλαδή για το 60% του δανείου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων τους. Τα δάνεια αυτά θα προορίζονται για κεφάλαιο κίνησης ή επενδυτικούς σκοπούς, γι’ αυτό άλλωστε και το χρηματοδοτικό εργαλείο είναι δομημένο σε δύο υποπρογράμματα. Τα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται, ανάλογα με την επιλογή του υποπρογράμματος, από 10.000 έως 500.000 ευρώ και από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Το υποπρόγραμμα 1 θα παρέχει δάνεια για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ και η διάρκεια του δανείου καθορίζεται στα 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι έως 24 μήνες._x000D_
_x000D_
Το υποπρόγραμμα 2 θα παρέχει δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης όπως τεκμηριώνεται από το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης). Το ύψος δανείου ορίζεται έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών._x000D_
_x000D_
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω όρια ορίζονται ανά επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, το εύρος δανείων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζεται μεταξύ 10.000 έως 500.000 ευρώ και η διάρκειά τους από 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως έξι μήνες._x000D_
_x000D_
Επιλεξιμότητα δαπανών_x000D_
_x000D_
Υποπρόγραμμα 1: Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια, είναι αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση ανεξάρτητου επενδυτικού σχεδίου._x000D_
_x000D_
Υποπρόγραμμα 2: Ο ΕΧΟ ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης, στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης._x000D_
_x000D_
Ως επιλέξιμες, νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε, επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση αυτής. Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΧΟ θα μεριμνά ώστε το προϊόν του δανείου να άγεται για την εκπλήρωση του σκοπού της χρηματοδότησης και να τηρείται στον δανειακό φάκελο το σχετικό δικαιολογητικό._x000D_
_x000D_
Ως μη επιλέξιμες ορίζονται οι εξής δαπάνες:_x000D_

  _x000D_

 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος στις παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.
 • _x000D_

 • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis).
 • _x000D_

 • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis).
 • _x000D_

 • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό, ο ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση προς φορολογική αρχή ή ασφαλιστικό φορέα.
 • _x000D_

_x000D_
Το επιτόκιο της συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού καθορίζεται με βάση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί ο ΕΧΟ). Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρει ο ΕΧΟ στα δάνεια της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων του, ενώ όπως προαναφέρθηκε, το 40% του επιτοκίου, είναι επιδοτούμενο, λόγω της συμμετοχής του ΕΤΕΑΝ._x000D_
_x000D_
Η συχνότητα αποπληρωμής και το ύψος της δόσης κεφαλαίου καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ του ΕΧΟ και της επιχείρησης, ενώ είναι αποδεκτές τακτές ή μη δόσεις, ισόποσες ή ανισόποσες, δηλαδή, επιτρέπεται και το «balloon payment» με την προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλ. το 25% της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% του εκταμιευθέντος δανείου. Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση._x000D_
_x000D_
Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία._x000D_
_x000D_
Καταβολή του επιτοκίου από τις τράπεζες_x000D_
_x000D_
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος έχει προβλεφθεί ότι οι τράπεζες θα πρέπει να καταβάλλουν επιτόκιο προς το ΕΤΕΑΝ. Ειδικότερα, ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός (ΕΧΟ) θα καταβάλλει επιτόκιο ίσο με 1,5% για τις ακόλουθες περιπτώσεις:_x000D_

  _x000D_

 • Επί των κεφαλαίων που έχουν καταβληθεί προς τον ΕΧΟ ως συμμετοχή δανείων τελικών αποδεκτών (Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου)
 • _x000D_

 • Επί των αποπληρωμών/επιστροφών που έχουν γίνει στον ΕΧΟ
 • _x000D_

_x000D_
Ο ΕΧΟ θα καταβάλλει επιπρόσθετο επιτόκιο ίσο με 2,5% για τις ακόλουθες περιπτώσεις:_x000D_

  _x000D_

 • Κεφάλαια που έχουν καταβληθεί προς τον ΕΧΟ ως συμμετοχή δανείων τελικών αποδεκτών και παραμένουν ανενεργά, δηλαδή δεν έχουν χορηγηθεί σε επιλέξιμες επιχειρήσεις (στην περίπτωση της χρηματοδότησης που παρέχεται εκ των προτέρων στον ΕΧΟ)
 • _x000D_

 • Αποπληρωμές/επιστροφές δανείων, που έχουν γίνει στον ΕΧΟ, αλλά δεν έχουν μεταφερθεί στο ΕΤΕΑΝ.
 • _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική