Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ για ΜμΕ εντός Δεκεμβρίου

Πρώτα η άδεια και μετά ο έλεγχος για τις μεταποιητικές μονάδες
7 Δεκεμβρίου, 2018
Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για το «Επιχειρούμε έξω»
10 Δεκεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ για ΜμΕ εντός Δεκεμβρίου

07/12/2018

Αναμένονται να προκηρυχθούν εντός Δεκεμβρίου 2018 τα νέα προγράμματα για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», για επενδυτικά σχέδια ύψους 20.000 έως 200.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμ΄πος της δράσης θα ανέλθει στα 450 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το ποσοστό της επιδότησης θα κυμανθεί από 50% έως 65%, ενώ δίνεται έμφαση στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων θα δοθεί περιθώριο ενός μήνα για την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Ως κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, να έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και να διαθέτει τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, η εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο, οι διακρίσεις – βραβεύσεις της επιχείρησης.

Οι τομείς προτεραιότητας

Το πρόγραμμα αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται -κατά προτεραιότητα- στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:

* Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.

* Ενέργεια.

* Εφοδιαστική Αλυσίδα.

* Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).

* Περιβάλλον.

* Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

* Υγεία.

* Υλικά – Κατασκευές.

Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Ενίσχυση μέχρι και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε κλάδους εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, θα επιχορηγηθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό της χρηματοδότησης να κυμαίνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η δημόσια δαπάνη θα φθάσει τα 60 εκατ. ευρώ, 20 εκατ. ευρώ για κάθε τομέα.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

* Στο λιανικό εμπόριο.

* Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης.

* Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής).

* Στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.

Δαπάνες που επιλέγονται

Οι επιλέξιμες δαπάνεςς θα πρέπει να αφορούν στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας, της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της υγιεινής και ασφάλειας και της τυποποίησης – πιστοποίησης.

Επιβράβευση της διατήρησης των θέσεων εργασίας!

Χρηματική επιβράβευση θα ξεκινήσει να δίνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους τελευταίους 12 μήνες προ της υποβολής της αίτησης.

Το ποσό μπορεί να φθάνει τα 10.000 ευρώ, ενώ οι ίδιες επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν στην πρόσληψη και νέου προσωπικού, το μισθολογικό κόστος του οποίου θα είναι επιδοτούμενο.

Τα παραπάνω εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του μέσα στον Δεκέμβριο.

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα ενισχύει αποκλειστικά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ικανοποιούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

* Έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

* Ανήκουν στους οκτώ στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού).

* Απασχολούν τουλάχιστον δύο ΕΜΕ εξαρτημένης σχέσης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος πριν από την υποβολή της πρότασης.

* Έχουν διατηρήσει σταθερή ή έχουν αυξήσει την απασχόληση (σε ΕΜΕ) κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, ήτοι 12 μήνες πριν.

* Δεν έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες και ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.

* Δεν έχουν εγκριθεί και δεν υλοποιούν προγράμματα του ΟΑΕΔ σχετικά με επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, μετατροπής θέσεων εργασίας (π.χ. από μερική σε πλήρη κ.ά.) την τελευταία τριετία.