Αναπτυξιακός νόμος: Τον Ιανουάριο ο γ’ κύκλος υπαγωγής στο καθεστώς μηχανολογικού εξοπλισμού

Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για το «Επιχειρούμε έξω»
10 Δεκεμβρίου, 2018
Ρύθμιση οφειλών με μηνιαία δόση έως 50 ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση
10 Δεκεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Αναπτυξιακός νόμος: Τον Ιανουάριο ο γ’ κύκλος υπαγωγής στο καθεστώς μηχανολογικού εξοπλισμού

10/12/2018

Εντός του Ιανουαρίου του 2019, θα προκηρυχθεί ο τρίτος κύκλος υπαγωγής στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξοπλισμού του αναπτυξιακού νόμου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξοπλισμού του ν.4399/2016 στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 35979/29.3.2018 2ης προκήρυξής του, λήγει στις 15-12-2018, όπως προβλέπεται από την εν λόγω προκήρυξη».

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Τα υπαγόμενα στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων:

α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων,

β) αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

αα) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

ββ) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,

γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,

δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και

εε) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,

γ) μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,

δ) αγορά μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με τους περιορισμούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Πηγή: Ναυτεμπορική