Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για το «Επιχειρούμε έξω»

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ για ΜμΕ εντός Δεκεμβρίου
7 Δεκεμβρίου, 2018
Αναπτυξιακός νόμος: Τον Ιανουάριο ο γ’ κύκλος υπαγωγής στο καθεστώς μηχανολογικού εξοπλισμού
10 Δεκεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για το «Επιχειρούμε έξω»

10/12/2018

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε τροποποίηση στη δράση «Επιχειρούμε έξω», η οποία υλοποιείται από την αρχή του 2018, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Λόγω της φύσης της δράσης, σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις των επιχειρήσεων αξιολογούνται άμεσα, αποφασίστηκε να δοθεί σε υποψήφιες επιχειρήσεις η δυνατότητα υποβολής και τρίτης αίτησης χρηματοδότησης (έως 27/11 είχαν τη δυνατότητα για έως δύο αιτήσεις), σε περίπτωση απόρριψης των προηγούμενων δύο αιτημάτων.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων να προβάλλουν τα προϊόντα τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Επισημαίνεται ότι μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται ταυτοχρόνως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλιώς η πρόταση θα απορρίπτεται. Επ’ ευκαιρία της τροποποίησης της πρόσκλησης, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της σημεία.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι. Οπως αναφέρεται στον οδηγό της δράσης, επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις, γ) παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά και δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) μεταποίησης αναφέρονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση, ενώ θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, δηλαδή: Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά – Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνία (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα.

Προϋπολογισμός. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να φθάσει έως 100.000 ευρώ, με τη δημόσια επιχορήγηση να ανέρχεται στο 50% αυτού. Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται:

  • Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης έως 10.000 ευρώ.
  • Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης έως 17.500 ευρώ.
  • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης έως 25.000 ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες. Η δράση ενισχύει τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

  • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης.
  • Εξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν: αεροπορικά εισιτήρια στην οικονομική θέση, επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο διοργάνωσης της έκθεσης, κόστος διαμονής μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα.
  • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός).
  • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης αυτών.
  • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.).
  • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση.

Οπως επισημαίνεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνον με την ιδιότητα του εκθέτη, ενώ στην περίπτωση συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, απαιτείται υποχρεωτικά η υλοποίηση δαπανών που αφορούν ενοικίαση ή/και διαμόρφωση περιπτέρου.

Ηλεκτρονική υποβολή. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (20/11/2017).

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Πηγή: Καθημερινή