Ενισχύσεις ύψους 222,7 εκατ. ευρώ για «πράσινες» επενδύσεις

Παγίδα αναδρομικής ισχύος για χιλιάδες επαγγελματίες
11 Νοεμβρίου, 2016
Γιατί πάγωσε η διασύνδεση των ταμειακών με το ΤΑXIS
11 Νοεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις ύψους 222,7 εκατ. ευρώ για «πράσινες» επενδύσεις

[:el]11/11/2016

Επενδύσεις ύψους 222, 7 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ενέκρινε η Κομισιόν, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της Ε.Ε. προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. θα ενεργοποιήσει νέες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά 398,6 εκατ. ευρώ σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη-μέλη. Για την Ελλάδα εγκρίθηκαν πέντε έργα συνολικού ύψους 9,3 εκατ. ευρώ ..

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και m δράση για το κλίμα. Τα 323,5 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα η επένδυση θα υποστηρίξει έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και για την κλιματική διακυβέρνηση και την ενημέρωση, συνολικού ύψους 75,1 εκατ. ευρώ. Επιλεγμένα έργα, που υποστηρίζουv τον στόχο της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030, συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Ως παραδείγματα έργων του 2015 μπορούν να αναφερθούν, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση και η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε τυρφώνες σε πέντε χώρες της Ε.Ε (Γερμανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία), η επίδειξη της παραγωγής προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος χαμηλών εκπομπών στη Γαλλία, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων της Γερμανίας στο κλίμα και η εφαρμογή μέτρων προσαρμογής σε αστικές περιοχές της Κύπρου.

Τα 56 έργα για το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 142,2 εκατ. ευρώ, στα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει τα 71,9 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: Ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και νερό. Τα 21 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν μόνα τους 43 εκατ. ευρώ, διευκολύνοντας τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλικότερη οικονομία.

Τα 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE υποστηρίζουν την εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικότοπους, καθώς και την εφαρμογή της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 158, 1 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει τα 95,6 εκατ. ευρώ.

Τα 15 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει τα 13,8 εκατ.ευρώ.

Τα 16 έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 32,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει 19,4 εκατ. ευρώ.

Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε έργα που εμπίπτουν σε πέντε θεματικούς τομείς, οι οποίοι είναι: Γεωργία/ δασοκομία/ τουρισμός, προσαρμογή σε ορεινές/ νησιωτικές περιοχές, προσαρμογή αστικών περιοχών/ αστικός σχεδιασμός, εκτιμήσεις ευπάθειας/ στρατηγικές προσαρμογής και νερό.

Τα 12 έργα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 35,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει τα 18 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, σε τρεις θεματικούς τομείς: ενέργεια, βιομηχανία και χρήση γης/ δασοκομία /γεωργία.

Τα έξι έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει τα 4,1 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]