Χρηματοδοτικές ενισχύσεις 126 εκατ. ευρώ

Οι προτάσεις των επιμελητηρίων για την επιστροφή στην ανάπτυξη
16 Μαρτίου, 2017
«Άναψε πράσινο» για κούρεμα και διαγραφή προβληματικών δανείων
17 Μαρτίου, 2017
Δείτε τα όλα

Χρηματοδοτικές ενισχύσεις 126 εκατ. ευρώ

[:el]17/03/2017

Στις 23 Μαρτίου η έναρξη του πρώτου κύκλου του προγράμματος «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ»

Χρηματοδοτικά κίνητρα για την αγορά ή την ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις παρέχει το νέο πρόγραμμα «Ερευνώ –Δημιουργώ -Καινοτομώ». Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 280 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), από τα οποία τα 126 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου ο οποίος «ανοίγει» στις 23 Μαρτίου. Ο δεύτερος κύκλος θα «ανοίξει» τον Απρίλιο του 2018 με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ και ο τρίτος τον Απρίλιο του 2019 με προϋπολογισμό 74 εκατ. ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  ορίζεται για τον πρώτο κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος.

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ –Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).
 • Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση -επικύρωση –προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).
 • Υποστηρικτές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

Ι. Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Βασικός στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΙΙ. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

ΙΙΙ. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Η παρέμβαση αυτή έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Ανώτατος προϋπολογισμός

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά έργο και ανά παρέμβαση έχει ως εξής:

 • Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 200.000 ευρώ εάν πρόκειται για μία επιχείρηση, 350.000 ευρώ εάν πρόκειται για δύο επιχειρήσεις, 450.000 ευρώ εάν πρόκειται για τρεις επιχειρήσεις, 500.000 εάν πρόκειται για περισσότερες των τριών επιχειρήσεων.
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Στις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο 1 εκατ. ευρώ.
 • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Στην παρέμβαση αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στα 2 εκατ. ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Ποσοστά ενισχύσεων

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Ι. Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας. Για δράσεις βιομηχανικής έρευνας το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 60% για τις μεσαίες και στο 70% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για δράσεις βιομηχανικής έρευνας υπό προϋποθέσεις το ύψος της ενίσχυσης μπορείς να ανέλθει στο 75% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για δράσεις πειραματικής ανάπτυξης το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στο 35% και 45% αντίστοιχα. Για την πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις το ποσοστό της επιδότησης ορίζεται σε 50% για τις μεσαίες και στο 60% για τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις μελέτες σκοπιμότητας στο 50%, τόσο για τις μεσαίες όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις. Ομοίως, 50% είναι το ποσοστό των ενισχύσεων για την καινοτομία των μμε, αλλά και τη συμμετοχή των μμε σε εμπορικές εκθέσεις.

ΙΙ. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας. Στην παρέμβαση αυτή, οι δαπάνες για βασική έρευνα επιδοτούνται στο 100% τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις για δράσεις βιομηχανικής έρευνας το ποσοστό ανέρχεται στο 50%, για τη βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις στο 65%, για πειραματική ανάπτυξη στο 25%, για πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις στο 40% και για τη μελέτη σκοπιμότητας στο 50%. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν προβλέπεται επιδότηση για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που θα υπαχθούν σε αυτή την παρέμβαση τα ποσοστά της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, πλην της βασικής έρευνας που ανέρχεται στο 100%, είναι όμοια με αυτά που αναφέρονται στην παρέμβαση Ι.

ΙΙΙ. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Στην εν λόγω παρέμβαση το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξn και μελέτες σκοπιμότητας. Στις δαπάνες για πειραματική ανάπτυξη το ποσοστό ενίσχυσης είναι 25% για τις μεγάλες, 35% για τις μεσαίες και 45% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για τη μελέτη σκοπιμότητας ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για τις μεγάλες, 60% για τις μεσαίες και 70% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις  και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μία από τις τρεις παρεμβάσεις:

– Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η παρέμβαση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση, είτε ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους.

– Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς. με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, σε συμπράξεις δύο ή τριών n τεσσάρων εταίρων-φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση, ενώ σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων-φορέων, οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

-Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσής.

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑvΕΚ). Οι τομείς αυτοί είναι:

 1. 1. Υλικά – Κατασκευές.
 2. 2. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες.
 3. 3. Αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων.
 4. 4. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 5. 5. Υγεία και Φάρμακα
 6. 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 7. 7.Ενέργεια.
 8. 8. Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών.
 9. 9. Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]