Εντός Μαΐου ενεργοποιείται η χρήση του escrow account

Προς άνοιγμα η αγορά διαχείρισης των "κόκκινων" δανείων για τα funds
5 Μαΐου, 2017
Κρυφή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών
8 Μαΐου, 2017
Δείτε τα όλα

Εντός Μαΐου ενεργοποιείται η χρήση του escrow account

[:el]05/05/2017

(ΕΣΠΑ) Πώς θα λειτουργεί ο ανοιχτός καταπιστευματικός λογαριασμός για τους δικαιούχους

Εντός του Μαΐου αναμένεται, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, η ενεργοποίηση του ανοιχτού καταπιστευματικού λογαριασμού (escrow account). Μέσω του escrow account, τον οποίο θα διαχειρίζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ μπορούν να λάβουν πόσο ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται. Το ποσό θα αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο ανοιχτός καταπιστευματικός λογαριασμός είναι ένας νέος, καινοτόμος μηχανισμός, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα για παροχή ρευστότητας στους δικαιούχους των προγραμμάτων ΕΣΠΑ χωρίς καταβολή εγγυητικής επιστολής όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Υπογραμμίζεται, μάλιστα, ότι αυτή η υποχρέωση αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους. Πλέον, με τη χρήση του escrow account επιτυγχάνεται το άνοιγμα των προγραμμάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους και σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο τρόπος λειτουργίας

Ο επενδυτής πρέπει να συγκεντρώσει τιμολόγια αξίας ίσης με το ελάχιστο ποσό που του επιτρέπει να κάνει αίτημα ενδιάμεσης πιστοποίησης. Στο παρακάτω παράδειγμα ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει αίτημα πιστοποίησης όταν συγκεντρώσει το 25% της αξίας του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Περίπτωση χρήσης του καταπιστευματικού λογαριασμού: Ο επενδυτής καλείται να εξοφλήσει στους προμηθευτές το 50% του κάθε τιμολογίου και τον συνολικό ΦΠΑ. Εφόσον ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Στη συνέχεια υποβάλλει ενδιάμεσο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης δαπάνης στον ΕΦΕΠΑΕ για τα τιμολόγια, η καθαρή αξία των οποίων αθροίζεται στο 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του . Τα τιμολόγια αυτά είναι «επί πιστώσει» και είναι μερικώς εξοφλημένα. Ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί επαλήθευση με την οποία ελέγχει:

  1. 1. Αν τα τιμολόγια αφορούν δαπάνες του εγκεκριμένου τεχνικού παραρτήματος.
  2. 2. Αν οι πληρωμές για κάθε τιμολόγιο αντιστοιχούν στο 50% της καθαρής αξίας και τον συνολικό ΦΠΑ
  3. 3. Αν οι πληρωμές έχουν διενεργηθεί με τον ορθό τρόπο και εντός της επιλέξιμης περιόδου.

 

Αν ισχύουν όλα τα παραπάνω και ο επενδυτής είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, τότε ο ΕΦΕΠΑΕ δίνει εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να εμβάσει από τον λογαριασμό του επενδυτή στον λογαριασμό των προμηθευτών το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% των τιμολογίων. Με αυτόν τον τρόπο εξοφλούνται τα τιμολόγια πλήρως.

Περίπτωση μη χρήσης του καταπιστευματικού λογαριασμού: Ο επενδυτής πρέπει να εξοφλήσει προκαταβολικά τη συνολική αξία των τιμολογίων (καθαρή αξία + ΦΠΑ) για να λάβει το 50% της επιχορήγησης. Τα χρήματα αυτά μπορεί να είναι ίδιοι πόροι ή δανειακοί ή και προκαταβολή που έχει λάβει έναντι εγγυητικής επιστολής τραπέζης ή και συνδυασμός όλων αυτών. Εάν ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο έχει εγγράφως δεσμευτεί σε μέρος ή στο σύνολό του, τότε το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να διεκδικήσει το ποσό που χορηγήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Την ανάκτηση του ποσού αναλαμβάνει η οικεία ΔΟΥ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής.

Προαιρετική η υπαγωγή στο μηχανισμό

Η χρήση του ανοιχτού καταπιστευματικού λογαριασμού από τους δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων δεν είναι υποχρεωτική. Ο κάθε δικαιούχος δύναται είτε να αξιοποιήσει τον escrow account είτε να ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδικασία λήψης της προκαταβολής ή και καταβολής της επιχορήγησης. Με την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής ενός δικαιούχου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ενεργοποιούνται και οι διαδικασίες χρήσης του escrow account.

Ειδικότερα, έπειτα από αίτημα του επενδυτή / δικαιούχου στο οποίο θα δηλώνει τη βούλησή του για χρήση του ανοικτού καταπιστευματικού λογαριασμού και τη δήλωση προσχώρησης στη σύμβαση, δημιουργείται στον escrow account, που αφορά στη δράση στην οποία έχει ενταχθεί, υπολογαριασμός / μερίδα στο όνομά του. Στην περίπτωση καταφατικής απάντησης δημιουργείται μερίδα στο όνομα του δικαιούχου στον καταπιστευματικό λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κατατίθεται ποσό ίσο με την προκαταβολή, δηλαδή το 40% της κρατικής ενίσχυσης που έχει εγκριθεί για το επενδυτικό σχέδιο. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής δεν μπορεί να κάνει ανάληψη του ποσού αυτού.

Με τη χρήση του escrow accountο επενδυτής θα μπορεί να αποπληρώσει τους προμηθευτές του μέσω του λογαριασμού. Έστω ότι ο επενδυτής εντάσσεται για χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου του, ύψους 100.000 ευρώ με 50% ενίσχυση. Με βάση τον οδηγό εφαρμογής της δράσης, αιτήματα πληρωμής μπορεί να υποβάλει όταν έχει υλοποιήσει το 25%, το 50% και το 100% της αξίας του επενδυτικού σχεδίου του.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]