Ενισχύσεις 150 εκατ. ευρώ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Αναλυτικός οδηγός της ΑΑΔΕ για την προστασία της πρώτης κατοικίας – Δείτε σχετικά παραδείγματα
5 Ιουλίου, 2019
Πώς θα αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί
5 Ιουλίου, 2019
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις 150 εκατ. ευρώ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

05/07/2019

«Άνοιξε» το νέο πρόγραμμα – καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις. Το ύψος των ενισχύσεων. Σε ποιες περιπτώσεις δίνεται επιπλέον επιχορήγηση.

Με το ποσό των 150 εκατ. ευρώ θα ενισχυθούν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο νέο καθεστώς – πρόγραμμα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 που φέρει το τίτλο «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 2764 Β’). Η υποβολή των αιτήσεων άρχισε από χθες και θα ολοκληρωθεί στις 15 Οκτωβρίου 2019.

Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της φορολογικής απαλλαγής. Για τις τρεις πρώτες μορφές ενίσχυσης θα διατεθούν 145 εκατ. ευρώ ενώ για φορολογική απαλλαγή 5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνουμε ότι με βάση τον κοινοτικό κανονισμό, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται αυτή που διαθέτει λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, μικρή επιχείρηση ορίζεται αυτή που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Ποιες επενδύσεις ενισχύονται

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας μεγάλης επιχείρησης με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.

ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Το ύψος της ενίσχυσης

Όπως ορίζει το καθεστώς, οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.

Αντίστοιχα, η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Διευκρινίζεται ότι οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων υπολογίζονται πάντα επί του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και ανά ομάδα δαπάνης, καθώς και με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Τα ακριβή ποσοστά ανά νομό, περιέχονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ποιοι λαμβάνουν επιπλέον

Ωστόσο, η επιχορήγηση μπορεί φθάσει και στο 100%, όταν η επιχείρηση είναι εξωστρεφής ή καινοτόμος, προέρχεται από συγχώνευση, έχει αυξήσει την απασχόληση, είναι ΚΟΙΣΕΠ, δραστηριοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές ή σε παραμεθόριες περιοχές.

Επίσης, το 100% του μέγιστου ύψους της επιχορήγησης, μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

Πηγή: Euro2day.gr