Ανοίγει νέος κύκλος ενισχύσεων

Ένταξη στην πάγια ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων χρεών
22 Φεβρουαρίου, 2018
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 100.000 καταθέτες εξωτερικού
26 Φεβρουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ανοίγει νέος κύκλος ενισχύσεων

[:el]23/02/2018

Υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων για σύσταση επιχειρήσεων και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

Ενι6ς της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος προκήρυξης για προγράμματα – καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου. Πρόκειται για τα καθεστώτα «Νέες Ανεξάρτητες μμε» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», τα οποία -με συνολικό προϋπολογισμό της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ- θα ενισχύσουν επενδυτικά σχέδια υφισταμένων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων. Στις μορφές ενίσχυσης όσον αφορά το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες μμε» περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και η φορολογική απαλλαγή, ενώ στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» η ενίσχυση αφορά τη φορολογική απαλλαγή. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), στις 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster και στις 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

«Νέες αvεξάρτnτες μμε»: Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες μμε» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων-με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Γενικά το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες μμε που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Το καθεστώς, «Νέες Ανεξάρτητες μμε» παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξημένα κίνητρα σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα γενικών ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια: α) να είναι μμε, β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των επτά ετών), γ) να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο). Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενές ή υπό σύσταση. Οι επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, που περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού).

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν: μελέτες και αμοιβές συμβούλων μμε, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ.

Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Τα είδη ενίσχυσης αφορούν σε: α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasiηg) και δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους. Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων (άρθρο 12ΑΝ.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση στο 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.

«Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού»: Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Οι επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου. Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν δαπάνες Περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώματες), οι οποίες περιλαμβάνουν τις δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση. Πιο συγκεκριμένα: α) καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, β) αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας.

Τα είδη ενίσχυσης αφορούν φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων, ενώ στο εν λόγω καθεστώς δεν προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης. Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και φορολογικές απαλλαγές

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα «Νέες Ανεξάρτητες μμε» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» μπορούν να λάβουν τις εξής μορφές ενίσχυσης:

α. Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,  αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας  που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ωα ποσοστό αυτών. Σημειώνεται ότι δυνατότητα λήψης επιχορήγησης από υφιστάμενη επιχείρηση προϋποθέτει την εμφάνιση κερδών τουλάχιστον σε μία χρήση από τις τελευταίες επτά πριν την υπαγωγή.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχονται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη.

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δε λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Πηγή: Ναυτεμπορική

 [:]