“Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”

Το σχέδιο για πληρωμή φόρων σε 12 δόσεις για όλους!
4 Ιουνίου, 2018
Βήμα προς βήμα η διαδικασία για απαλλαγή από ΦΠΑ με το… καλημέρα
11 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

“Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”

08/06/2018_x000D_
_x000D_
Συνεργαζόμαστε – Αναβαθμιζόμαστε – Αποκτούμε Ταυτότητα_x000D_
_x000D_
Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική._x000D_
_x000D_
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:_x000D_
_x000D_
                      Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος)_x000D_
_x000D_
ή υπό προϋποθέσεις,_x000D_
_x000D_
                      Σχήμα 2:  Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)_x000D_
_x000D_
Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:_x000D_

  _x000D_

 • την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και
 • _x000D_

 • την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
 • _x000D_

_x000D_
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%._x000D_
_x000D_
Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:_x000D_

  _x000D_

 • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ
 • _x000D_

 • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ
 • _x000D_

_x000D_
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους._x000D_
_x000D_
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ._x000D_
_x000D_
Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018_x000D_
_x000D_
Λήξη Υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018_x000D_
_x000D_
Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό έντυπο.