Από τον Ιανουάριο οι αιτήσεις υπαγωγής στην «Εργαλειοθήκη»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τέλος στον νόμο Κατσέλη βάζουν οι θεσμοί
21 Νοεμβρίου, 2018
Τέλος επιτηδεύματος: Εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες από το φορολογικό έτος 2018 με τροπολογία
23 Νοεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Από τον Ιανουάριο οι αιτήσεις υπαγωγής στην «Εργαλειοθήκη»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

23/11/2018

Κίνητρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Επιδότηση ύψους 15.000 έως και 112.500 ευρώ θα μπορούν να λάβουν χιλιάδες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, μέσω του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ που επονομάζεται «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 ευρώ και ο βασικός στόχος των κινήτρων είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 450 ε:κατ. ευρώ, θα «βγει» στον αέρα στις 5 Δεκεμβρίου 2018 και έναν μήνα μετά θα «ανοίξει» για την υποβολή αιτήσεων. Το ύφος της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65%, με τη μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Τόσο από πλευράς προϋπολογισμού όσο και από πλευράς ύψους επιδότησης, το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αποτελεί έως τώρα τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική δράση που ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Πέραν, όμως, του μεγέθους του προγράμματος, ουσιαστική καινοτομία του αποτελεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και η αξιολόγησή τους. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της άμεσης αξιολόγησης, δηλαδή της μεθόδου «first in – first out», με αποτέλεσμα οι αιτήσεις να αξιολογούνται με την υποβολή τους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις να εντάσσονται άμεσα προς πληρωμή. Δηλαδή, δεν θα οριστεί κάποιο χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων, ώστε αυτές να αξιολογηθούν μαζικά και συγκριτικά και στο τέλος να ανακοινωθούν οι επιλαχόντες.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό έως την εξάντληση του προϋπολογισμού και όποιος δυνητικός δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις θα εντάσσεται αμέσως. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο πρώτος που υποβάλλει αίτηση θα κρίνεται θετικά, αλλά μόνο εάν συγκεντρώνει βαθμολογία άνω του 50 για το σύνολο των αντικειμενικών κριτηρίων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Ως On/Off κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, να έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και να διαθέτει τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης. Επίσης, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, η εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο, καθώς και οι διακρίσεις- βραβεύσεις της επιχείρησης. Όπως προαναφέρθηκε, αν η βαθμολογία είναι πάνω από 50, τότε η επιχείρηση υπάγεται «αυτόματα» στο πρόγραμμα. Αν είναι χαμηλότερη, τότε δεν μπορεί να υπαχθεί.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Οι δαπάνες, δηλαδή, που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες είναι οι εξής:

 1. Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 2. Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.
 3. Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 4. Δαπάνες μισθολογικού κόστους εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν. Ε.Ε. 1303/2014 και άρθρο 2, παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ).

θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάθε κατηγορία επιλέξιμων δαπανών επιδοτείται με διαφορετικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50%.

Επειδή στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική, για τον λόγο αυτό τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα (μπορεί να φτάσει μέχρι 65%), ενώ στο πλαίσιο κιvητροδότησης των επιχειρήσεων για αναζήτηση νέων αγορών, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν τις κατηγορίες δαπανών για αγορά εξοπλισμού για συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων, που επίσης μπορεί να ανέλθει στο 65%. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς η επιδότηση του μισθολογικού κόστους σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου μπορεί να ανέλθει επίσης έωςτο65%.

Οι δαπάνες πιστοποίησης

θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες πιστοποίησης, οι οποίες μπορούν να αποτελούν και το 100% του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η επιδότηση θα χορηγείται για τις εξής κατηγορίες:

 1. Πιστοποίηση Προϊόντων -Υπηρεσιών -Διαδικασιών.

1.1 Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τη νομοθεσία, ήτοι επιτρεπόμενα συστατικά, αναφορές στην ετικέτα (labeling και τεχνική μετάφραση), ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο στη χώρα των προϊόντων.
 • Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε. από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή/και εξωτερικού.
 • Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας για την κατοχύρωση σήματος CΕ/εξειδικευμένα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή σήματα (π.χ. ecolabel).
 • Βιομηχανικοί έλεγχοι.
 • Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται: CE, ΕΝ 15088, ΕΝ 998-2 και ΕΝ 1090-1.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση προϊόντων (προπαρασκευαστικές ενέργειες + επιθεώρηση + έκδοση πιστοποιητικού), όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 1.1, είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης/Σήματος.

Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.

1.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης.
 • Επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001).
 • Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001/ΕΛσΓ1801).
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (FSCC 22000, IFS, BRC).
 • Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ΙSΟ 27001).
 • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001 ).
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 ).
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301).
 • Συστήματα Κοινωνικής Ευθύνης (SA 8000).
 • θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (π.χ. HAIAL, Kosher).
 • Προαιρετικές Πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τις χώρες προορισμού.

Οι τομείς προτεραιότητας

Πέραν των κριτηρίων και των επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται – κατά προτεραιότητα – στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:

– Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων.

-Ενέργεια.

– Εφοδιαστική αλυσίδα.

– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

-Περιβάλλον.

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

– Υγεία.

– Υλικά – Κατασκευές.