ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΧΙΛ…./ΕΥΡΩ)
1.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ20…20…20…
α.Δαπάνες κλπ έξοδα ά εγκατάστασης
β.Αποσβέσεις
1΄Εξοδα ά εγκατάστασης
2ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
3Ασώματες Ακινητοποιήσεις
4Γήπεδα
5Κτήρια
6Μηχανήματα
7Λοιπά Πάγια
8Αποσβέσεις
9Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρ/σμες
10ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
11Αποθέματα
12Απαιτήσεις
13Χρεώγραφα
14Διαθέσιμα
15Μεταβατικοί λογ Ενεργ
16ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΙΠΑΘΗΤΙΚΟ
17Ίδια Κεφάλαια
18Μετοχικό, εταιρικό,συν/κο
19Αποθεματικά
20Διαφορές Αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις
21Αποτέλεσματα εις νέο
22Προβλέψεις
23Μεσοπρόθεσμες υποχρέωσεις
24Τράπεζες
25Λοιπές Μακροπρόθεσμες
26Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
27Τράπεζες
28Λοιπές
29Μεταβατικοι λογ Παθητ.
30ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΕΤΟΣ20…20..20…
31Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις )
32Κόστος Πωλήσεων
33ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
34Άλλα έσοδα Εκμ/σης
35Έξοδα Διοίκησης
36Έξοδα Διάθεσης
37ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ – ΕΚΜ/ΣΗΣ
38Τόκοι Πιστωτικοί & Έσοδα Συμμετοχών
39Τόκοι Χρεωστικοί
40ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
41Ανόργανα Έσοδα
42Ανόργανα Έξοδα
43ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
44Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων
45Μείον αποσβέσεις ενσωματώμενες
46Διαφορά Αποσβέσεων
47ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (IT RANKING) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επωνυμία επιχορήγησης :
Δείκτες
Μονάδα ΜέτρησηςΚλάδοςΕταιρεία
1Δείκτης Κυκλοφορίας Ρευστότητας ΓενικήςΚυκλοφορούν Ενεργητικό : Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (10:26)φορές
2Δείκτης κυκλ ταχύτητας αποθεμάτωνΑποθέματα : Κόστος Πωλήσεων (11:32)*365ημέρες
3Δείκτης κυκλ ταχύτητας απαιτήσεωνΑπαιτήσεις : Πωλήσεις (12:31)*365ημέρες
4Δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαιαΠροβλέψεις + Μακρ. Υποχρ. + Βραχ. Υποχρ / Ίδια κεφ. (22+23+26)/17*100%
5Καθαρό κεφάλαιο κίνησηςΚυκλοφορούν ενεργητικό – βραχ. Υποχρ. (10-26)ποσό
6Ρυθμός αύξησης πωλήσεωνΠωλήσεις t=έτος {31(t+1)-31t}*100/31t%
7Περιθώριο μεικτού κέρδουςΜεικτά αποτελέσματα : Πωλήσεις (33:31)*100%
8Περιθώριο καθαρού κέρδουςΚαθαρό Αποτέλεσμα : Πωλήσεις (47:31)*100%
Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων ΚεφαλαίωνΚαθαρό Αποτέλεσμα : Ίδια κεφάλαια (47:17)*100%
10Δείκτης Εξυπηρέτησης χρηματοοικονομικών(Καθαρό Αποτέλεσμα + Χρεωστικοί Τόκοι) (47+39)/39φορές