Ανύπαρκτη η υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης

Κούρεμα «κόκκινων» δανείων από την Κομισιόν
27 Νοεμβρίου, 2015
Περαιτέρω μείωση των καταθέσεων, αλλά και των δανειδοτήσεων
27 Νοεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Ανύπαρκτη η υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης

[:el]27/11/2015

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η υποστήρικη της μικρομεσαίας επιχείρησης στη χώρα μας παραμένει κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη «Δεύτερη Ευκαιρία», σύμφωνα με την Κομισιόν, είναι ελάχιστη και η εφαρμογή των αρχών της πρωτοβουλίας “Small Business Act” στη χώρα μας είναι ανεπαρκής.

Η Κομισιόν τονίζει ότι «απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των μμε. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η «δεύτερη ευκαιρία» εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τις ελληνικές μμε, ενώ ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να μειωθεί. Στο πλαίσιο αυτό η καθιέρωση της δοκιμής των μμε πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα».

Σύμφωνα με το “SBA” οι πρακτικές είναι:

 • να ενθαρρύνουν την ικανότητα καινοτομίας και το επιχειρηματικό πνεύμα στους νέους με την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας ως βασικής ικανότητας στα σχολικά προγράμματα, ιδίως στη Β΄βάθμια εκπαίδευση, και να εξασφαλίσει ότι τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη στη διδακτέα ύλη.
 • να εξασφαλίσουν ότι η σημασία της επιχειρηματικότητας λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
 • να ενισχύσουν τη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα με σκοπό να αναπτυχθούν συστηματικές στρατηγικές για εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα.
 • να θεσπίσουν συστήματα για την προσέγγιση μεταβιβάσιμων επιχειρήσεων και πιθανών νέων ιδιοκτητών.
 • να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στις μεταβιβάσιμες επιχειρήσεις.
 • να λάβουν μέτρα, π.χ. εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, έτσι ώστε η κοινωνία να αντιμετωπίζει θετικά την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.
 • να επιδιώξουν να ολοκληρώνονται όλες τις νομικές διαδικασίες για την παύση της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε περίπτωση μη δόλιας πτώχευσης μέσα σε ένα χρόνο.
 • να εξασφαλίσουν ότι η αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που κάνουν νέα αρχή είναι ισότιμη με εκείνη των νέων επιχειρήσεων, π.χ. στα προγράμματα υποστήριξης.
 • να εκτιμήσουν με ακρίβεια τις επιπτώσεις των μελλοντικών νομοθετικών και διοικητικών πρωτοβουλιών στις ΜΜΕ και να λάβουν υπόψη τα σχετικά αποτελέσματα κατά την εκπόνηση προτάσεων.
 • να ζητήσουν τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβανομένων των οργανώσεων ΜΜΕ, τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την υποβολή μιας νομοθετικής ή διοικητικής πρότασης με επιπτώσεις στις επιχειρήσεις.
 • να μη ζητούν από τις ΜΜΕ πληροφορίες τις οποίες έχει ήδη στη διάθεσή της η διοικητική αρχή, εκτός εάν χρειάζονται επικαιροποίηση.
 • να ορίσουν υπεύθυνο επικοινωνίας στον οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να γνωστοποιούν τους κανόνες ή τις διατάξεις που θεωρούνται δυσανάλογοι(ες) ή/και ότι εμποδίζουν άσκοπα τις δραστηριότητες των ΜΜΕ.
 • να ενθαρρύνουν τις αναθέτουσες αρχές τους να υποδιαιρέσουν τη σύμβαση σε μέρη όταν κρίνεται σκόπιμο και να προβάλουν περισσότερο τις δυνατότητες υπεργολαβιών.
 • να ενθαρρύνουν τον εποικοδομητικό διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στις ΜΜΕ και τους μεγάλους αγοραστές μέσω ενεργειών όπως ενημέρωση, κατάρτιση, παρακολούθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
 • να εξασφαλίσουν ότι η φορολόγηση των εταιρικών κερδών ευνοεί τις επενδύσεις.
 • να προσφέρουν στις ΜΜΕ υπηρεσίες παροχής συμβουλών, καθώς και υποστήριξη για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
 • να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των ΜΜΕ για να διεθνοποιηθούν και να γίνουν επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης.
 • να προωθήσουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΜΕ στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας π.χ. μέσω της απλοποιημένης πρόσβασης σε δημόσιες υποδομές έρευνας, της χρήσης υπηρεσιών έρευνας και
  ανάπτυξης, της πρόσληψης εξειδικευμένων εργαζομένων και της κατάρτισης, όπως προβλέπεται από το νέο κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.
 • να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας των επιχειρήσεων, ώστε να γίνει δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 • να ενθαρρύνουν την καθοδήγηση των ΜΜΕ από μεγάλες εταιρείες με σκοπό να τις φέρουν στις διεθνείς αγορές.

[:]