Ενισχύσεις για έρευνα και καινοτομία

Ποιες αλλαγές έρχονται στις 100 δόσεις
25 Σεπτεμβρίου, 2015
Ποια νησιά χάνουν πρώτα την έκπτωση ΦΠΑ
25 Σεπτεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις για έρευνα και καινοτομία

[:el]25/9/2015

Στο πλαίσιο της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» πρόκειται να διατεθούν, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 για την ενίσχυση της ενδογενούς έρευνας και καινοτομίας, περισσότερα από 300 εκατ, ευρώ στις επιχειρήσεις. Η εν λόγω δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπολοίπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων. Οι ενισχυόμενες εταιρίες , οι οποίες θα πρέπει να έχουν παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, είναι δυνατό να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθος τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες), ενώ οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και συμπράξεις επιχειρήσεων με άλλους φορείς.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μείγμα ενεργειών αξιοποιώντας την παλέτα που προσφέρει ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κλασσικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
 • Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (απόκτηση/επικύρωση/προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
 • Υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες)

 

Η ένταση ενίσχυσης των δαπανών διαφοροποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης (βιομηχανική έρευνα, υποστηρικτική ενέργεια)
 • Τύπος δικαιούχου (π.χ. επιχείρηση ή φορέας του Δημοσίου, μέγεθος επιχείρησης)
 • Συνεργατικό σχήμα (π.χ. συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων εκ των οποίων μία τουλάχιστον είναι μικρομεσαία, συνεργασία μεταξύ επιχείρησης και οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων)

 

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες παρεμβάσεων:

 1. Πρωτοεμφανιζόμενες στην έρευνα

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η προσέλκυση δυναμικών επιχειρήσεων στο οικοσύστημα της έρευνας και της καινοτομίας. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους για την υλοποίηση έργων Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ), δηλαδή είναι «πρωτοεμφανιζόμενες» στην έρευνα. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας προτάσεων ενισχύονται κυρίως λειτουργικές δαπάνες επιχειρήσεων που αφορούν δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται στα 113 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τα έργα που θα ενταχθούν κυμαίνεται μεταξύ των 30.000 και 150.000 ευρώ.

 

 1. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στόχος της παρέμβασης είναι η υποστήριξη της έρευνας, της προώθησης καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε από ομάδες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ή όμορα τμήματα της αξιακής αλυσίδας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Τμήμα του έργου είναι δυνατόν να εκτελείται υπεργολαβικά από ερευνητικούς οργανισμούς ή άλλους τομείς με αποδεδειγμένη δραστηριοποίηση στον τομέα ΕΤΑΚ. Λόγω της αποκλειστικής συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι ενισχυόμενες δραστηριότητες μπορούν να εκτείνονται στο σύνολο των διαθέσιμων κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται στα 120 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τα έργα που θα ενταχθούν κυμαίνεται μεταξύ των 40.000 και 400.000 ευρώ.

 

 1. Συμπράξεις επιχειρήσεων με άλλους φορείς

Στόχος της παρέμβασης είναι η ανάπτυξη ουσιαστικών και δεσμευτικών συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα ΕΤΑΚ. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από συμπράξεις δικαιούχων που ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, ηλικίας και νομικής μορφής (για κάθε πρόταση είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ενός τουλάχιστον δικαιούχου από τη συγκεκριμένη κατηγορία)
 • Ερευνητικοί οργανισμοί (ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα)
 • Άλλοι φορείς με αποδεδειγμένη δραστηριοποίηση στον τομέα ΕΤΑΚ (π.χ. εταιρίες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης)

Ενισχύονται οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, η κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. δράσεις προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται στα 157,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 115,2 αφορούν σχήματα συνεργασιών έως 4 φορείς και τα υπόλοιπα σε μεγαλύτερα σχήματα. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τα έργα των συνεργατικών σχημάτων έως 4 φορέων που θα ενταχθούν κυμαίνεται μεταξύ των 80.000 και 800.000 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα σχήματα από 300.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ.

 1. Ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία

Στόχος της δράσης είναι η ενσωμάτωση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία μέσω της ενίσχυσης των τελευταίων σταδίων εξέλιξης του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, ηλικίας και νομικής μορφής. Ενισχύονται κυρίως δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης, όπως η κατασκευή πρωτότυπων, η επικύρωση νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών και ιδιαίτερα οι ενέργειες επιδεικτικού ή πιλοτικού χαρακτήρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται στα 42,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τα έργα που θα ενταχθούν κυμαίνεται μεταξύ των 100.000 και 1.000.000 ευρώ.[:]